FAQ – Časté otázky k celnímu řízení

Pro účely celního řízení zásilky nám informace o vaší zásilce a všechny související dokumenty předejte prostřednictvím webového formuláře na www.postaonline.cz/celni-rizeni.

Pro vstup do webového formuláře uvádějte podací číslo zásilky.

Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na zákaznické lince
České pošty +420 210 123 456. Telefonní kontakt funguje ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Děkujeme

 

WEBOVÝ FORMULÁŘ

ZBOŽÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY

CELNÍ ŘÍZENÍ

ZBOŽÍ PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY

PLNÁ MOC A GDPR

DÁRKY

ČP JAKO CELNÍ DEKLARANT 

POPLATKY

  VÍCE INFORMACÍ

 

 

 

 

 

 

 


 

WEBOVÝ FORMULÁŘ

      

ikona OK

K čemu celní webový formulář ČP slouží?

    Webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni slouží k elektronickému předání dat o vašich příchozích zásilkách ze zemí mimo Evropskou unii, u kterých má dojít k celnímu řízení
 

ikona OK

Kdy do něj mohu vyplnit údaje k příchozí zásilce?

   

Webový formulář na www.postaonline.cz/celni-rizeni můžete vyplnit:

 1. Sami před příchodem zásilky do ČR pokud znáte podací číslo zásilky
 2. Nebo jakmile ze zahraničí obdržíme data k vaší zásilce, tak vás k vyplnění vyzveme e-mailem, SMS zprávou nebo prostřednictvím dopisu s odkazem na webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni
  • Formulář je předvyplněn informacemi o Vaší zásilce, které nám poskytl odesílající poštovní operátor.
  • Informace můžete opravit, doplnit, anebo když bude vše v pořádku, můžete vše nechat tak, jak bude uvedeno.
 

ikona OK

Jaké údaje o zásilce musím vyplnit/uvést?

   

Hladký průběh celního řízení, správné vyměření DPH a rychlé doručení zásilky můžete ovlivnit tím, že nám vyplníte především tyto informace:

 • skutečná hodnota zásilky
 • výše poštovného
 • detailní popis zboží
 • číslo IOSS (identifikační číslo prodejce)
 • ideálně i celní sazební zařazení (HS kód). Zjistěte si zařazení nejčastěji dováženého zboží na https://celnicka.cz/zarazeni-zbozi   
 

ikona OK

Co se po doplnění údajů stane?

   

Vyplněné údaje se přiřadí k dané zásilce, pošleme vám potvrzení a v případě, že budou informace úplné a správné, tak proběhne celní řízení:

 1. DPH bylo zaplaceno již při koupi zboží = zásilka vám bude doručena
 2. DPH nebylo zaplaceno = zásilka vám bude doručena oproti úhradě celních a poštovních poplatků

O všech krocích ČP adresáta průběžně informuje.

K poskytnutým údajům mají přístup jen vymezené osoby (v daném případě celní deklaranti) a to výhradně v nezbytném rozsahu a za stanoveným účelem.

 

ikona OK

Můžu údaje do formuláře průběžně doplňovat?

   

Ano můžete, a to jak před samotným příchodem zásilky do ČR, tak i po příchodu zásilky, když nám budou nějaké informace potřebné k celnímu řízení chybět.

 

ikona OK

V jakém případě webový formulář vyplňovat nemusím?

   

Webový formulář nemusíte vyplňovat:

 • U zásilek, u kterých provedl celní řízení dovozce a DPH zaplaceno již při koupi zboží na e-shopu
 • U zásilek v režimu IOSS, u kterých bylo DPH vybráno již při koupi zboží na e-shopu
 • Když si celní řízení zajistíte sami
 • Když celním řízením pověříte někoho jiného než ČP

Pro rychlejší a bezproblémový průběh celního řízení vám vyplnění webového formuláře doporučujeme. Ušetříte si peníze, čas a starosti.

CELNÍ ŘÍZENÍ

     

ikona OK

Co je celní řízení?

   
 • Veškeré zboží, které vstupuje na území Evropské Unie, podléhá celnímu řízení.
 • Území České republiky je součástí celní unie v rámci EU a z toho důvodu jsou zde uplatňovány přímo předpisy EU.
 • Účelem celního řízení je kontrola, zda jsou dodržovány všechny zákazy a omezení, vyměření cla a DPH a propuštění zboží do volného oběhu.
 • Tuto činnost vykonává celní správa prostřednictvím celních úřadů.
 • Celní řízení se týká nejen podnikatelských subjektů, ale i spotřebitelů z České republiky, kteří si zboží nakoupí na zahraničním e-shopu, např. z Číny, Tchaj-wanu či USA.
 

ikona OK

Jaké jsou druhy celních režimů?

   

Celních režimů je několik, a to podle druhu zboží a jeho hodnoty:

 1. Režim volného oběhu = zásilka je po příchodu do ČR rovnou doručena adresátovi
 • zásilka, u které celní řízení provedl dovozce
 1. Zvláštní celní režim:
 • zásilka s obsahem zboží v hodnotě do 150 EUR
 • zásilka v režimu IOSS do 150 EUR

Provedeme za vás celní řízení a podáme elektronické celní prohlášení. Když nám předáte údaje k zásilce předem na www.postaonline.cz/celn-rizeni tak ještě UŠETŘÍTE!

V tomto režimu mohou nastat dvě situace:

 1. zákazník předá informace k příchozí zásilce a zmocnění přes webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni
 2. zákazník nepředá informace k příchozí zásilce a nepředá zmocnění – v tomto případě Česká pošta s.p., bude provádět kromě zastupování v celním řízení i celní řízení vlastním jménem na vlastní účet, zejména u zásilek, u kterých nebude moci dosáhnout zmocnění od adresáta. Zpracovaná data o zboží v zásilkách, jakož i osobní data adresátů budou výlučně použita pouze pro účely celního řízení, tedy pro podání celního prohlášení tak, aby bylo dosaženo účelu propuštění zboží do volného režimu v co nejkratší době a k doručení zásilek adresátům. Na toto řízení se pak nevztahují Obchodní podmínky (pdf, 325kB).
 3. Standardní celní řízení

Platí pro zásilku, která nesplňuje bod 1, 2 nebo když ČP nemá k dispozici údaje a doklady nutné k podání celního prohlášení a k následnému propuštění do volného oběhu. Tato zásilka je na základě rozhodnutí celního úřadu uložena do dočasného skladu ČP a je-li potřeba cokoliv doplnit nebo upřesnit, tak je adresát vyzván k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení a k udělení Plné moci (pdf, 667kB) (pdf, 391kB) k zastoupení v celním řízení.

Zásilka, na kterou nemůže Česká pošta podat celní prohlášení ve zvláštním režimu, je z rozhodnutí celního úřadu uložena do dočasného skladu pošty Praha 120.

Důvody, proč ČP musí uložit zásilku do dočasného skladu:

 • zásilka nad 150 EUR pro soukromou potřebu fyzické osoby
 • zásilka pro hospodářský subjekt (právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající/OSVČ) zboží v rámci podnikatelské činnosti/obchodního účelu nebo majetku firmy)
 • neobchodní zboží = dárek jakékoliv hodnoty
 • zásilka neobsahuje zboží doložené v celní deklaraci
 • není zřejmá povaha zboží, a především jeho cena
 • zásilka obsahuje zboží veterinárního charakteru, nedovolené zboží, zboží podléhající SPD atp.

Jak se tuto skutečnost dovíte

Tyto skutečnosti vám oznámíme prostřednictvím e-mailu nebo poštou pomocí „Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí (doc, 83kB) (docx, 19kB)". V oznámení najdete informace o všech potřebných dokumentech, které je potřeba doložit.

 

ikona OK

Jak můžu celní řízení urychlit?

   

K rychlejšímu proclení zásilek můžete pomoci i vy.

Pokud si necháváte poslat z ciziny zásilku, která musí projít celním řízením, předejte nám ideálně informace k ní na www.postaonline.cz/celni-rizeni.

K celnímu řízení je nutné vždy doložit potřebné údaje, popřípadě dokumenty tak, aby bylo možné bez dalšího kontaktu s vámi zásilku navrhnout vaším jménem k proclení.

Jedná se zejména o doložení těchto údajů:

 • doklad o ceně zboží v zásilce, (faktura, pro forma faktura při bezúplatném dovozu s vyznačením ceny, popřípadě jiný doklad - kupní smlouva apod.),
 • vámi odsouhlasená Plné moci (pdf, 667kB) (pdf, 391kB) k zastupování Českou poštou nebo vyplnění webového formuláře na www.postaonline.cz/celni-rizeni.
 • podléhá-li zboží veterinární kontrole – originál společného veterinárního vstupního dokladu,
 • podléhá-li zboží rostlinolékařské kontrole – originální doklad o provedené rostlinolékařské kontrole,
 • v případě, že se dováženého zboží v zásilce týká možnost jeho osvobození o cla/DPH, je nutné vždy splnit doložením potřebných údajů skutečnosti uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1186/2009.

Správnost a přesnost uváděných údajů:

 • přesný popis zboží v zásilce, popřípadě jeho použití, pokud je to možné tak uvádět i číslo zboží dle celního sazebníku (HS kód),
 • nejlépe je také uvádět jaký má zboží charakter, tedy zda je určeno pro soukromou potřebu nebo k obchodním účelům. V případě že si necháte poslat pro osobní potřebu větší počet kusů určitého zboží v jedné zásilce - vystavujete se dotazům právě k charakteru zboží ze strany celních orgánů, a tím dochází k zbytečné časové prodlevě,
 • hodnotu zboží v zásilce je vždy třeba uvádět pravdivě a zboží nepodhodnocovat. Při nesouladu je totiž následně nutné zjistit skutečnou hodnotu a tuto celním orgánům prokázat.

PLNÁ MOC A GDPR

     

ikona OK

Proč Česká pošta požaduje po klientech/adresátech před dodáním zásilky
udělení plné moci k celnímu řízení?

     Existuje několik druhů plné moci v závislosti na druhu celního řízení dle obsahu a hodnoty zásilky.

Obsah zásilky

Plná moc

ZBOŽÍ

do 150 EUR pro soukromé účely

 

 

 • prostřednictvím webového formuláře na www.postaonline.cz/celni-rizeni
 • bez udělení plné moci, kdy ČP bude provádět kromě zastupování v celním řízení i celní řízení vlastním jménem na vlastní účet

nad 150 EUR pro soukromé účely

 pro podnikatelské účely
 • nutné vyplnit standardní Plnou moc (pdf, 667kB) (pdf, 391kB)
 ostatní specifické případy

DÁRKY

do 45 EUR

 • bez udělení plné moci, kdy ČP bude provádět kromě zastupování v celním řízení i celní řízení vlastním jménem na vlastní účet
 nad 150 EUR
 

ikona OK

Musí klienti/adresáti tuto plnou moc podepisovat znovu při každém dovozu?

   

Standardní Plná moc (pdf, 667kB) (pdf, 391kB) je platná do odvolání a tedy i pro další dovozy. Česká pošta její vydání eviduje pro každého jednotlivého klienta. V případě dalších dovozů již její opětovné udělení není požadováno.

Plná moc předaná prostřednictvím webového formuláře na www.postaonline.cz/celni-rizeni platí vždy jen pro danou zásilku, ke které je webový formulář vyplňován.

 

ikona OK

Jak Česká pošta při celním deklarantství zpracovává osobní údaje?

   

Česká pošta jako správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří si přejí, aby je zastupovala jako celní deklarant při dovozu. Pro účely poskytnutí této služby uděluje zákazník České poště plnou moc, která slouží jako doklad, že Českou poštu zastupováním pověřil.

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány pro účely poskytnutí služby, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, případně telefonní číslo či další osobní údaje, pakliže jsou pro poskytnutí služby nezbytné.

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde Obchodní podmínky (pdf, 325kB)

 

ikona OK

Když nechci, aby mě Česká pošta zastupovala v celním řízení, ale chci si jej provést sám?

    Ano, můžete si celé celní řízení zajistit sami (více informací na www.celnicka.cz) nebo využít služeb firem, které se na zastupování v celním řízení specializují.

 

ČP JAKO CELNÍ DEKLARANT

     

ikona OK

Co znamená, že Česká pošta vykonává funkci celního deklaranta?

     V zásadě se jedná o to, že pošta zastoupí adresáta a projedná s celní správou podmínky dovozu zásilky. Nebude-li se na zásilku vztahovat clo / DPH, bude propuštěna do volného oběhu s osvobozením od cla / DPH a pošta ji doručí. Nejedná-li se o osvobozenou zásilku, pak je na ní vyměřeno clo / DPH, které uhradí za adresáta Česká pošta přímo Celní správě a při doručení vybere od adresáta clo / DPH společně s poplatkem za služby ČP.
 
 

ikona OK

Je služba celního deklaranta poskytována jen občanům (fyzickým osobám-nepodnikajícím) nebo i právnickým osobám?

   

Tato služba je v současné době poskytována jak fyzickým osobám při dovozu zboží pro soukromou potřebu (zboží, které je dováženo příležitostně; obsahuje výhradně zboží určené k osobnímu použití příjemcem nebo jeho rodinou, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru), tak i právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikající/OSVČ při dovozu zboží pro hospodářský subjekt (zboží v rámci podnikatelské činnosti/obchodního účelu nebo majetku firmy), které dovážejí zboží ze třetích zemí v poštovních zásilkách. Pro právnické osoby, dovážející obchodní zboží je na základě uzavření Komisionářské smlouvy umožněna bezhotovostní platba.

Typický je případ dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii prostřednictvím internetových obchodů. V případě nejasností nebo na základě požadavku celního úřadu, je zásilka uložena na dočasný sklad a Česká pošta si vyžádá od klienta - adresáta doplňující údaje.

    Co všechno pro mě Česká pošta zajistí?
   

Když Vás zastoupí Česká pošta

1. Provedeme za Vás celé celní řízení a zajistíme jeho hladký průběh:

 • staneme se partnerem pro veškerou komunikaci s Celní správou
 • když nám budou nějaké informace chybět, tak vás budeme kontaktovat s žádostí o doplnění
 • zajistíme, aby vaše zásilka byla propuštěna do správného celního režimu a byl případně správně vyměřen celní dluh (CLO/DPH)

2. Zajistíme případný odvod DPH a CLA celnímu úřadu.

3. Zásilku vám doručíme a vy při převzetí zásilky uhradíte vyměřené DPH, případně CLO a poplatek České poště za zastoupení v celním řízení.

Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky (pdf, 325kB)

ZBOŽÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY

     

ikona OK

Zboží do 150 EUR

     Je-li hodnota zásilky do 150 EUR, je osvobozena od cla, a klient/adresát zaplatí pouze vyměřené DPH společně s poplatkem za služby ČP. Zásilky jsou zpracovány v takzvaném zvláštním celním režimu.

Zásilky nelze osobně celně odbavit na přepážkách celního úřadu. Je nutné vždy podat elektronické celní prohlášení prostřednictvím ČP na www.postaonline.cz/celni-rizeni nebo prostřednictvím celní správy přes aplikaci eCeP, více na www.celnicka.cz a www.celnisprava.cz.

Ve zvláštním celním režimu přes ČP mohou nastat dvě situace:

 1. zákazník předá informace k příchozí zásilce a zmocnění přes webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni
 2. zákazník nepředá informace k příchozí zásilce a nepředá zmocnění – v tomto případě Česká pošta s.p., bude provádět kromě zastupování v celním řízení i celní řízení vlastním jménem na vlastní účet, zejména u zásilek, u kterých nebude moci dosáhnout zmocnění od adresáta. Zpracovaná data o zboží v zásilkách, jakož i osobní data adresátů budou výlučně použita pouze pro účely celního řízení, tedy pro podání celního prohlášení tak, aby bylo dosaženo účelu propuštění zboží do volného režimu v co nejkratší době a k doručení zásilek adresátům. Na toto řízení se pak nevztahují Obchodní podmínky (pdf, 325kB).
 

ikona OK

Zboží nad 150 EUR

    U zboží nad 150 EUR je vždy vyměřeno clo a DPH. Po příchodu do ČR jsou zásilky uloženy do dočasného skladu ČP a probíhá u nich standardní celní řízení a kontaktování adresáta s žádostí o součinnost. V případě nesoučinnosti adresáta bude zásilka vrácena zpět odesílateli.
 

ikona OK

Zboží, u kterého celní řízení provedl dovozce

    Při objednávání na zahraničních e-shopech se lze setkat se zbožím, které má v ceně již započteno DPH a celní řízení provede dopravce. Takové zboží je pak po příchodu do ČR rovnou doručeno adresátovi. Nedochází k celnímu řízení na území ČR.
 

ikona OK

Zboží objednané v rámci akce zdarma nebo za 0 Kč, kdy je cena zboží zahrnuta do ceny dopravy

   

Při objednávání na zahraničních e-shopech se lze setkat se zbožím, které je nabízeno v rámci akci zdarma nebo za 0 Kč a platíte pouze za dopravu. Cena zboží je tedy zahrnuta do ceny dopravy. Každé zboží nějakou hodnotu má, i když vám ho obchodník poskytl zdarma.

V případě, že je cena zboží i s DPH:

 • DPH je již vybráno a zaplaceno při koupi zboží a odvedeno do EU (režim IOSS)
 • po příchodu do ČR je podáno celní prohlášení, nebylo-li podáno už dříve v zahraničí, a zásilka je doručena adresátovi

V případě, že je cena zboží i s DPH a je již proclena v zahraničí:

 • DPH je již vybráno a zaplaceno při koupi zboží a odvedeno do EU a proclení provedl dopravce
 • po příchodu do ČR je zásilka rovnou doručena adresátovi

V případě, že je cena zboží do 150 EUR a DPH nebylo součástí zaplacené ceny za zboží:

 • je potřeba vyčíslit skutečnou hodnotu zboží a cenu za dopravu
 • proběhne celní řízení na území ČP
 • DPH se vypočítá z celkové částky, vyčíslené hodnotou zboží a ceny za dopravu, kterou jste zaplatili
 • zásilka je celně projednána a propuštěna do volného oběhu k doručení oproti uhrazení DPH a poplatků ČP
 

ikona OK

Zboží v režimu IOSS (DPH v ceně, ale celní řízení proběhne v ČR)

   

Režim IOSS: Import One-Stop Shop = jedno správní místo pro dovoz

Jedná se o zcela nový model placení DPH při dovozu zboží do Evropské Unie. Je to však platné pouze pro zásilky do 150 EUR. DPH zaplatíte již při nákupu zboží na e-shopu. E-shop následně předává zaplacené DPH svému zástupci, který je speciálně pro tyto účely registrován k DPH pouze v jednom členském státě EU. Zmíněný zástupce pak odvádí DPH finanční správě toho státu, kde je tato speciální registrace provedena, a proto je ona finanční správa nazývána jako jedno správní místo pro dovoz.

Vzhledem k tomu, že zboží přes internet nakoupíte již včetně DPH (prodejce by vás o této skutečnosti měl informovat), tak ho již neplatíte při dovozu v rámci celního řízení. V takovém případě si při objednávání zásilky musíte toto číslo, které je označeno jako „IOSS“ (Import One-Stop Shop – jedno správní místo pro dovoz) poznamenat nebo musí odesílatel zásilku tímto číslem označit nebo ho předat v elektronických datech k zásilce. Ve webovém formuláři na www.postaonline.cz/celni-rizeni toto číslo vyplníte v části „Odesílatel“. Na stránkách e-shopu byste ho měli nalézt, případně by vám ho měl e-shop poskytnout při zobrazení přehledu vaší objednávky.

Jelikož se jedná o zásilky, ke kterým máme ve většině případů potřebné informace už od podavatele, tak celní prohlášení podáme za Vás a zásilku Vám následně doručíme. Nebudete platit ani DPH ani poplatky ČP za zastoupení v celním řízení, tento úkon pro Vás provedeme zdarma.

IOSS číslo je možné deklarovat pouze v případech, že zboží bylo prodáno v režimu jednoho správního místa a prodávající je registrován jako osoba povinná k dani – tzn., bylo mu přiděleno identifikační číslo dodatečných daňových údajů.

 

ikona OK

Proč někdy u zásilek ze zemí mimo EU poplatek a DPH platím a někdy neplatím?

   

Záleží na režimu, v jakém bude daná zásilka dle své povahy projednávána.

ZBOŽÍ PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY

     

ikona OK

Co je zboží pro podnikatelské účely?

   

Jsou to všechny zásilky, které jsou zasílány právnické osobě, případně fyzické osobě podnikateli v rámci jejího podnikání, a to bez ohledu na hodnotu zboží v zásilkách.

Pro tento typ zásilek neplatí osvobození od úhrady cla do hodnoty zboží 150 EUR jako u soukromých zásilek fyzických osob.

 

ikona OK

Jak probíhá celní řízení?

   

Po příchodu do ČR jsou zásilky pro podnikatelské účely na základě rozhodnutí celního úřadu uloženy do dočasného skladu ČP a je-li potřeba cokoliv doplnit nebo upřesnit, tak je adresát vyzván k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení a k udělení Plné moci (pdf, 667kB) (pdf, 391kB) k zastoupení v celním řízení.

Tyto skutečnosti vám oznámíme prostřednictvím e-mailu nebo poštou pomocí „Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí (doc, 83kB) (docx, 19kB)". V oznámení najdete informace o všech potřebných dokumentech, které je potřeba doložit.

DÁRKY

     

ikona OK

Z jakého důvodu podléhá dárek ze třetích zemí celnímu řízení a je na něj vyměřováno clo/DPH?

   

V případě dovozu "dárku" záleží na celní hodnotě. Osvobození od cla/DPH do částky 45 EUR se vztahuje pouze na zásilky mezi soukromými osobami. Do této hodnoty se clo/DPH v rámci osvobození nevyměřuje. Pokud je částka vyšší nežli 45 EUR, tato se odečítá od celkové hodnoty zásilky, při splnění podmínek dle platné legislativy. Tudíž je clo/DPH vyměřováno pouze z uvedeného rozdílu a částky za dopravu.

Dárky jdou do dočasného skladu České pošty a je zahájeno standardní celní řízení. Lze také využít aplikace Celní správy a na dárky s hodnotou do 150 EUR podat celní prohlášení přes aplikaci eCeP, více na www.celnicka.cz.

 

ikona OK

Na zásilce mám uvedeno, že je to „dárek“, ale přesto musím platit clo/DPH, proč?

    Všechny zásilky, které jsou směřovány z e-shopů/firem/právnických osob a mají označení „gift“, jsou automaticky přijímány jako zboží a podléhají nové legislativě. V případě, že vám přijde zásilka s uvedenou hodnotou do 45 EUR ze země mimo EU a je od fyzické osoby, je tato zásilka osvobozena od vyměření DPH a cla. „Dárek“ si můžou posílat mezi sebou pouze soukromé osoby.

POPLATKY

     

ikona OK

Proč má platit adresát zásilky ze zahraničí dodatečné poplatky související s celním řízením?

   

S výkonem funkce celního deklaranta vznikají České poště nezanedbatelné náklady, které dříve neměla, protože většinu souvisejících procesů vykonávala Celní správa. Protože je Česká pošta podnikatelský subjekt, musí tyto náklady kompenzovat alespoň částečnými výnosy, proto jsou deklarantské služby zpoplatněny a jsou vyúčtovány konečnému zákazníkovi - adresátovi. U nadnárodních společností může být tato služba zpoplatněna již při podání, v rámci odlišné struktury ceníku služeb. V takovém případě je vhodné porovnat celkovou cenu účtovanou jinými přepravci s celkovou cenou účtovanou veřejnými poštovními operátory (poštou), kteří spolupracují při podání, přepravě a dodání zásilky.

 

ikona OK

Zásilku si nechci převzít

 

ikona OK

Jak stanovuje Česká pošta hodnotu zásilky, která má být proclena?

   

Česká pošta nestanovuje hodnotu zásilky. Hodnotu zboží obsaženého v zásilce prokazuje příjemce zásilky-adresát. Jedná se o tzv. celní hodnotu zboží, kterou tvoří hodnota zaplacená za zboží včetně poplatku za dopravu. Nelze-li tuto hodnotu zjistit, nebo je uvedená cena na zásilce evidentně nízká, je určena skutečná hodnota zásilky celními orgány v rámci daňového řízení (kdy probíhá stanovení či zpochybňování celní hodnoty při využití zákonem stanovených metod).

 

ikona OK

Co se započítává do celní hodnoty, resp. do základu pro výpočet cla/DPH při propouštění zboží do režimu volného oběhu celním úřadem?

   

Do celní hodnoty dováženého zboží v poštovních zásilkách, tedy do základu pro výpočet cla, se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • poštovné až do místa určení
 • případné pojištění, apod.

Do základu pro výpočet DPH se započítává:

 • vlastní hodnota zboží,
 • poštovné až do místa určení,
 • clo, pokud je vyměřeno,
 • služba celní deklarace

Do základu pro vyměření cla, tzn. do celní hodnoty zboží se od 1. 5. 2016 zahrnuje poštovné, a to v souvislosti s nabytím účinnosti PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015 (dále jen Nařízení 2015/2447) čl. 139.

Dle stanoviska GŘC (https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/483930/stanovisko-celni-spravy.docx/), musí být poštovné přičteno i v případě, kdy je poštovné zdarma (free shipping, free postage) a pokud není uvedena jeho výše, vypočítají se podle přepravních služeb používaných pro stejný druh přepravy (Ceník služeb České pošty s. p.).

V případě, že je z průvodních dokladů k zásilce patrno, že poštovné je součástí ceny skutečně placené (např. výraz „postage included“ nebo příslušnou dodací podmínkou INCOTERMS na faktuře např. CIP Praha), pak jsou podmínky čl. 139 Nařízení 2015/2447 naplněny s výjimkou odůvodněných pochybností, které celní úřad může mít dle čl. 140 Nařízení 2015/2447. To, že je poštovné zahrnuto v ceně zásilky, může být prokázáno i odkazem na obchodní podmínky prodávajícího, z nichž tato skutečnost bude vyplývat.

 

ikona OK

Zahrnuje poštovné také poplatky za celní řízení? Co je v poštovném obsaženo?

   

Poštovné u mezinárodních zásilek vždy hradí odesílatel a zahrnuje dopravu od odesílatele až do místa určení, na adresu uvedenou na zásilce a předání adresátovi, jakož i další volitelné poštovní služby.

Způsob dopravy a předání zásilky závisí přímo na zvoleném typu služby. Pokud odesílatel zvolí nejlevnější typ zásilky OLZ - obyčejnou listovní zásilku, tuto nelze pojistit a ani reklamovat její dodání. Zásilka může být dodána do poštovní schránky (pokud na ní neváznou další poplatky). Nejdražší typ zásilky EMS – expresní zásilka, je po celou dobu dopravy sledovatelná, vždy odbavována přednostně a doručena oproti podpisu příjemce.

Poštovné nezahrnuje poplatky za celní řízení, ani poplatek za předložení zboží celnímu úřadu při dovozu ze třetích zemí.

 

ikona OK

Jak dlouho může trvat vrácení peněz při nesprávně vyměřeném clu a DPH? Jsou stanoveny lhůty pro celní orgány v rámci daňového řízení, na základě kterého jsou peníze vraceny?

   

Klient může při pochybnostech o výši vyměřeného cla/DPH podat REKLAMACI na jakékoliv pobočce ČP, nebo přímo na odboru celní deklarace, resp. na příslušném celním úřadě.

Vrácení peněz je výsledkem daňového řízení u orgánů celní správy, které postupují na podkladě podání dle Daňového řádu. V rámci daňového řízení je nejprve rozhodnuto o tom, zdali bylo skutečně nesprávně vyměřeno clo/DPH. V případě, že bylo zjištěno nesprávné vyměření, je nejprve Rozhodnutím opraven původní nesprávný výměr a následně druhým Rozhodnutím jsou vráceny peněžní prostředky.

Lhůty k vyřízení podání v rámci daňového řízení nejsou v Daňovém řádu stanoveny. Tyto lhůty pak stanoví vnitřní metodický pokyn ministra financí. Z tohoto pokynu vyplývá, že lhůty k vyřízení podání mohou být tři až šest měsíců, zejména v těch případech, kdy dojde k opravě původního Rozhodnutí na podkladě využití institutu odvolání, obnovy řízení apod

VÍCE INFORMACÍ

     

ikona OK

Kde získám další informace týkající se celního odbavení zásilky přepravované Českou poštou?

    Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na telefonní infolince České pošty +420 210 123 456. Telefonní kontakty fungují ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Informace o vaší zásilce a všechny související dokumenty nám můžete také předejte prostřednictvím webového formuláře na www.postaonline.cz/celni-rizeni.

Další informace naleznete také na našich www stránkách „Očekáváte zásilku ze zahraničí“ nebo na www stránkách Celní správy www.celnicka.cz a www.celnisprava.cz.

Informace o celních předpisech a problematice celního řízení získáte na webových stránkách Celní správy www.cs.mfcr.cz např.: