Standardní balík do zahraničí

Standardní balík nabízí spolehlivou přepravu za příznivou cenu.

nahoru

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání např. dárků, dokumentů nebo zboží. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplnění celního prohlášení k zásilkám do zemí mimo celní a daňová území Evropské unie, které obsahují zboží nebo dokumenty. Nepřesné nebo neúplné vyplnění může vést k průtahům v celním řízení, případně i k vrácení zásilky zpět odesilateli.

Proto je ideální předat všechna data (adresní, kontaktní a celní údaje) k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak z některých benefitů:

 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Spolu s adresními údaji předejte při podání i kontakt na adresáta (mobilní telefonní číslo v platném formátu pro danou zemi anebo e-mail) a ideálně i kontakt na odesílatele, zvýšíte tak pravděpodobnost doručení a urychlíte celní řízení.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Adresní štítky Vícevrstvý průpisný Adresní štítek pro Standardní balík (CS) CP 72
Jednovrstvý neprůpisný Adresní štítek pro Standardní balík (CS)
Předání podacích dat / podací doklady

Vícevrstvý průpisný Adresní štítek

Jednovrstvý neprůpisný Adresní štítek

Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše částky, která je dána součtem pevné částky 1 250 Kč a částky 141 Kč za každý i započatý kilogram hmotnosti zásilky.
Maximální hmotnost 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g)*. 
Minimální rozměry 21 × 19 cm
Velikost a úprava zásilky musí umožnit nalepení poštovní průvodky (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo součet délky a obvodu nesmí přesahovat 300 cm*.

*Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 122 a další) (pdf, 3MB).

nahoru

Ceník

Standardní balík - prioritní

Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny viz Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Standardní balík - ekonomický

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.
Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Příplatek za balík do 10 kg Příplatek za balík nad 10 kg

Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na zásilce nálepkou „Avis de réception“.

23,00 Kč

21,49 Kč
(26,00 Kč s DPH)

Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku“. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement“ doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

25,00 Kč

24,79 Kč
(30,00 Kč s DPH)

Neskladné
Je-li to podle zahraničních podmínek pro danou zemi možné, Standardní balík, který nemá pravoúhlý tvar a jeho hmotnost je přitom větší než 2 kg nebo jehož rozměry přesahují rozhodné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, se přepravuje za zvýšenou cenu.

145,00 Kč

144,62 Kč
(175,00 Kč s DPH)

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti, platební kartou při podání nebo poštovními známkami (poštovními známkami pouze do hmotnosti 10 kg), a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB) (pdf, 92 kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně se Standardním balíkem.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli:
 • Pokud nebylo u balíku předem provedeno celní řízení, bude pošta jednat jako přímý zástupce odesílatele.
 • Odesílatel stanoví, jak se má se Standardním balíkem zacházet v případě, že jej nebude možno v zemi určení dodat (na Adresním štítku vyznačit Nevracet nebo Vrátit odesílateli ekonomicky případně prioritně).

Prioritně

 • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
 • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, vyznačí svůj požadavek na Adresním štítku.

 Ekonomicky

 • Odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, ceně, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 103) (pdf, 3MB).

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem Standardního balíku nesmí být písemnost, která obsahuje sdělení jiné osobě než adresátovi nebo osobám, které s ním bydlí, s výjimkou archivních materiálů.

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 102) (pdf, 3MB), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmějí být cennosti. Více informací naleznete na Nedovolený obsah.

Informaci o tom, zda konkrétní věc nepatří mezi věci, které nesmějí být obsahem zásilky, je možné získat také na bezplatné telefonní lince pošty 800 10 44 10 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@cpost.cz.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána. 

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky. Více informací naleznete na Reklamace .

nahoru

Alternativní služby

Pro expresní přepravu můžete využít zásilku EMS do zahraničí. Dále pak také Cenný balík do zahraničí.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 3MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 594kB)