NEDOVOLENÝ OBSAH ZÁSILEK

Zvládneme přepravit téměř vše, co jde a je povoleno, ale jednoduše některé druhy věcí se nesmí přepravovat, nebo se přepravují za speciálních podmínek. Níže naleznete příklady věcí, které nesmí být obsahem zásilky, nebo které jsou přepravovány pouze podmínečně. Uvedený výčet není samozřejmě vyčerpávající, jedná se pouze o stručný a přehledný výňatek z našich podmínek.

Kompletní informace naleznete v Poštovních podmínkách – Základní služby – článek 2 (pdf, 3MB) (vnitrostátní zásilky) a článek 102 (pdf, 3MB) (mezinárodní zásilky).

OBSAHEM ZÁSILKY NESMÍ BÝT

Výbušniny / Exploziva

(výbušné látky)

zbraně, střelivo, granáty, repliky zbraní, vojenský materiál, rozbušky, roznětky, zápalné šňůry, světlice, kapsle k hračkám, vánoční pyrotechnika (prskavky, petardy, ohňostroje, apod.)

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. a) a čl. 2 odst. 2 písm. j)

Radioaktivní materiály

(radioaktivní látky)

jaderné materiály a radioaktivní látky

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. c)

Žíraviny

(látky způsobující korozi, žíravé látky a látky působící vážné poškození očí)

jedovaté a žíravé látky, kyseliny, louhy, žíravé odstraňovače rzi, akumulátorová kapalina

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. e) a čl. 2 odst. 2 písm. j)

Látky podporující hoření a organické peroxidy

(oxidující látky)

 

vlasové či textilní odbarvovače, soupravy na opravy sklolaminátu

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. j)

Plyny / Tlakové nádoby

(plyny pod tlakem)

tlakové nádoby a hasičské přístroje obsahující stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích, spreje, butanem plněné cigaretové zapalovače, apod.

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. h) a čl. 2 odst. 2 písm. j)

Jedovaté a infekční látky

(toxické látky)

biologická agens a toxiny, nakažlivé biologické látky a lidské nebo zvířecí vzorky

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. i) a čl. 2 odst. 2 písm. j)

Hořlaviny (tekuté a pevné)

(hořlavé látky)

oxidující, hořlavé a ostatní látky a směsi, aceton, benzin, nitroředidla, zápalky, síra, červený fosfor, prskavky

Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. j)
Dráždivé látky a látky nebezpečné pro ozonovou vrstvu   Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. j)
Zdraví nebezpečné látky   Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. j)
Látky nebezpečné pro životní prosředí   Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. j)
Biologické nebezpečí   Poštovní podmínky - čl. 2 odst. 2 písm. f)

Zvířata

živí obratlovci, chránění volně žijící živočichové a chráněné planě rostoucí rostliny

 

Dále také

tuhý oxid uhličitý (tzv. suchý led), omamné a psychotropní látky

 

PODMÍNEČNĚ PŘEPRAVOVANÉ VĚCI

Lze je přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek, které jsou uvedeny v kompletních Poštovních podmínkách (článek 2 a 102).

Biologické látky podléhající zkáze

 • nebudou obtěžovat své okolí zápachem
 • neproniknou obalem poštovní zásilky

Jiná živá zvířata než obratlovci a než chránění volně žijící živočichové

 • během poskytnutí poštovní služby nebude zapotřebí poskytovat zvláštní péči a pozornost

Snadno rozbitelné věci

 • zabaleny tak, aby se při manipulaci se zásilkou nemohly poškodit

Tekutiny, kapaliny a snadno zkapalnitelné látky

 • obsah nesmí vytéci z obalu zásilky nebo obalem prosáknout

Lidské nebo zvířecí vzorky, u nichž je minimální pravděpodobnost, že jsou v nich přítomni původci nemocí

 • obal splňuje požadavky na balení tohoto typu vzorků

Pneumatiky

 • budou zabaleny v uzavřeném pevném obalu pojímajícím celý obsah zásilky
 • nezabalené pneumatiky mohou být obsahem zásilky jen tehdy, je-li to u určité služby výslovně stanoveno

CHCETE POSLAT NĚCO CENNÉHO? PAK JEDINĚ V CENNÉM PSANÍ NEBO CENNÉM BALÍKU.

A za cenné je považováno: Peníze, aktivované platební karty a jiné platební prostředky; poukázky na odběr zboží nebo služeb; směnky, šeky a jiné cenné papíry; předměty kulturní, umělecké nebo sběratelské hodnoty bez ohledu na jejich stáří a cenu; šperky, drahé kameny, drahé kovy a výrobky z nich a další obdobně cenné věci.

NAVÍC V MEZINÁRODNÍCH ZÁSILKÁCH NESMÍ BÝT

 • věci, jejichž letecká přeprava je zakázána předpisy IATA a ICAO o přepravě nebezpečného zboží
 • vše co je uvedeno v seznamu nebezpečných věcí obsaženém v příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • obsah v zemi určení zakázaný - omezení obsahu zásilek dle jednotlivých zemí naleznete zde
 • pirátské a padělané předměty
 • předměty, které mohou být v zemi určení považovány za urážlivé nebo nemravné
 • věci včetně jiných živých zvířat než obratlovců, jejichž dovoz nebo poštovní přeprava nejsou v zemi určení dovoleny
 • předměty kulturní hodnoty uvedené v Příloze 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, pokud nejsou doloženy osvědčením k vývozu

Doporučení co do zásilek nedávat, aneb co Vám letištní bezpečnostní kontrola vrátí:

veškeré typy pyrotechnik, prskavky, tekutiny, magnetické materiály, akumulátory nebo baterie, suchý led, produkty živočišného původu (maso, sýr, vajíčka, atd.), voňavky, laky na vlasy, lithiové baterie, mobilní telefony s vloženou baterií, nefunkční atrapy zbraní, notebooky s vloženou baterií, tablety s vloženou baterií, elektronické cigarety, atd.

A dále je také důležité vědět, že většina mezinárodních zásilek podaných jako „ekonomické“ je přepravována také prostřednictvím letecké dopravy.

 

A jak to vlastně na letišti funguje?

Veškeré poštovní zásilky, které mohou být přepravovány letecky, jsou  na prvním místě vstupu do prostor letiště před předáním leteckým dopravcům kontrolovány Bezpečnostní kontrolou Letiště Praha. Obdobné kontroly probíhají na letištích i v jiných zemích. Zásilky, u nichž je zjištěn nebezpečný obsah, jsou okamžitě vyřazovány z přepravy. Důvodem je ochrana života, zdraví a majetku cestujících, leteckých dopravců a jejich zaměstnanců. Zakázaná látka totiž může být nebezpečná sama o sobě nebo v kombinaci s jinými látkami nebo podmínkami (vzduch, tlak, apod.). 

Bezpečnostní předpisy pro letadla jsou natolik přísné, že letištní kontrola vyřazuje i zásilky, které běžné „vnitrostátní“ poštovní limity splňují.