Jak poslat zásilku do zahraničí?

Zásilky do zahraničí můžete podat na každé poště. Do poštovní schránky můžete vhodit jen obyčejné zásilky (psaní) s nalepenými poštovními známkami.

U mezinárodních listovních zásilek není nutno připojit celní prohlášení CN22/23 jen tehdy, když je zcela zřejmé, že zásilka obsahuje písemné sdělení. Prakticky se jedná o listovní zásilky obsahující několik listů papíru. Pro těžší zásilky (nad 100 gramů ) je nutné u zásilek mimo společný celní a daňový prostor vyplnit celní prohlášení CN22/23 vždy. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Prosíme naše klienty o zvýšenou pozornost při vyplňování poštovních celních prohlášení (pdf, 617kB), a integrovaných celních prohlášek ve formulářích pro zásilky EMS, Standardní a Cenný balík do zahraničí. Je nutné vyplnit podrobný popis zboží a jeho hodnotu. Pro zásilky s hodnotou obsahu vyšší než 300 DTS (pdf, 217kB) (9 686 CZK pro rok 2021) použijte formulář CN 23. V případě nevyplnění celní prohlášky korektně je toto důvodem k nepřijetí zásilky do přepravy.

BREXIT - ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZÁSILEK DO VELKÉ BRITÁNIE

K 31. 12. 2020 končí přechodné období a dochází ke změnám u zásilek adresovaných do Velké Británie. V návaznosti na Brexit se stává Velká Británie z hlediska přístupu k vyplňování celních dat „třetí zemí“. Všechny zásilky odesílané do Velké Británie jako Obchodní balík do zahraničí, EMS, Standardní balík a listovní zásilky obsahující zboží musí být opatřeny celním prohlášením CN22/CN23. Ač tato povinnost vzniká až za několik dní, doporučujeme už nyní k zásilkám vyplněné celní prohlášení přikládat a vyhnout se tak komplikacím při doručování nebo vrácení zásilky na náklady odesílatele (zpáteční poplatky) z důvodu chybějících údajů.

Informace o dovozu zboží do Velké Británie naleznete na webových stránkách Celní správy.

 

nahoru

Chcete vyvézt zboží v rámci Evropské unie?

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Do zemí Evropské unie můžete posílat zásilky obsahující zboží obchodní povahy bez předchozího celního projednání s výjimkou celních území (pdf, 34kB)  (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013, Celní kodex, čl. 4) a daňových území (pdf, 422kB)  (Zákon o DPH, §3 územní působnost).

nahoru

Chcete vyvézt zboží do zemí mimo Evropskou unii?

nahoru

Co musíte udělat?

   V praxi to znamená provést dva zásadní kroky:

 1. Nejdříve zboží celně projednáte do režimu vývozu prostřednictvím příslušného Celního úřadu

    Jakým způsobem lze projednat zboží do režimu vývoz?

 • Můžete využít služeb komerčního deklaranta – který vaším jménem elektronicky podá celní prohlášení na vývoz zboží, k tomu bude potřebovat seznam vyváženého zboží (počet nákladových kusů tj. počet poštovních zásilek, přesný obsah, zemi určení, jakož i obchodní údaje o vaší společnosti);
 • nebo využijete možnosti projednat zboží sami pomocí odkazu na stránkách Celní správy (dále CS).
 • V případě, že je zboží projednáno v režimu vývozu musíte obdržet Vývozní doprovodný doklad (pdf, 162kB) (dále VDD), který přiložíte k zásilce.
 • U zboží podléhající spotřební dani (pivo, víno, tabákové výrobky, líh, a minerální oleje) se spolu s VDD přikládá k zásilce doklad „Obchodní průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků podléhajících spotřební dani v režimu podmíněného osvobození od daně"

    Co je účelem propuštění zboží na vývozu?

 • Tím, že je zboží propuštěno do režimu vývozu, znamená, že zboží opustí celní a daňové území EU, ale jeho vlastní výstup musí být potvrzen výstupní autoritou, což je v tomto případě ČP;
 • ČP potvrzuje výstup zboží výhradně elektronickou cestou ve spolupráci s CS tak, že ke každé poštovní zásilce propuštěné do režimu vývozu přiřadí číslo z VDD tzn. MRN (movement reference number). Úspěšné uzavření celního vývozního řízení je závislé na jednoznačném způsobu předání informací (MRN čísla z VDD k podaným zásilkám) přijímajícímu pracovníkovi.
 • V případě, že je řádně potvrzen výstup zboží můžete u tohoto nárokovat odpočet DPH.
 1.    Po celním projednání zboží následuje samotné podání zásilek u ČP  

            Jak podat u ČP celně projednané zásilky na vývozu?

 • Jako zásilky zapsané – Standardní balík, Cenný balík, Obchodní balíkzásilka EMS, Cenné psaní a Doporučená zásilka (zásilky celně projednané na vývozu nelze podat jako obyčejnou listovní zásilku!)
 • odděleně od ostatních zásilek (celně neprojednaných);
 • se službou 44 – Zboží s VDD;
 • ke každé celně projednané zásilce je třeba uvést do poznámky v podacích dokladech číslo MRN, v případě jednoho VDD pro více zásilek je třeba uvést MRN ke každé jednotlivé zásilce s pořadovým číslem (1/3, 2/3 atd.);
 • upozornit přijímajícího pracovníka na zásilky celně projednané na vývozu do zemí mimo EU.

nahoru

Postup ČP po přijetí zásilky do přepravy:

 • Přijímající pracovník ČP zadá službu 44 – Zboží s VDD do systému a zapíše k podacímu číslu jednotlivé zásilky číslo MRN z příslušného VDD, respektive z podacích dokladů.  
 • Zásilku viditelně označí poštovní nálepkou „zásilka s celním dokladem". 
 • Zkontroluje přiložení celního dokladu VDD k zásilce, případně vloží VDD do průhledné lepící fólie „kapsy" a připojí k zásilce. 

nahoru

Povinnost vyplňování celních prohlášek CN22,CN23 i u zásilek s vývozním doprovodným dokladem

 1. Vývozní doprovodný doklad (dále jen VDD) je doklad sloužící jako podklad Celní správě České republiky (dále CS ČR) pro ukončení režimu vývozu.
  U zboží, které firma chce vyvést mimo Evropskou unii a nárokuje si odpočet DPH při výstupu zboží, musí od CS ČR mít zboží propuštěno do režimu vývozu – firma sama nebo její zástupce/deklarant podá celní prohlášení elektronicky CS ČR s tím, aby mu toto zboží propustila do režimu vývozu – pokud se tak stane, CS ČR zboží propustí a zašle data o propuštění žadateli/navrhovateli propuštění. Tento klient CS ČR si poté vytiskne VDD s čárovým kódem a číslem MRN, který při výstupu z Evropské unie naskenuje pracovník Celní správy hraničního území Evropské unie a tímto je režim vývozu ukončen (nebo v případě výstupu prostřednictvím České pošty je režim vývozu ukončen viz https://www.ceskaposta.cz/sluzby/celni-rizeni/jak-poslat-zasilku-do-zahranici#2 ). V systému CS ČR se informace spojí a pracovníci Finančního úřadu mají k dispozici informaci o výstupu zboží z Evropské Unie a firma si může nárokovat odpočet DPH. Z toho jednoznačně vyplývá, že podklady z VDD slouží jedině pro potřeby SC ČR a Finančního úřadu v ČR. Úředním jazykem v ČR je čeština – dokument je veden v češtině.
 2. Naproti tomu CN22, CN23 slouží pro poskytnutí informace schválenému poštovnímu operátorovi a celní správě v cílové destinaci zásilky, kde probíhá standardní celní řízení – dle informací uvedených právě na základě informací z CN22, CN23 – v blízké budoucnosti budou tato data pořizována a poskytována i v elektronické podobě. Z Akt Světové poštovní unie vyplývá povinnost opatřit zásilku formulářem CN22, CN23 – tedy nevyplnění/neopatření zásilky formulářem může mít za následek odmítnutí zásilky. CN22, CN23 má být vyplněna v jazyce dle Zahraničních poštovních podmínek, to je jazykem země určení nebo v angličtině.

 

nahoru

Možné komplikace:

 • V případě nedodržení výše uvedených postupů nedojde ke spárování poštovního podacího čísla a čísla MRN z VDD, nedojde k potvrzení výstupu této zásilky a budete vyzváni CS k prokázání výstupu zboží jiným způsobem - alternativním důkazem (alternativním důkazem o vystoupení zboží mimo EU může být řádně vyplněný podací doklad s uvedeným MRN potvrzený ČP).
 • Zásilka je na výstupní poště zadržena z důvodu namátkové kontroly Celní správou, a proto můžete být vyzváni k součinnosti.
 • V případě výpadku systému nedojde k automatickému ukončení režimu vývoz a můžete být vyzváni CS k součinnosti.

nahoru

Důležitá upozornění:

 • Celním deklarantem při vývozu zboží je odesílatel.
 • Závazné informace o celních předpisech a vývozu zboží podávají zaměstnanci celních orgánů.
 • Česká pošta, s.p., neodpovídá za škody vzniklé vývozem věcí, jejichž je dovoz v zemi určení zakázán.

Česká pošta, s. p., upozorňuje klienty, že nepřijímá k přepravě zásilky s obsahem zboží, které podléhá celnímu dohledu v režimu TRANZIT a je dopravováno na podkladě dokladů T1, T2, karnetu TIR, karnetu ATA, Rýnského manifestu a tiskopisu 302 v rámci Úmluvy ze dne 19. 6. 1951.