Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Česká pošta, s.p. (dále jen „ČP“), je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Její právní a majetkové postavení je upraveno zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění (dále jen „zákon“). ČP vznikla dne 1.1.1993, kdy byla Ministerstvem hospodářství České republiky v souladu se zákonem zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1, oddílu A, vložky č. 7565. V současné době je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce 7565.

Zakládací listinu ČP vydalo Ministerstvo dopravy a spojů. Zakládací listina nabyla účinnosti dne 16.6.1997.

Aktuální znění Zakládací listiny ČP (pdf, 2MB)

Statut ČP vydaný zakladatelem upravuje zejména postavení ČP, zásady její činnosti a vnitřní organizace, hlavní úkoly, způsob jejího řízení, vztah k zakladateli a k mezinárodním poštovním organizacím.

Na základě zákona a Statutu je ČP právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Aktuální znění Statutu ČP (pdf, 2MB)

Hlavním předmětem činnosti ČP je provozování poštovních služeb a provozování zahraničních poštovních služeb.

Funkci zakladatele vykonává v souladu s ustanovením § 22 zákona Ministerstvo vnitra České republiky.

2. Organizační struktura

https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/organizacni-struktura

3. Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace (pdf, 161kB)

4. Nejdůležitější právní předpisy, kterými se činnost ČP především řídí

  1. Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
  2. Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
  3. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf, 348kB)

V souvislosti s poskytováním informací je ČP oprávněna požadovat po žadateli úhradu za poskytnutí informací ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

ČP oznámí žadateli před poskytnutím informace výši požadované úhrady, stejně tak variabilní symbol platby. Lhůta pro vyřízení žádosti neběží v době od doručení oznámení o výši úhrady do dne zaplacení.

ČP žádost odloží, pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí.

Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 133406370

kód banky: 0300

variabilní symbol: bude zaslán společně s vyčíslením výše požadované úhrady

6. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Údaje o činnosti ČP v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou součástí Výroční zprávy o činnosti České pošty s.p., která je zveřejněna na webových stránkách: www.ceskaposta.cz

7. Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@cpost.cz

8. Zveřejnění informací poskytnutých na žádost

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017