Autorizovaná konverze dokumentů

Popis služby

Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.

nahoru

Jak konvertovat dokumenty?

Konverze z elektronické do listinné podoby

Pro konverzi listiny z elektronické do listinné podoby můžete elektronický dokument ve formátu PDF nebo celou datovou zprávu ve formátu ZFO obsahující přílohu ve formátu PDF:

 • poslat z vaší datové schránky, nebo
 • nahrát soubor ve formátu PDF, ZFO do elektronické Úschovny Czech POINT. V tomto případě, s sebou přineste pro potřeby konverze potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny.     

Adresa Úschovny je https://www.czechpoint.cz/uschovna/.

Přímo z webové aplikace pro přístup do datové schránky můžete odeslat PDF dokument obsažený v datové zprávě, nebo celou datovou zprávu k autorizované konverzi na libovolném kontaktním místě Czech POINT. Volba "Konvertovat" je nabízena u příloh typu PDF a u datových zpráv obsahujících přílohu typu PDF. Volbou "Konvertovat" aktivujete odeslání do elektronické Úschovny Czech POINT spravované Ministerstvem vnitra ČR, která zajišťuje dočasné uložení dokumentů pro konverzi z elektronické do listinné podoby (maximálně na dobu jednoho měsíce). Po volbě "Odeslat ke konverzi" jsou data přenesena do Úschovny a zobrazeno potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny, které si vytisknete a při podávání žádosti o vyhotovení autorizované konverze dokumentu na kontaktním místě Czech POINT předáte operátorovi.

Poučení: Autorizovanou konverzi dokumentu z elektronické do listinné podoby lze provést pro dokument PDF s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo značkou, případně pro datovou zprávu obsahující přílohu typu PDF i bez elektronického podpisu nebo značky. 

Na webových stránkách projektu Czech POINT je volně k dispozici bezplatná služba „Ověření dokumentu před konverzí”, která spolehlivě vyhodnotí, zda lze konverzi provést. Pomocí této služby můžete snadno ověřit, zda konkrétní dokument formátu PDF, příp. datová zpráva obsahující přílohu formátu PDF splňuje podmínky pro provedení konverze z elektronické do listinné podoby. Získáte tak možnost předejít situaci, že až při návštěvě kontaktního místa veřejné správy zjistíte, že dokument předložený ke konverzi, nelze zkonvertovat z elektronické do listinné podoby.

Pokud je váš dokument vhodný ke konverzi, zobrazí se vám informace o platném elektronickém podpisu / elektronických podpisech, případně o časovém razítku, kterými je dokument opatřen a zároveň i nabídka na odeslání dokumentu do Úschovny.

V případě, že váš dokument podmínky pro provedení konverze nesplní, získáte informace o tom, z jakého důvodu dokument nelze konvertovat.

Služba Autorizovaná konverze dokumentů je dostupná na všech poštách se službou Czech POINT, včetně možnosti vyhodnocení vícenásobně podepsaných elektronických dokumentů.

Konverze z listinné do elektronické podoby

Na kontaktních místech veřejné správy je možné konvertovat dokumenty v listinné podobě až do rozsahu 150 stran. Provedení konverze dokumentu většího rozsahu není možné z časových důvodů provádět na kontaktních místech, ale je možné využít specializované pracoviště České pošty, které je pro tyto potřeby vybaveno.

Zkonvertovaný dokument v elektronické podobě bude zákazníkovi předán:

 • nahráním do elektronické Úschovny Czech POINT. Zákazníkovi bude předáno potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny buď vytištěné, anebo zasláním do datové schránky.     

Adresa Úschovny je https://www.czechpoint.cz/uschovna/.

Konverzi nelze provést

 • je-li dokument v jiné než v listinné podobě nebo v elektronické podobě (datová zpráva či formát PDF)
 • jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, apod.),
 • jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,
 • není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,
 • je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,
 • jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,
 • obsahuje-li vstup obsažený v datové zprávě škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému subjektu provádějícího konverzi nebo na informacích zpracovávaných subjektem provádějícím konverzi,
 • je-li vstup v listinné podobě ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození,
 • není-li vstup obsažený v datové zprávě ve formátu PDF 1.3 nebo vyšším.  

nahoru

Autorizovaná konverze dokumentů pro smluvní zákazníky

Pokud potřebujete pravidelně a ve větším objemu převádět dokumenty z jedné podoby do druhé, je pro vás připravena služba, která vám umožní provést autorizovanou konverzi dokumentů i bez návštěvy Czech POINTu.  

 Díky autorizované konverzi dokumentů pro smluvní zákazníky:

 • Už nemusíte osobně vyřizovat konverzi dokumentů na Czech POINTu a ušetříte tak drahocenný čas.
 • Dokumenty určené ke konverzi stačí poslat na určené pracoviště, o vše ostatní se již postaráme.
 • Zkonvertované dokumenty s ověřovací doložkou obdržíte poštou spolu s fakturou za službu.

V případě zájmu o uzavření smlouvy kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte pro zprostředkování kontaktu na obchodního zástupce Call centrum České pošty.

Dokumenty ke stažení

Rámcová smlouva o poskytování služeb autorizované konverze dokumentů na žádost (doc, 129kB)
Objednávka autorizované konverze dokumentů na žádost (doc, 37kB)

nahoru

Ceník

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů  Cena 
a) z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
b) z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč
Cena za balné a expedici 70 Kč

Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů.

Dokumenty ke stažení

Reklamační list – konverze (pdf, 965kB)