EMS do zahraničí

Expresně i do zahraničí. Službu EXPRESS MAIL SERVICE můžete využít do více než 120 zemí světa. Máte jistotu, že vaše dokumenty a zboží budou přepraveny nejrychlejším možným způsobem.

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro expresní zasílání aktuálních sdělení a osobní korespondence, ale i jiných věcí do zahraničí, např. dárků, dokumentů nebo zboží. Zásilka je do zahraničí přepravena nejrychlejším možným způsobem a pošta garantuje dobu dodání po příchodu do země určení.

Informace o pohybu vaší zásilky – jen do vybraných zemí – jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

O tyto informace lze požádat nejpozději do jednoho měsíce od podání.

Vážení klienti,

žádáme vás, abyste věnovali zvýšenou pozornost vyplnění celní prohlášky k zásilkám, které obsahují zboží nebo dokumenty do zemí mimo celní a daňová území Evropské unie. Její nepřesné nebo neúplné vyplnění může vést k průtahům v celním řízení, případně i k vrácení zásilky zpět odesilateli.

Proto je ideální předat všechna data (adresní, kontaktní a celní údaje) k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak z některých benefitů:

 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Předáním kontaktu na adresáta (telefon nebo e-mail) urychlíte proces clení a doručení zásilky.

nahoru

Benefity služby

 • Podání – zásilku EMS můžete podat na všech poštách. Ve vybraných místech může pošta zásilku převzít i přímo u vás doma nebo v sídle vaší provozovny, a to buď na základě jednorázové žádosti nebo Dohody o pravidelném podávání zásilek EMS.
 • Dodání – pošta zajistí, že zásilky EMS budou nejrychlejším možným způsobem odeslány do země určení a tam dodány v době stanovené zemí určení.
 • Rozmanitost služby – poslat můžete již obálky o rozměru 16,2 × 22,9 cm až po velké balíky.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady Adresní štítek
Předání podacích dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online, API rozhraní nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost

Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá.
 Hradí skutečnou škodu, a to do výše:
(a) 130 DTS* v případě, že obsahem zásilky bylo zboží, nebo
(b) 30 DTS* v případě, že obsahem zásilky byly dokumenty.
*Výši náhrady určuje přepočet DTS a Kč.
Aktuální kurz DTS (xls, 269kB).            

Maximální hmotnost 30 kg, není-li v Zahraničních podmínkách (pdf, 5MB) stanoveno jinak.
Při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g.
Minimální rozměry 16,2 × 22,9 cm (formát C5)
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesáhnout 150 cm a součet délky a největšího obvodu měřeného v jiném směru než délka nesmí přesáhnout 300 cm.

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB).

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.7) (pdf, 3MB). 

nahoru

Ceník

Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny viz Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Základní cena zásilky EMS do zahraničí (pdf, 208kB).

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání a navíc pro smluvní zákazníky bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

 • Podání zásilky stvrdí pošta odesílateli na podací stvrzence, která má podobu Adresního štítku a odesílatel jej vyplňuje podle předtisku.
 • V případě zásilek adresovaných mimo EU je třeba vyplnit celní prohlášení, které je součástí Adresního štítku. Pokud obsah zásilky podléhá v zemi určení celní kontrole, připojte vyplněné celní prohlášení, případně další doklady, které české nebo zahraniční celní úřady vyžadují. Máte ovšem možnost zásilku podat i bez toho, že by byla předem celně projednána. V takovém případě zmocňujete přímo Českou poštu, aby vás při celním řízení zastoupila. Je-li však obsahem zásilky zboží obchodního charakteru, zásilka musí být celně projednána před podáním.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, ceně, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat.

Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.7) (pdf, 3MB).

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část A.7) (pdf, 3MB), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmějí být také cennosti.

Informaci o tom, zda konkrétní věc nepatří mezi věci, které nesmějí být obsahem zásilky, je možné získat také na bezplatné telefonní lince pošty 800 10 44 10 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@cpost.cz.

nahoru

Dodání

Pošta zásilku odešle do zahraničí nejrychlejším možným způsobem a zajistí, že zahraniční pošta dodá zásilku po příchodu do země určení nejrychlejším možným způsobem, a to v době stanovené zemí určení v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB).

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že její převzetí adresát potvrdí.

Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky (Adresního štítku).

Další informace týkající se odpovědnosti za zásilku, a to včetně doby, do které pošta přijme reklamaci (není-li uvedeno jinak, platí lhůta 6 měsíců), platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB).

nahoru

Alternativní služby

Můžete využít Cenný balík nebo Standardní balík podaný jako prioritní.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb;
 • elektronické předání dat pomocí webové aplikace Podání Online nebo skrze API rozhraní
 • bezhotovostní úhrada cen poštovních služeb nebo na základě faktury
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Produktový list - EMS do zahraničí (pdf, 113kB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 1MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 504kB)