Organizační struktura

Generální ředitel

Generální ředitel jako statutární orgán České pošty řídí činnost podniku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech podniku, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele nebo nejsou v působnosti Dozorčí rady České pošty.

nahoru

Obchodní jednotky České pošty

Divize státní poštovní služby

Řídí a koordinuje personální, procesní, obchodní a ekonomické činnosti v pobočkové síti. Plní požadavky na provoz pobočkové sítě stanovené legislativou, vytváří metodickou podporu v obchodních oblastech a v provozních procesech. Poskytuje vstupy a podílí se na plánovacím procesu v oblasti výnosů a nákladů pobočkové sítě a řízených specializovaných útvarů, zajištuje a předkládá návrhy na reporty a analýzy strategií a standardních činností vázajících se k činnosti pobočkové sítě, navrhuje a koordinuje rozvoj podniku v oblasti pobočkové sítě, monitoruje jeho implementaci. Navrhuje formy, strukturu a rozsah projektů pobočkové sítě a řídí jejich implementaci. Navrhuje a koordinuje standardizaci obchodních a provozních procesů. Realizuje výrobu a dodávky poštovních známek, jiných cenin a filatelistického zboží.

nahoru

Divize logistika

Zajišťuje procesy a logistiku dodání, monitoring a optimalizaci logistické sítě. Má na starost plnění příslušných „Základních kvalitativních požadavků“ stanovených regulátorem ČTÚ. Stará se o logistiku České pošty, technologické procesy a provoz přepravních sítí pro ČP, včetně mezinárodního poštovního provozu, provoz sítě sběrných přepravních uzlů, vyměňovacích pošt, hybridní pošty, Postkompletů a centrálních skladů. Analyzuje a řídí logistické procesy a řeší architekturu logistické sítě a dodacích a účelových sítí. Zajišťuje interní technologickou dopravu, interní půjčovnu vozidel, zásobování interních zákazníků materiálem a zbožím z centrálních skladů, eviduje zásoby.

nahoru

Divize finanční služby a prodej

V rámci ČP odpovídá za řízení a zajištění těchto oblastí činností: řízení a koordinaci personální, procesní, obchodní a ekonomické činnost v oblasti finančních služeb a prodeje, procesy a jejich realizaci v oblasti finančních služeb a prodeje, provoz peněžních služeb, mezinárodních peněžních služeb, specifických úloh a aplikačních technologií ČP.

nahoru

Organizační jednotky přímo podřízené generálnímu řediteli

Úsek obchod a marketing ČP

Zastřešuje činnost pobočkové sítě České pošty. Zabezpečuje firemní, retailový, korporátní a mezinárodní obchod. Realizuje marketingové činnosti. Má na starost známkovou tvorbu, Postfila (filatelistické zboží, ceniny apod.) a Business Development. Řídí spolupráci s aliančními partnery.

nahoru

Úsek správa majetku a strategické investice

 

Úsek finance

Zajišťuje plánování hospodaření a financování celého podniku, vede jeho účetnictví a daně. Provádí controlling, pravidelné rozbory hospodářské činnosti a nákladové kalkulace.

nahoru

Úsek ICT a eGovernment

Má na starost provoz, rozvoj a zákaznické služby ICT. V oblasti veřejné správy a eGovernmentu Řídí obchodní příležitosti a zajišťuje funkci ICT podpory. Řídí a spravuje ICT České pošty, zajišťuje bezpečnost ICT. Zajišťuje vývoj a provoz certifikační autority.

nahoru

Úsek transformace a technologie

Definuje a zabezpečuje proces projektového řízení v rámci celého podniku. Metodicky zajišťuje formulaci, implementaci a kontrolu realizace strategie České pošty. Odpovídá za správu a rozvoj datového skladu včetně příslušného reportingu.

nahoru

Úsek generálního ředitele

Zabezpečuje činnost kanceláře generálního ředitele. Organizačně zajišťuje jednání porady vedení a dozorčí rady, včetně související administrativy. Zajišťuje právní službu, centrální nákup a compliance České pošty. Odpovídá za zajištění problematiky poštovní licence a regulace, agendy pojištění.

nahoru

Úsek řízení lidských zdrojů

Zajišťuje tvorbu a realizaci koncepce řízení lidských zdrojů, mzdové a sociální politiky, vzdělávání, personální administrativní procesy. Zajišťuje jednání s odborovými partnery, kolektivní vyjednávání a tvorbu a aktualizaci kolektivní smlouvy. Spravuje firemní hodnoty a rozvíjí firemní kulturu.

nahoru

Úsek vnější a vnitřní vztahy

Zajišťuje interní a externí komunikaci společnosti a činnost poštovního ombudsmana. Zaštiťuje rozvoj relevantních mezinárodních vztahů České pošty, například se Světovou poštovní unií, organizací PostEurop a dalšími. Řídí činnost Poštovního muzea. Spravuje majetkové podíly Podniku.

nahoru

Útvar bezpečnost

Zajišťuje bezpečnostní požadavky pro plynulý provoz služeb, zabezpečení majetku, ochrany klientů a zaměstnanců České pošty. Má na starosti krizové řízení a plánování a ochranu kritické infrastruktury státu, řešení vnější a vnitřní trestné činnosti proti České poště, či správu utajovaných informací. Řídí oblast rozvoje, údržby a obnovy elektronických a mechanických bezpečnostních systémů, přepravy hotovostí či oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

nahoru