Očekáváte zásilku ze zahraničí?

Upozornění pro příjemce zásilek ze třetích zemí:
Pokud očekáváte zásilku EMS, je vhodné urychlit její dodání zřízením elektronické komunikace viz. „Žádost o elektronické zasílání oznámení o příchodu zásilek ze zahraničí (docx, 37kB)".

V případě, že nemáte zajištěnou výše uvedenou elektronickou komunikaci bude vám vyměňovací poštou zásilka avizována prostřednictvím doporučeného dopisu.

Chcete si objednat zboží v zahraničí nebo nechat poslat zásilku od známého či obchodního partnera? Je to pro vás něco úplně nového?

Objednávání zboží v zahraničí, zejména v USA, se stalo v dnešní době díky internetu fenoménem. V praxi existují dvě základní varianty objednání:

 • zboží objednáte přímo v internetovém obchodě, pokud obchod nabízí zasílání zboží do České republiky, nebo
 • využijete zprostředkovatelských firem, které za vás zboží zakoupí (možno i z více internetových obchodů najednou) a v jedné zásilce zašlou do České republiky. 

nahoru

Jak poznám, že zásilka překročila území České republiky?

Pokud vám odesílatel poslal podací číslo zásilky, můžete její aktuální stav sledovat na stránkách příslušné poštovní správy v případě, že tuto službu poskytuje. Služba je nejčastěji označována jako T&T (Track and Trace). Po příchodu zásilky na území ČR poskytujeme i my informace k určitým druhům zásilek (EMS, Standardní a Cenný balík) na našich webových stránkách v sekci   Sledování zásilek. Stav zásilky můžete sledovat podle původního podacího čísla i podle podacího čísla přiděleného v České republice.

nahoru

Co se děje se zásilkou po příchodu na území ČR?

Záleží na zemi, odkud byla zásilka odeslána.

 1. Zásilky ze zemí  Evropské unie nepodléhají celnímu řízení, nepředkládáme je celnímu úřadu a po roztřídění je směrujeme přímo k adresátovi.
 2. Zásilky z ostatních zemí podléhají celnímu řízení, po převzetí vyměňovací poštou Praha 120, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy, jsou předkládány celnímu úřadu a je u nich postupováno následovně:
 • zásilky, které splňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH (do 22 EUR) jsou předloženy celnímu úřadu a na základě jeho rozhodnutí jsou propuštěny do volného oběhu, jsou vypraveny do další přepravy,
 • zásilky, které mohou splňovat limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH, jsou předloženy celnímu úřadu a na základě jeho rozhodnutí o prověření nebo nutnosti doložení chybějících dokladů, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení,
 •  zásilky, které nesplňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH a je třeba podat celní prohlášení, jsou uloženy do dočasného skladu České pošty, adresát je vyzván Oznámením o příchodu zásilky ze zahraničí k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení,
 1. Po propuštění zboží do volného oběhu jsou zásilky odeslány dodací poště k doručení.

Česká pošta Vás může při celním řízení zastoupit 

Česká pošta, s. p. zastupuje v celním řízení fyzické osoby při dovozu zboží v poštovních zásilkách pro soukromou potřebu (např. nákup na internetu) a při dovozu zboží neobchodní povahy (zboží zasílané mezi soukromými osobami bez finančního plnění = dárek).

Česká pošta, s. p. zastupuje v celním řízení právnické osoby, fyzické osoby podnikající/ OSVČ při dovozu a vývozu obchodního zboží v poštovních zásilkách ze zemí mimo EU a to na základě komisionářské smlouvy.

Česká pošta, s. p., předkládá zásilky, obsahující zboží dovážené ze zemí mimo Evropskou unii a podává na ně celní prohlášení na základě udělení plné moci ( Plná moc (pdf, 391kB) ) od příjemce zásilky. V případě udělení plné moci k celnímu řízení se partnerem pro veškerou komunikaci s Celní správou stává ČP, která příjemce zastoupí i v případě použití opravných prostředků v rámci celního řízení.

Účelem zastupování klientů ČP (příjemců zásilek) v celním řízení je zajistit, aby zboží obsažené v zásilkách bylo propuštěno do příslušného celního režimu (převážně se jedná o režim volného oběhu) a byl vyměřen celní dluh (clo/DPH). Teprve po ukončení celního řízení lze zásilku dodat adresátovi. ČP v rámci zastupování uhradí za klienta Celní správě vyměřený celní dluh, který při dodání vybere od příjemce, včetně případných správních poplatků, jakož i odměnu za předložení zboží a zastupování v celním řízení.

Neudělí-li příjemce zásilky plnou moc ČP k celnímu řízení, musí se tento osobně dostavit na vyměňovací poštu Praha 120, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy, kde se na celním úřadě osobně zúčastní celního řízení tím, že podá celní prohlášení na předmětnou zásilku, nebo tímto pověří svého zástupce. V rámci celního řízení je účastník povinen vždy prokázat všechny skutečnosti, které jsou relevantní pro propuštění zboží do navrženého režimu. Jedná se o doložení důkazů o zboží, zejména pak o prokazování celní hodnoty zboží.

Dovážíte-li pravidelně, nebo příležitostně, vždy máte možnost zplnomocnit ČP k zastupování v celním řízení Plná moc (pdf, 391kB) . Tato Plná moc se vztahuje pouze na celní řízení u poštovních zásilek a je platná do odvolání. Vyplněnou plnou moc zašlete  poštou na adresu „Česká pošta, s.p., Oddělení celní deklarace, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy", v případě možnosti scanu, v elektronické podobě na e-mailovou adresu . ČP plné moci archivuje v souladu se spisovým řádem.

Ochrana osobních údajů

Vysvětlení k celnímu řízení (pdf, 188kB)

nahoru

Ceník - služby celní deklarace  

Ceník - služby celní deklarace  (pdf, 191kB)

Jak probíhá celní řízení?

V rámci celního řízení je nutné u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii nejprve rozhodnout zda se jedná o zásilku:

 • na kterou lze uplatnit ustanovení celních předpisů o osvobození od dovozního cla a DPH,
 • nebo o zásilku, u které bude vyměřen celní dluh. V tomto případě je nutné na zboží v zásilce podat celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu. K vyplnění celního prohlášení můžete využít služeb celní deklarace, které nabízí Česká Pošta, s. p., ale i další firmy.
 • nebo se jedná o zásilku se zbožím, které podléhá antidumpingovému clu a v tomto případě se informujte na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo přímo na webu celní správy MFČR.

Zásilky osvobozené od dovozního cla a DPH

Zásilky, na které lze uplatnit ustanovení osvobození od dovozního cla dle Nařízení Rady ES č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (dále jen NR 1186/2009):

 • zásilky, které splňují podmínky pro osvobození od dovozního cla pro zboží obsažené v zásilkách  odesílaných soukromou osobou ze třetí země soukromé osobě, která se nachází na celním území Společenství (dovoz neobchodní povahy do 45 EUR – články 25 až 27 NR 1186/2009). Zásilky vám doručíme. 
 • zásilky, které splňují podmínky zboží nepatrné hodnoty (ve smyslu článku 23 NR 1186/2009) pro osvobození od cla, nebo DPH (ve smyslu Zákona o DPH 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Od 1. 4. 2011 vstupuje v platnost Zákon o DPH, který snižuje bezdaňový limit ze stávajících 150 EUR na 22 EUR (bezcelní limit zůstává nezměněn, tj. 150 EUR).   

Tyto zásilky vám doručíme.


Zásilky podléhající dovoznímu clu a DPH

Jedná se o zásilky podléhající celnímu režimu ve smyslu ustanovení článků 158 až 176 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen celní kodex).

Na zboží v předmětné zásilce, jejíž deklarovaná hodnota zboží nesplňuje podmínky pro osvobození od cla, nebo DPH, podáme prostřednictvím pracovníků celní deklarace celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu volného oběhu. Na základě toho Celní správa vyměří clo a DPH, nebo pouze DPH. My Vám poté zásilku s příslušnými doklady doručíme. Clo a DPH uhradíte spolu s poplatkem za předložení zboží, zastupování v celním řízení, případně dalšími poplatky, při doručení podobně jako u zásilek na dobírku.

Dovážíte-li zboží opakovaně, můžete požádat o bezplatné zasílání oznámení o uložení celně odbavované zásilky na poště Praha 120 elektronicky. Stačí vyplnit Žádost o elektronické zasílání oznámení o příchodu zásilek ze zahraničí (docx, 37kB) a odeslat ji e-mailem na   (ve formátu. Doc., jpg.  nebo.pdf), poštou nebo osobně na adresu Pošta Praha 120, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy.

nahoru

Nejčastější důvody dovozu

Osobní (stěhované) svršky a vybavení domácnosti

je třeba prokázat užívání osobního majetku v obvyklém místě pobytu nejméně 6 měsíců před ukončením pobytu ve třetí zemi, nebo prokázat trvalý pobyt ve třetí zemi nepřerušovaný po dobu 12 měsíců, a to: kopií pasu s uvedením víza, nebo kopií nájemní smlouvy na pronájem bytu (domu) ve třetí zemi, nebo potvrzením státního orgánu v zemi pobytu. Dále je třeba doložit seznam stěhovaných věcí a prohlášení příjemce o době užívání zboží v délce minimálně 6 měsíců před dovozem ve třetí zemi, a že uvedené osobní věci, ve lhůtě 12 měsíců ode dne propuštění, bude příjemce užívat ke stejnému účelu a tyto nezapůjčí, nezastaví, nepronajme ani nepřevede za úplatu nebo bezúplatně, aniž by o této skutečnosti předem informoval Celní úřad.

Veterina

zásilka podléhá vstupní veterinární kontrole na Pohraniční veterinární stanici Letiště Ruzyně (tel. 220 113 267), pokud obsahuje např. živá zvířata a živočichy (zákon 377/2003 Sb.), živočišné produkty a jiné veterinární zboží. Je třeba doložit doklad o provedené veterinární kontrole potvrzený úředním veterinárním lékařem. Více informací o podmínkách dovozu ze třetích zemí naleznete na www.svscr.cz

Tabák a neznačené tabákové výrobky

dovoz neznačených tabákových výrobků je dle zákona 353/2003 Sb., přípustný v množství nejvýše do 50 ks cigaret, nebo 25 ks doutníčků (o hmotnosti nejvýše 3g/ks), nebo 10 ks doutníků, nebo 50g tabáku ke kouření, nebo úměrná souprava těchto výrobků (pouze za předpokladu splnění podmínek daných ustanoveními čl. 25 – 27 Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009).
případě dovozu většího, než povoleného množství, je třeba pro informace k odbavení kontaktovat informační linku Celního úřadu Praha Ruzyně, odd. 023.1, která je v provozu každý pracovní den v době 8,00 – 15,30 hod. na tel. 720 748 353.

Vzorky zboží nepatrné hodnoty

lze do volného oběhu propustit za předpokladu, že tyto vzorky budou sloužit pouze k získání objednávky zboží. Vzorky je nutné učinit neupotřebitelnými, tzn. proděrováním, roztržením, zjevným a nesmazatelným označkováním, nebo jiným způsobem, aniž by ztratily povahu vzorků.
Tento úkon musí provést příjemce zboží, popř. jeho zvolený zástupce na základě udělené plné moci, za dozoru celních orgánů.

Studijní potřeby

studijní potřeby a vybavení domácnosti žáka, nebo studenta, přijíždějícího ke studijnímu pobytu na celní území Evropské unie. Je třeba doložit: potvrzení o studiu (index nebo jiný odpovídající doklad), seznam dováženého zboží, čestné prohlášení (že se jedná o studijní potřeby k osobnímu užití studenta).

Zbraně nebo střelivo

je třeba doložit zbrojní průvodní list ze země dovozu (vydává Policie ČR).
Zásilka podléhá zvláštnímu režimu odbavení, a proto je nutné pro bližší informace kontaktovat informační linku Celního úřadu Praha Ruzyně, odd. 023.1, která je v provozu každý pracovní den v době 8,00 – 15,30 hod. na tel. 720 748 353.

FYTO

zásilka obsahuje zboží rostlinného charakteru, které podléhá povinné dovozní rostlinolékařské kontrole. Zajistěte si proto u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského dovozní rostlinolékařskou kontrolu (ve smyslu ustanovení § 21 – 27 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči), tel.: 220 114 369, nebo: 724 039 912, 724 336 071, e-mail: odv@ukzuz.cz, nebo fi.praharuzyne@ukzuz.cz. Dovozní kontrola je zpoplatněna v souladu s platnou legislativou. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/

Léky všeho druhu

zásilka podléhá kontrole a zvláštnímu režimu odbavení, a proto je nutné pro bližší informace kontaktovat informační linku Celního úřadu Praha Ruzyně, odd. 023.1, která je v provozu každý pracovní den v době 8,00 – 15,30 hod. na tel. 261 331 050.

Zboží neobchodní povahy, jehož celní hodnota převyšuje částku 700 EUR

je třeba doplnit celní prohlášení o obsahu zásilky doložením přesného a konkrétního popisu zboží, hmotnosti zboží, faktury a dokladu o platbě, aby bylo možné zařadit zboží do příslušné podpoložky celního sazebníku a stanovit výši celního dluhu.

Reklamace

je třeba doložit: doklad zakoupení zboží, o odeslání zboží na reklamaci, reklamační list, nebo emailovou komunikaci s dodavatelem (ze které bude zřejmé, co bylo reklamováno a za jakých finančních podmínek).

Odbavení zásilek s obsahem zboží podléhajícím zákazu a omezení

obsahuje-li zásilka kromě obsahu zboží podléhajícímu zákazu a omezení ještě jiné zboží, je možné zásilku odmítnout (žádosti bude vyhověno v souladu s pokyny odesílatele, pokud to nebude v rozporu s rozhodnutím celních orgánů) nebo rozdělit na zboží propuštěné a nepropuštěné. Zásilku lze rozdělit pouze za podmínek osobního odbavení zásilky a úhrady všech váznoucích poplatků včetně nadstandardní manipulace, poplatků za odbavení zásilky či vyhotovení SD, případné skladné a zaslání nepropuštěného obsahu ve vlastním obalu na vlastní náklady zpět do země odeslání zásilky, viz sazby dle poštovního sazebníku České pošty s. p..

 

Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí (docx, 19kB)

nahoru

Komplikace, které mohou nastat:

 • zásilka neobsahuje zboží doložené v celní deklaraci,
 • není zřejmá povaha zboží a především jeho cena, aby mohlo být v dostatečném časovém předstihu rozhodnuto, zda se jedná o zboží, u kterého lze uplatnit systém osvobození od dovozního cla, nebo je povinnost podat na toto zboží návrh na propuštění do celního režimu,
 • zásilka obsahuje zboží veterinárního charakteru, nedovolené zboží, atp.

Tyto skutečnosti vám oznámíme prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštou pomocí „Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí". V oznámení najdete informace o všech potřebných dokumentech, které je potřeba doložit.

Informace o veterinárních předpisech a problematice dovozu veterinárního zboží získáte na webových stránkách Státní veterinární správy  https://www.svscr.cz/ nebo např.:

V případě, že zásilka obsahuje zboží rostlinného charakteru, které podléhá povinné rostlinolékařské kontrole v souladu s § 21-27 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné, aby dovozce oznámil tuto skutečnost Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, který zajistí kontrolu a odbavení zásilky. Bez oznámení a provedení kontroly nemůže být zásilka propuštěna do volného oběhu.  Kontrolu zásilek na Vyměňovací poště Praha 120 zajišťuje Odbor dovozu a vývozu - Oddělení fytokaranténní inspekce Praha-Ruzyně a inspektory je možné kontaktovat na tel.: 220 114 369, 724 039 912, 724 336 071, nebo prostřednictvím e-mailu: fi.praharuzyne@ukzuz.cz, nebo odv@ukzuz.cz. Protože se jedná o rostlinný materiál, u kterého může dojít ke znehodnocení z důvodu pozdního oznámení, doporučujeme, aby byly zásilky ke kontrole nahlášeny co nejdříve.

 Dovozní rostlinolékařská kontrola je zpoplatněna v souladu s § 79 odst. 1 písm. f) zákona o rostlinolékařské péči. Výše náhrad nákladů stanoví prováděcí právní předpis, v tomto případě vyhláška č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů. Cena za provedení kontroly se odvíjí od velikosti zásilky, v poštovním styku je stanovena nejčastěji ve výši 945,-Kč za zásilku. Zpoplatněna není pouze vlastní dovozní rostlinolékařská kontrola, ale i případný odběr vzorků a provedená diagnostika (v poštovním styku výjimečná situace). Podrobné informace lze získat na webových stránkách ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz.  Rovněž je možné kontaktovat kteréhokoliv inspektora Odboru dovozu a vývozu, kteří vám odpoví na vaše dotazy.

nahoru

Jak potřebné doklady doložit?

 • Osobně na adrese uvedené v Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí, v tomto případě Vám zásilku po domluvě doručíme na adresu uvedenou na zásilce, či po domluvě došleme na vámi zvolenou adresu, nebo
 • E-mailem na sklad.praha120@cpost.cz ve formátu .doc, .xls, .pdf nebo .jpg, nebo
 • Poštou na adresu Pošta Praha 120, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 - Štěrboholy.

Po obdržení patřičných dokumentů a po propuštění celním úřadem do navrženého režimu, zásilku odešleme dodací poště k doručení.

Informace o celních předpisech a problematice celního řízení získáte na webových stránkách Celní správy  www.cs.mfcr.cz např.:

Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na telefonní infolince České pošty  +420 954 222 000. Telefonní kontakty fungují ve všední dny od 8:00 do 17:30 hodin.

nahoru

Seznam zemí, které nepodléhají celnímu řízení

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Severní Irsko.

Celnímu řízení nepodléhají zásilky ze zemí Evropské unie, vyjma zákonem stanovených výjimek  celních území (pdf, 34kB)  (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013, Celní kodex, čl. 4) a daňových území (pdf, 422kB) (Zákon o DPH, §3 územní působnost).