Organizační struktura

Generální ředitel

Generální ředitel jako statutární orgán České pošty řídí činnost podniku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech podniku, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele nebo nejsou v působnosti Dozorčí rady České pošty.

nahoru

 

Organizační jednotky přímo podřízené generálnímu řediteli

Divize poštovní provoz a logistika

Zajišťuje činnost logistické a doručovacích a účelových sítí České pošty. Zabezpečuje doručování všech zásilek od obyčejných listovních, přes doporučené až po balíkové. Dále zabezpečuje provoz platebního styku, distribuci periodického tisku či reklamních a tiskových zásilek. Poskytuje rovněž služby hybridní pošty.

nahoru

Divize obchod a marketing

Zastřešuje činnost pobočkové sítě České pošty. Zabezpečuje firemní, retailový, korporátní a mezinárodní obchod. Realizuje marketingové činnosti. Má na starost známkovou tvorbu, Postfila (filatelistické zboží, ceniny apod.) a Business Development. Řídí spolupráci s aliančními partnery.

nahoru

Divize finance

Zajišťuje plánování hospodaření a financování celého podniku, vede jeho účetnictví a daně. Provádí controlling, pravidelné rozbory hospodářské činnosti a nákladové kalkulace.

nahoru

Divize ICT a eGovernment

Má na starost provoz, rozvoj a zákaznické služby ICT. V oblasti veřejné správy a eGovernmentu Řídí obchodní příležitosti a zajišťuje funkci ICT podpory. Řídí a spravuje ICT České pošty, zajišťuje bezpečnost ICT. Zajišťuje vývoj a provoz certifikační autority.

nahoru

Úsek transformace a strategie

Definuje a zabezpečuje proces projektového řízení v rámci celého podniku. Metodicky zajišťuje formulaci, implementaci a kontrolu realizace strategie České pošty. Odpovídá za správu a rozvoj datového skladu včetně příslušného reportingu.

nahoru

Úsek generálního ředitele

Zabezpečuje činnost kanceláře generálního ředitele. Organizačně zajišťuje jednání porady vedení a dozorčí rady, včetně související administrativy. Zajišťuje právní službu, centrální nákup a compliance České pošty. Odpovídá za zajištění problematiky poštovní licence a regulace, agendy pojištění.

nahoru

Úsek řízení lidských zdrojů

Zajišťuje tvorbu a realizaci koncepce řízení lidských zdrojů, mzdové a sociální politiky, vzdělávání, personální administrativní procesy. Zajišťuje jednání s odborovými partnery, kolektivní vyjednávání a tvorbu a aktualizaci kolektivní smlouvy. Spravuje firemní hodnoty a rozvíjí firemní kulturu.

nahoru

Úsek vnější a vnitřní vztahy

Zajišťuje interní a externí komunikaci společnosti a činnost poštovního ombudsmana. Zaštiťuje rozvoj relevantních mezinárodních vztahů České pošty, například se Světovou poštovní unií, organizací PostEurop a dalšími. Řídí činnost Poštovního muzea. Spravuje majetkové podíly Podniku.

nahoru

Sekce poštovní technologie

Odpovídá za technologie poštovních a finančních služeb, reklamační a náhradové řízení. Zajišťuje vyřizování a evidenci stížností. Řídí činnost call centra pro kontakt zákazníků se všemi provozy České pošty. Řídí oběh hotovosti a cenin. Odpovídá za řízení a realizaci kontrolní činnosti v poštovním provozu a v oblasti roznášky informačních/propagačních materiálů a tisku.

nahoru

Sekce bezpečnost

Zajišťuje bezpečnostní požadavky pro plynulý provoz služeb, zabezpečení majetku, ochrany klientů a zaměstnanců České pošty. Má na starosti krizové řízení a plánování a ochranu kritické infrastruktury státu, řešení vnější a vnitřní trestné činnosti proti České poště, či správu utajovaných informací. Řídí oblast rozvoje, údržby a obnovy elektronických a mechanických bezpečnostních systémů, přepravy hotovostí či oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

nahoru

Odbor interní audit a řízení rizik

Zajišťuje výkon interního auditu podniku tím, že poskytuje nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské služby zaměřené na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů a přináší systematický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy podniku. Sjednocuje, metodicky řídí, analyzuje a hodnotí proces řízení rizik v podniku.

nahoru