Služby Czech POINT

Popis služby:

Na pracovištích Czech POINT vám rádi vydáme ověřené výstupy z několika informačních systémů veřejné správy, umožníme založit novou živnost nebo ohlásit její změnu či konvertovat dokumenty z elektronické do listinné podoby a naopak.

Na poštách označených logem Czech POINT najdete následující služby:

nahoru

Seznam pošt se službou Czech POINT

 Stáhněte si Seznam pošt poskytující služby Czech POINTu a přehled jejich otevíracích hodin (xlsx, 219kB)

nahoru

Benefity služby

Czech POINT vám ušetří čas a energii za běhání na úřady a mezi úřady. Otevírací doba pošty bývají příznivější než úřední hodiny příslušných úřadů. Službu lze na řadě pošt využít také v sobotu a někde dokonce i v neděli. Při návštěvě České pošty si můžete obstarat požadovaný výpis a současně třeba zaplatit složenky nebo vyzvednout doporučenou zásilku.

nahoru

Parametry služby

Výpis z katastru nemovitostí

Potřebujete dokázat, že nějaká nemovitost patří vám nebo vás zajímá, komu patří sousední dům či kus lesa? Výpis z katastru nemovitostí je výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.

Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.

Snímek z katastrální mapy

Potřebujete snímek katastrální mapy? Například kvůli ocenění nemovitosti nebo stavebnímu řízení? Snímek z katastrální mapy je možné získat na kterékoliv poště, která nabízí služby Czech POINT. 

Vydání snímku katastrální mapy je výpisem veřejným, to znamená, že o něj může požádat kterákoliv osoba bez toho, zda má k danému území vlastnický vztah, nebo nikoliv. Výpisy se budou vydávat ve formátu A4.  Pro jejich získání je nutné znát identifikaci oblasti, která bude na snímku zobrazena -  buď parcelní číslo a příslušné katastrální území nebo přesnou adresu daného objektu.

Výpis z rejstříku trestů – fyzické osoby

Nastupujete-li do nové práce, pak možná budete potřebovat výpis z rejstříku trestů. Jedná se o výpis z neveřejné evidence, proto lze výpis vydat pouze osobě, které se týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou základní identifikační údaje (jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství) a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec, případně datum narození u cizince, který nemá přiděleno rodné číslo).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným dokladem, např. rodným listem. Je-li tento doklad v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží tento doklad společně s jeho úředním překladem do českého jazyka.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

Výpis z rejstříku trestů – právnické osoby

Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
Cena za přijetí žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů je shodná s již poskytovaným výpisem RT pro fyzické osoby ve výši 100 Kč včetně DPH.

Výpis z bodového hodnocení řidičů

Na pracovištích Czech POINT také můžete zjistit, jak jste na tom s bodovým hodnocením řidičů. Jedná se o výpis z neveřejné evidence, proto.lze výpis vydat pouze osobě, které se týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Povinnými údaji pro vytvoření výpisu jsou jméno, nynější příjmení a datum narození žadatele. Pro úspěšné vyhledání řidiče je vhodné předložit i rodné číslo, případně číslo řidičského průkazu.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince
 • případně i řidičský průkaz.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

Výpis z veřejných rejstříků
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tyto výpisy z veřejných evidencí jsou často potřeba při uzavření smlouvy nebo při účasti ve výběrovém řízení. Můžete je získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Mezi veřejné rejstříky patří obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.

Zprostředkování podání podle živnostenského zákona

Pro založení živnosti už nemusíte obíhat úřady, stačí přijít na poštu označenou logem Czech POINT s vyplněným jednotným registračním formulářem. Ten je možné získat na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

S sebou vezměte:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu cizince,
 • vyplněný jednotný registrační formulář v papírové formě (pro fyzické nebo právnické osoby),
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod.).

S podáním podle zákona o živnostenském podnikání je spojen správní poplatek podle povahy podání - viz Sazebník správních poplatků (pdf, 67kB). Tento poplatek bude vybrán Českou poštou v hotovosti při přijetí podání a poukázán příslušnému živnostenskému úřadu.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Nedluží váš zákazník nebo dodavatel? Na výpisu z insolvenčního rejstříku najdete mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení. 

V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (právnická osoba),
 • osobních údajů (fyzická osoba).

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali v MA ISOH, což je jim umožněno prostřednictvím Czech POINTu. Přístup do tohoto online systému pro evidenci přijatých autovraků může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:

 • identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace,
 • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Výpisy ze základních registrů

Na poštách poskytující služby Czech POINT můžete získat:

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob

Zároveň je možné podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy:

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí změn třetí osobě

Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Prostřednictvím této služby je možné na kontaktních místech Czech POINT provést takzvanou „zprostředkovanou identifikaci“ účastníka obchodu, kdy je nutná identifikace „tváří v tvář“ a přitom se klient nemůže z nějakého důvodu k jednání např. do banky, online sázkové kanceláře, či k jiné „povinné osobě“ dostavit osobně.

nahoru

Výpis ze systému eRecept

Potřebujete ověřený výpis svých eReceptů? Na kterékoliv poště se službou Czech POINT vyplňte formulář žádosti a zvolte časový úsek, za který požaduje ověřený výstup vytvořit.

Ověřený výstup ze systému eRecept obsahuje údaje vztahující se ke každému pacientovi předepsanému elektronickému receptu, který byl vytvořen ve zvoleném období, včetně těch, které byly vystaveny v listinné podobě a u kterých došlo k převedení do elektronické podoby.

Ověřený výpis ze systému eRecept může dostat pouze občan, který je ztotožněn v Registru obyvatel. Výpis obsahuje pouze elektronické recepty, u kterých došlo ke ztotožnění pacienta při předepsání u lékaře, a záznamy o výdeji listinných receptů, u kterých došlo ke ztotožnění při výdeji v lékárně. Zákonný zástupce může požádat o výpis elektronických receptů i pro své děti.

 

Autorizovaná konverze dokumentů

Žádosti a oznámení týkající se datových schránek

nahoru

 

Ceník

Cena za ověřený výstup
(katastru nemovitostí, z veřejného rejstříku, z živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z insolvenčního rejstříku, z registru řidičů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, ze základních registrů (kromě výpisu o využití údajů z registru obyvatel) 
a ze systému eRecept)
a) první strana
druhá a každá další strana
100 Kč
 50 Kč
b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran  50 Kč
Ověřený výstup z rejstříku trestů 100 Kč
Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci 200 Kč
Autorizovaná konverze dokumentů (za každou i započatou stránku konvertované listiny) 30 Kč
Cena za výpis o využití údajů z registru obyvatel
a) první strana  100 Kč
b) druhá strana 0 Kč
c) třetí a každá další strana  50 Kč

Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů.

nahoru

 Pro smluvní zákazníky

Automatické zasílání výpisů z informačních systémů veřejné správy

Autorizovaná konverze dokumentů pro smluvní zákazníky

 

 

Logo Czech POINT