Cenný balík do zahraničí

Jediná služba mezi balíkovými zásilkami do zahraničí, kterou můžete využít pro zasílání cenných věcí.

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání dárků, dokumentů, zboží, ale také peněz, drahých kovů a kamenů, cenných papírů, šperků a obdobně cenných předmětů. Pošta za zásilku odpovídá až do hodnoty udané odesílatelem (Udaná cena). Službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

Informace o pohybu vaší zásilky – jen do vybraných zemí – jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

O tyto informace lze požádat nejpozději do jednoho měsíce od podání.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplnění celního prohlášení k zásilkám do zemí mimo celní a daňová území Evropské unie, které obsahují zboží nebo dokumenty. Nepřesné nebo neúplné vyplnění může vést k průtahům v celním řízení, případně i k vrácení zásilky zpět odesilateli.

Proto je ideální předat všechna data (adresní, kontaktní a celní údaje) k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak z některých benefitů:

 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Spolu s adresními údaji předejte při podání i kontakt na adresáta (mobilní telefonní číslo v platném formátu pro tuto zemi anebo e-mail) a ideálně i kontakt na odesílatele, zvýšíte tak pravděpodobnost doručení a urychlíte celní řízení.

nahoru

Benefity služby

 • Na všech poštách – Cenný balík do zahraničí můžete podat na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Bezpečí i pro cennosti – Cenným balíkem do zahraničí můžete poslat i peníze, drahé kovy a kameny, šperky a další cenné předměty, pokud to země určení nevylučuje.
 • Ocenění zásilky – před odesláním uveďte na zásilku, na kolik její obsah oceňujete (Udaná cena). Tato částka však může dosáhnout jen maximální výše pro danou zemi určení.
 • Odpovědnost – za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu Cenného balíku pošta odpovídá, a to až do výše Udané ceny.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Adresní štítky Vícevrstvý průpisný adresní štítek pro Cenný balík (CV) CP 72
Jednovrstvý neprůpisný adresní štítek pro Cenný balík (CV)
Předání podacích dat / podací doklady

Vícevrstvý průpisný Adresní štítek

Jednovrstvý neprůpisný Adresní štítek

Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše Udané ceny.
Maximální hmotnost 30 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g)*.
Minimální rozměry 21 × 19 cm
Velikost a úprava zásilky musí umožnit nalepení adresního štítku (její rozměry jsou 21,5 × 15,5 cm); nejmenší přípustné rozměry zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 200 cm nebo součet délky a obvodu nesmí přesahovat 300 cm*.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (pdf, 3MB) (čl. 123 a další). 

*Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 12MB).

nahoru

Ceník

Cena Cenného balík vychází z ceny Standardního balíku navýšené o Příplatek podle Udané ceny za každých i započatých 1 000 Kč Udané ceny: Cena
(bez DPH)
Cena
(s DPH)

u balíků do hmotnosti 10 kg

4,00 Kč

 

u balíků s hmotností nad 10 kg

4,13 Kč

 5,00 Kč

Cenný balík - prioritní (Cena Standardního balíku + Příplatek)

Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny viz Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Cenný balík - ekonomický (Cena Standardního balíku + Příplatek)

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.
Doplňkové služby a příplatky
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Příplatek za balík do 10 kg Příplatek za balík nad 10 kg

Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na zásilce nálepkou „Avis de réception“.

23,00 Kč

21,49 Kč
(26,00 Kč s DPH)

Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku“. Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement“ doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

25,00 Kč

24,79 Kč
(30,00 Kč s DPH)

Neskladné
Je-li to podle zahraničních podmínek pro danou zemi možné, Cenný balík, který nemá pravoúhlý tvar a jeho hmotnost je přitom větší než 2 kg nebo jehož rozměry přesahují rozhodné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, se přepravuje za zvýšenou cenu.

145 Kč

144,62 Kč
(175 Kč s DPH)

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti, platební kartou při podání nebo platební kartou nebo poštovními známkami (poštovními známkami pouze do hmotnosti 10 kg), a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Pokud budete chtít cenu za službu hradit poštovními známkami, nelepte je na obal před podáním, ale předejte je společně s Cenným balíkem.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli:
 • Za opožděné dodání zásilky pošta neodpovídá.
 • Pokud nebylo u balíku předem provedeno celní řízení, bude pošta jednat jako přímý zástupce odesílatele,
 • Odesílatel stanoví, jak se má s Cenným balíkem zacházet v případě, že jej nebude možno v zemi určení dodat (na Adresním štítku vyznačit Nevracet nebo Vrátit odesílateli ekonomicky případně prioritně).

Prioritně

 • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
 • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, vyznačí svůj požadavek na Adresním štítku.

Ekonomicky

 • Odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Zásilka musí být zabalena v uzavřeném obalu.

Všechny spoje obalu se přelepí papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Není-li možno uzavřít spoje obalu tímto způsobem, převážou se pevným nenavazovaným motouzem. Konce motouzu se opatří plombou se znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele. Motouz se v místech, kde se křižuje, zasmyčkuje. Musí být utažen tak, aby jej nebylo možno bez porušení plomby sejmout.

Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 103 a 123) (pdf, 3MB).

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem Cenného balíku nesmí být písemnost, která obsahuje sdělení jiné osobě než adresátovi nebo osobám, které s ním bydlí, s výjimkou archivních materiálů.

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 102) (pdf, 3MB), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Více informací naleznete na Nedovolený obsah.

Informaci o tom, zda konkrétní věc nepatří mezi věci, které nesmějí být obsahem zásilky, je možné získat také na zákaznické lince nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@cpost.cz.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána. 

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky. Více informací naleznete na Reklamace.

nahoru

Alternativní služby

Pro expresní přepravu můžete využít zásilku EMS do zahraničí. Dále pak také Standardní balík.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • elektronické předání dat pomocí webové aplikace Podání Online nebo skrze API rozhraní
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 602kB)