Nedovolený obsah zásilek

Obsahem poštovní zásilky nesmějí být:

 1. výbušniny,
 2. radioaktivní látky,
 3. omamné a psychotropní látky,
 4. jedovaté a žíravé látky,
 5. nakažlivé biologické látky a lidské nebo zvířecí vzorky, u nichž existuje důvod k obavě, že jsou v nich nakažlivé biologické látky přítomny,
 6. tuhý oxid uhličitý,
 7. tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a plyny v roztocích,
 8. biologická agens a toxiny, oxidující, hořlavé a ostatní látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle čl. 3 Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, a vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
 9. živí obratlovci.

V případě splnění zvláštních podmínek mohou být obsahem:

 1. biologické látky podléhající zkáze – za podmínky, že zkažené látky nebudou obtěžovat své okolí zápachem a neproniknou obalem poštovní zásilky,
 2. jiná živá zvířata než obratlovci – za podmínky, že jim během přepravy nebude zapotřebí poskytovat zvláštní péči a pozornost,
 3. snadno rozbitelné věci – za podmínky, že jsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou nemohly poškodit,
 4. tekutiny – za podmínky, že nemohou vytéci z obalu poštovní zásilky nebo tímto obalem prosáknout.
 5. lidské nebo zvířecí vzorky, u nichž je minimální pravděpodobnost, že jsou v nich přítomni původci nemocí – za podmínky, že jejich obal splňuje požadavky na balení tohoto typu lidských nebo zvířecích vzorků stanovené přílohou A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášeném sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2013 Sb.m.s.
 6. pneumatiky – za podmínky, že budou zabaleny v uzavřeném pevném obalu pojímajícím celý obsah zásilky; pneumatiky nezabalené způsobem podle předchozí věty mohou být obsahem poštovní zásilky jen tehdy, je-li to u určité služby výslovně stanoveno.

Peníze, aktivované platební karty a jiné platební prostředky; poukázky na odběr zboží nebo služeb; směnky, šeky a jiné cenné papíry; předměty kulturní, umělecké nebo sběratelské hodnoty bez ohledu na jejich stáří a cenu; šperky, drahé kameny, drahé kovy a výrobky z nich, a další obdobně cenné věci mohou být obsahem poštovní zásilky jen tehdy, je-li to u určité poštovní služby výslovně stanoveno.