Průkaz příjemce

Pošta vydává pro žadatele - fyzické a právnické osoby doklad, který opravňuje k přijímání zásilek a poukázaných peněžních částek (mimo zásilek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta) i jinou fyzickou osobu než adresáta. Tento doklad, tzv. „Průkaz příjemce“ (dále jen „průkaz“), platí v rámci celé ČR po dobu určenou žadatelem, avšak maximálně 3 roky.

O vydání průkazu jak pro fyzickou (pdf, 734kB) tak právnickou (pdf, 748kB) osobu je možno požádat písemně prostřednictvím tiskopisů, které jsou rovněž dostupné na kterékoliv poště v ČR.

Jestliže zdravotní stav adresáta neumožňuje, aby se dostavil osobně na poštu k vyřízení žádosti o vydání průkazu, pošta zajistí její převzetí u adresáta, a to případně i na jiné adrese.

Při podání žádosti pošta ověří totožnost žadatele. Předkládá-li žádost pro fyzickou osobu jiná fyzická osoba než adresát, musí být podpis zmocnitele ověřen ověřovací doložkou notáře, obecního úřadu, zastupitelského úřadu ČR v zahraničí nebo prohlášením advokáta o pravosti podpisu.

Je-li žadatelem držitel plné moci nebo zákonný zástupce, je přílohou žádosti ověřená kopie plné moci nebo tiskopis Prohlášení zákonného zástupce (pdf, 689kB).

Průkaz pošta žadateli vydá na počkání.

Za vydání průkazu vybírá pošta cenu podle platného Ceníku.

Platnost průkazu zaniká:

  1. uplynutím doby platnosti,
  2. odvoláním zmocnění,
  3. přestěhováním, úmrtím nebo zánikem zmocnitele.

Ztrátu nebo ukončení platnosti průkazu je možné oznámit na kterékoli poště. Za projednání a evidenci ztráty průkazu vybere pošta cenu podle platného Ceníku.  

Průkaz příjemce

Průkaz příjemce