FAQ - Časté otázky k celnímu řízení

Upozornění pro příjemce zásilek ze třetích zemí:
Pokud očekáváte zásilku EMS, je vhodné urychlit její dodání zřízením elektronické komunikace viz. „ Žádost o elektronické zasílání oznámení o příchodu zásilek ze zahraničí (docx, 37kB)„.
V případě, že nemáte zajištěnou výše uvedenou elektronickou komunikaci bude vám vyměňovací poštou zásilka avizována prostřednictvím doporučeného dopisu.

nahoru

1. Co znamená, že Česká pošta vykonává funkci celního deklaranta?

V zásadě se jedná o to, že pošta zastoupí adresáta (na základě jím udělené plné moci) a projedná s celní správou podmínky dovozu zásilky.  Nebude-li se na zásilku vztahovat clo (viz níže), bude propuštěna do volného oběhu s osvobozením od cla / DPH a pošta ji doručí. Nejedná-li se o zásilku osvobozenou od cla a DPH, která je propuštěná do volného oběhu, je na ní vyměřeno clo / DPH, které uhradí za adresáta Česká pošta přímo celní správě a při doručení vybere od adresáta clo / DPH společně s poplatkem za služby celního deklaranta.

nahoru

2.  Je služba celního deklaranta poskytována jen občanům (fyzickým osobám-nepodnikajícím) nebo i právnickým osobám?

Tato služba je v současné době poskytována jak fyzickým osobám při dovozu zboží pro soukromou potřebu (zboží, které je dováženo příležitostně; obsahuje výhradně zboží určené k osobnímu použití příjemcem nebo jeho rodinou, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru), tak i právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikající/OSVČ při dovozu zboží pro hospodářský subjekt (zboží v rámci podnikatelské činnosti/obchodního účelu nebo majetku firmy), které dovážejí zboží ze třetích zemí v poštovních zásilkách.
Pro právnické osoby, dovážející obchodní zboží je na základě uzavření Komisionářské smlouvy umožněna bezhotovostní platba.

Typický je případ dovozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii prostřednictvím internetových obchodů. V případě nejasností nebo na základě požadavku celního úřadu, je zásilka uložena na dočasný sklad a Česká pošta si vyžádá od klienta - adresáta doplňující údaje.

nahoru

3. Proč má platit adresát zásilky ze zahraničí dodatečné poplatky související s celním řízením?

S výkonem funkce celního deklaranta vznikají České poště nezanedbatelné náklady, které dříve neměla, protože většinu souvisejících procesů vykonávala Celní správa. Protože je Česká pošta podnikatelský subjekt, musí tyto náklady kompenzovat alespoň částečnými výnosy, proto jsou deklarantské služby zpoplatněny a jsou vyúčtovány konečnému zákazníkovi - adresátovi.
U nadnárodních společností může být tato služba zpoplatněna již při podání, v rámci odlišné struktury ceníku služeb. V takovém případě je vhodné porovnat celkovou cenu účtovanou jinými přepravci s celkovou cenou účtovanou veřejnými poštovními operátory (poštou), kteří spolupracují při podání, přepravě a dodání zásilky.

nahoru

4.  Kdy nemusím poplatek za celní odbavení jedné zásilky ve výši 103 Kč platit?

Pokud hodnota dováženého zboží pro osobní potřebu ze zemí mimo EU nepřesáhne 22 EUR a je splněna podmínka úplnosti a správnosti doprovodné dokumentace, je možné zásilku  bez dalšího navrhnout na propuštění do volného oběhu s osvobozením od cla a DPH. Pokud celní úřad zboží v zásilce propustí do volného oběhu, je zásilka vypravena na dodání adresátovi a není účtován poplatek za služby celního deklarantství.

Pokud nejsou doklady k zásilce úplné nebo celní úřad chce ověřit údaje uvedené na průvodních dokladech, pak z rozhodnutí celního úřadu musí být zásilka uložena v dočasném skladu a ČP na uvedenou zásilku musí vyhotovit souhrnnou deklaraci  a následně ji uložit do dočasného skladu. Pokud adresát doloží požadované údaje a celní úřad zboží propustí do volného oběhu s osvobozením od cla a DPH, pak je zásilky vypravena na dodání adresátovi s poplatkem 103,- Kč za předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD).

ČP jako dopravce, je ze zákona povinna předkládat poštovní zásilky přicházející ze zahraničí celnímu úřadu ke kontrole. Toto se děje na základě Celního kodexu Evropské unie, (zákonná norma upravující celní procesy při dovozu a vývozu zboží). Jedná se o akt, kdy kromě fyzického předložení poštovní zásilky ke kontrole, je nutné zpracovat k předmětné zásilce také tzv. souhrnnou deklaraci (SD). Do SD zpracovávaného pro Celní úřad je nutno uvést údaje o zásilce i o zboží v požadované struktuře a formátu.
Ke splnění této zákonné povinnosti, musela ČP pořídit patřičné softwarové a hardwarové vybavení, zaměstnat potřebný počet pracovníků, zřídit a spravovat dočasný sklad atd. ČP opravňuje (v souladu s ustanovením článku 20 odst. 3 Úmluvy Světové poštovní unie) zpoplatnit úkony spojené s předkládáním zásilek Celnímu úřadu ke kontrole a to do výše nákladů, které zajišťováním této činnosti ČP vznikají.
Je třeba zmínit, že ČP inkasuje tento poplatek v souladu s Poštovními podmínkami a dodáváme, že tento poplatek nikterak nesouvisí s vystupováním ČP jako zástupce příslušného subjektu v celním řízení a nemůže být spojován s úkony prováděnými v souvislosti se zajišťováním celních deklarantských služeb.

nahoru

5.   Jaké poplatky musí zaplatit adresát za dodání zásilky v hodnotě mezi 22 a 150 EUR?

Je-li hodnota zásilky mezi 22 a 150 EUR, je osvobozena od cla, a klient/adresát zaplatí pouze vyměřené DPH společně s poplatkem za službu pošty.

nahoru

6.  Česká pošta požaduje po klientech/adresátech  před dodáním zásilky udělení plné moci k celnímu řízení. Musí klienti/adresáti tuto plnou moc podepisovat znovu při každém dovozu?

Plná moc je platná do odvolání a tedy i pro další dovozy. Česká pošta její vydání eviduje pro každého jednotlivého klienta. V případě dalších dovozů již její opětovné udělení není požadováno.

nahoru

7. K čemu Česká pošta používá v mezinárodním provozu osobní údaje a jak je chrání?

Od 1. dubna 2011 vyžaduje Česká pošta osobní údaje od zákazníků, kteří si přejí, aby je zastupovala jako celní deklarant při dovozu. Pro tuto službu uděluje zákazník plnou moc, která slouží jako doklad, že Českou poštu zastupováním pověřil.  Plná moc je udělována do odvolání, tj. i pro případné další dovozy pro téhož zákazníka. Osobní údaje se skládají ze jména, z příjmení, z data narození a adresy; další údaje nejsou v souvislosti s plnou mocí požadovány.

Tyto osobní údaje jsou používány výhradně k ověření, zdali pro konkrétní dovozní případ(y) již byla plná moc udělena. Práva zákazníků, kteří svoje osobní údaje České poště pro tento účel poskytli, jsou stanovena Zákonem o ochraně osobních údajů (§ 11 a§ 21); jedná se zejména o právo na přístup k těmto údajům a na jejich opravu.
Své požadavky a dotazy týkající se poskytnutých osobních údajů může zákazník zaslat na elektronickou adresu  cd-praha120@cpost.cz  nebo dopisem na adresu

Česká pošta, s. p.
pošta Praha 120
odbor celní deklarace
K Hrušovu 293/2
102 00 PRAHA 10 - Štěrboholy

Při spravování osobních údajů se Česká pošta chová důsledně v souladu se zákonem.  K poskytnutým údajům mají přístup jen vymezené osoby (v daném případě celní deklaranti) a to výhradně k účelu, ke kterému byly pořízeny (ověřování udělení plné moci).

8.   Jaké náklady mohou vzniknout adresátům, kteří odmítnou převzít zásilku, na kterou bylo vyměřeno clo?

Česká pošta, s. p. na základě rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu poštovní zásilku vypraví na doručovací adresu. Pokud na zásilce váznou poplatky, dodací pošta doručí zásilku oproti uhrazení poplatků v hotovosti. Pokud adresát odmítne poplatky uhradit, dodací pošta mu zásilku nevydá. Pokud adresát nepřevezme zásilku, dodací pošta vrátí zásilku zpět na poštu Praha 120. Po dalším neúspěšném pokusu o doručení zásilky adresátovi, který má zajistit převzetí zásilky a uhrazení poplatků, je zásilka vrácena zpět odesílateli, v případě označení „Nevracet“ („Abandonné“), je zásilka úředně zničena. V případě, že celní dluh (clo/DPH) nezaniká, protože nebyly splněny zákonné podmínky pro zrušení celního prohlášení a vrácení celního dluhu, Česká pošta, s. p. se stává věřitelem této pohledávky vůči adresátovi. Z tohoto důvodu je nutno chápat závazek uvedený v plné moci týkající se platby celní dluhu, odměny za zastoupení v celním řízení a všech dalších poplatků dle ceníku zmocněnce, jako vymahatelný i v případě, že adresát, který plnou moc podepsal, poskytl podklady pro celní řízení, odmítl zásilku převzít, ačkoliv nejsou důvody z hlediska poštovních předpisů a podmínek pro odmítnutí. Adresát podpisem plné moci souhlasí se zastoupením v celním řízení, se vznikem celního dluhu, s jeho úhradou, i se skutečnost, že celní dluh automaticky nezaniká, byť zásilku nepřijme.

Celní dluh zanikne, pokud Česká pošta podá žádost na zrušení celního prohlášení a v případě, že jsou splněny níže uvedené zákonné podmínky:

 • Pokud se jedná o zboží prodané v rámci smlouvy uzavřené na dálku (nutné doložit objednávku nebo fakturu, doklad o platbě).  Prodávající musí být obchodníkem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, tedy musí vykonávat podnikatelskou činnost.
 • Zboží musí být vyvezeno za účelem jeho vrácení na adresu původního dodavatele nebo na jinou adresu určenou daným dodavatelem.
 • Žádost musí být podána 90 dnů od data přijetí celního prohlášení.                                                   

V případě, že celní dluh nezanikne, bude Česká pošta, s. p. nucena vymáhat celní dluh, odměnu za zastoupení v celním řízení a všechny další poplatky dle ceníku zmocněnce od adresáta.

nahoru

9.   Jak stanovuje Česká pošta hodnotu zásilky, která má být proclena?

Česká pošta nestanovuje hodnotu zásilky. Hodnotu zboží obsaženého v zásilce prokazuje příjemce zásilky-adresát. Jedná se o tzv. celní hodnotu zboží, kterou tvoří hodnota zaplacená za zboží včetně poplatku za dopravu. Nelze-li tuto hodnotu zjistit, nebo je uvedená cena na zásilce evidentně nízká, je určena skutečná hodnota zásilky celními orgány v rámci daňového řízení (kdy probíhá stanovení či zpochybňování celní hodnoty při využití zákonem stanovených metod).

nahoru

10. Z jakého důvodu podléhá dárek ze třetích zemí celnímu řízení a je na něj vyměřováno clo/DPH?

Každá zásilka ze třetích zemí je pod celním dohledem a proto musí projít celním řízením, přičemž není rozhodné, zda je zásilka posílána mezi soukromými osobami (jako dárek), nebo si soukromá osoba přes internet nakoupí zboží pro svoji potřebu, anebo se jedná o obchodní zboží. Účelem celního řízení je propustit zboží do volného oběhu a vyměřit celní poplatky. V rámci celního řízení dochází ze strany celních orgánů k prověření, zda zboží v zásilkách splňuje podmínky pro osvobození od cla a DPH či nikoliv.

V případě dovozu "dárku" – jedná se pouze o zásilky mezi soukromými osobami, na které se vztahuje osvobození od cla/DPH do částky 45 EUR. Do této hodnoty se clo/DPH v rámci osvobození nevyměřuje.  Pokud je částka vyšší nežli 45 EUR, tato se odečítá od celkové hodnoty zásilky, při splnění podmínek dle platné legislativy. Tudíž je clo/DPH vyměřováno pouze z uvedeného rozdílu a částky za dopravu.

nahoru

11. Co se započítává do celní hodnoty, resp. do základu pro výpočet cla/DPH při propouštění zboží do režimu volného oběhu celním úřadem?

Do celní hodnoty dováženého zboží v poštovních zásilkách, tedy do základu pro výpočet cla, se započítává: 

 1. vlastní hodnota zboží,
 2. poštovné až do místa určení
 3. případné pojištění, apod. 

Do základu pro výpočet DPH se započítává: 

 1. vlastní hodnota zboží,
 2. poštovné až do místa určení,
 3. clo, pokud je vyměřeno,
 4. služba celní deklarace - částka 200 Kč, pokud Vás ČP zastupuje v celním řízení, a je vyměřováno clo/DPH

Do základu pro vyměření cla, tzn. do celní hodnoty zboží se od 1. 5. 2016 zahrnuje poštovné a to v souvislosti s nabytím účinnosti PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015 (dále jen Nařízení 2015/2447) čl. 139.

Dle stanoviska GŘC (https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/483930/stanovisko-celni-spravy.docx/), musí být poštovné přičteno i v případě, kdy je poštovné zdarma (free shipping, free postage) a pokud není uvedena jeho výše, vypočítají se podle přepravních služeb používaných pro stejný druh přepravy (Ceník služeb České pošty s. p.).

V případě, že je z průvodních dokladů k zásilce patrno, že poštovné je součástí ceny skutečně placené (např. výraz „postage included“ nebo příslušnou dodací podmínkou INCOTERMS na faktuře např. CIP Praha), pak jsou podmínky čl. 139 Nařízení 2015/2447 naplněny s výjimkou odůvodněných pochybností, které celní úřad může mít dle čl. 140 Nařízení 2015/2447. To, že je poštovné zahrnuto v ceně zásilky, může být prokázáno i odkazem na obchodní podmínky prodávajícího, z nichž tato skutečnost bude vyplývat.

nahoru

12. Zahrnuje poštovné také poplatky za celní řízení? Co je v poštovném obsaženo?

Poštovné nezahrnuje poplatky za celní řízení, ani poplatek za předložení zboží celnímu úřadu při dovozu ze třetích zemí.

Poštovné zahrnuje dopravu od podavatele zásilky až do místa určení, na adresu uvedenou na zásilce a předání adresátovi, jakož i další volitelné poštovní služby. Způsob dopravy a předání zásilky závisí přímo na zvoleném typu služby. Pokud zvolíte nejlevnější typ zásilky OLZ - obyčejnou listovní zásilku, tuto nelze pojistit, ani ji nelze sledovat pomocí webové aplikace Track and Trace a zásilka může být dodána do poštovní schránky (pokud na ní neváznou další poplatky). Nejdražší typ zásilky EMS – expresní zásilka, je po celou dobu dopravy sledovatelná, vždy odbavována přednostně a doručena oproti podpisu příjemce.

nahoru

13. Jak dlouho může trvat vrácení peněz při nesprávně vyměřeném clu a DPH? Jsou stanoveny lhůty pro celní orgány v rámci daňového řízení, na základě kterého jsou peníze vraceny? 

 • Klient může při pochybnostech o výši vyměřeného cla/DPH podat REKLAMACI na jakékoliv pobočce ČP, nebo přímo na odboru celní deklarace, resp. na příslušném celním úřadě. 
 • Vrácení peněz je výsledkem daňového řízení u orgánů celní správy, které postupují na podkladě podání dle Daňového řádu. V rámci daňového řízení je nejprve rozhodnuto o tom, zdali bylo skutečně nesprávně vyměřeno clo/DPH. V případě, že bylo zjištěno nesprávné vyměření, je nejprve Rozhodnutím opraven původní nesprávný výměr a následně druhým Rozhodnutím jsou vráceny peněžní prostředky. 
 • Lhůty k vyřízení podání v rámci daňového řízení nejsou v Daňovém řádu stanoveny. Tyto lhůty pak stanoví vnitřní metodický pokyn ministra financí. Z tohoto pokynu vyplývá, že lhůty k vyřízení  podání  mohou být tři až šest měsíců, zejména v těch případech, kdy dojde k opravě původního Rozhodnutí na podkladě využití institutu odvolání, obnovy řízení apod.

nahoru

14. Kde mohou klienti získat další informace týkající se celního odbavení zásilky přepravované Českou poštou?

Pokud odpovědi výše neřeší Váš problém, obraťte se na Call centrum České pošty, tel. linku 800 10 44 10.