Veřejné zakázky

Česká pošta, s.p. (dále jen „ČP“), v zájmu otevřeného přístupu ke svým dodavatelům zveřejňuje na webových stránkách informace o aktuálních veřejných zakázkách. ČP vystupuje jako veřejný zadavatel dle § 4 odst.1, písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), přičemž v případě sektorových veřejných zakázek zároveň postupuje podle § 151 a následujících Zákona.

  • V případě, kdy ČP zadává veřejné zakázky, které nemají povahu sektorových veřejných zakázek, zadává v řízení dle Zákona podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Pokud ČP zadává veřejné zakázky v souvislosti s výkonem relevantní činnosti (sektorové veřejné zakázky), postupuje v režimu Zákona pouze u nadlimitních veřejných zakázek. V obou případech jsou takové veřejné zakázky zveřejňovány na adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/.
  • Podlimitní veřejné zakázky, které ČP zadává v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, a veřejné zakázky malého rozsahu, jsou zadávány postupem mimo režim Zákona.

ČP zveřejňuje veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu rovněž na profilu zadavatele, dostupném na adrese http://www.ceskaposta.cz/verejnezakazky (s přesměrováním).

Doporučujeme všem dodavatelům, kteří se účastní, či hodlají účastnit veřejných zakázek ČP, aby se zaregistrovali v elektronickém nástroji TENDER ARENA. Registraci je možné provést na webové stránce www.tenderarena.cz v sekci „registrace dodavatele“.

V případě potřeby je možné kontaktovat zákaznickou podporu el. nástroje TENDER ARENA na tel. čísle +420 226 258 888 či na e-mailu support@tendersystems.cz

Při zadávání všech veřejných zakázek dodržuje ČP zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti.

Zároveň ČP požaduje, aby jednotliví dodavatelé, kteří se přihlašují do výběrových řízení, naplňovali kritéria a standardy chování, které přijala ČP a které se pak stávají součástí smlouvy s dodavatelem. Tyto standardy jsou vyjádřeny v Kodexu dodavatele ČP a v jednotlivých smluvních doložkách.