Compliance v České poště

Podnikový compliance program proti korupci a dalším formám nekalého jednání

Česká pošta chce být úspěšnou, ale také odpovědnou firmou a prohlašuje, že netoleruje jakékoliv jednání, ať už svých zaměstnanců nebo osob oprávněných jednat jejím jménem, které by při jejích činnostech bylo v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo dobrými mravy.

Aby Česká pošta podpořila naplňování výše uvedených zásad, realizuje Podnikový compliance program proti korupci a dalším formám nekalého jednání, který představuje základní nosnou složku systému compliance v České poště a je zároveň systémovým nástrojem pro realizaci Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra.

V rámci programu Česká pošta zavádí compliance opatření, jejichž cílem je chránit podnik proti vzniku nekalého jednání včetně korupčního jednání, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení České pošty podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit pověst podniku.

Interní protikorupční program České pošty, s.p. (pdf, 725kB)

Etický kodex a Compliance linka České pošty

Pro splnění svého závazku a podporu prostředí, kde se o etických dilematech otevřeně diskutuje, Česká pošta stanovila principy žádoucího a neakceptovaného jednání v Etickém kodexu České pošty, s.p., plná verze (pdf, 181kB), zkrácená verze (pdf, 368kB), který rovněž obsahuje kontakty na Compliance linku ČP. Na ni mohou zaměstnanci a další osoby mající k České poště pracovní či jiný vztah oznamovat (i anonymně) podezření na protiprávní jednání podle Zákona o ochraně oznamovatelů či jiné nekalé jednání, které by mohlo způsobit trestněprávní odpovědnost České pošty jako právnické osoby nebo jinak poškodit její pověst. Informace týkající se podání oznámení na Compliance linku České pošty jsou přístupné zde (pdf, 195kB). Podrobnosti k vnitřnímu oznamovacímu systému České pošty (Compliance linka ČP) jsou uloženy zde (pdf, 112kB). K podání oznámení prostřednictvím webové aplikace použijte odkaz Compliance linka České pošty.

Etická deklarace ČP

Česká pošta, s.p.  jako subjekt, který ctí etické hodnoty, je transparentní a má zaveden odpovídající compliance management systém, získala certifikát „Etická firma“, který uděluje Compliance Academy na základě posouzení nastavení a řízení organizace s ohledem na etické, morální a právní jednání a naplňování firemních hodnot. V souvislosti s procesem certifikace byla generálním ředitelem přijata a vedením podniku podpořena Etická deklarace České pošty jako vyjádření hodnot a postojů, kterými se ČP řídí a ve své činnosti je i nadále hodlá dodržovat a ve vztahu k interním a externím stakeholderům ctít a respektovat. Generální ředitel ČP Roman Knap prostřednictvím podpisu Etické deklarace (pdf, 666kB) potvrdil hodnoty, které tento dokument shrnuje, a projevil tak jasný tón shora. Ostatní členové vedení podniku se k němu přidali a podporují jej tím, že hodnoty deklarace promítají do činností v jimi řízených útvarech.

Získání certifikátu Etická firma je signálem dovnitř podniku směrem k zaměstnancům, že ČP obstála v ověření toho, jak etiku a compliance ve své činnosti promítá. Neméně důležitým signálem je také vůči třetím stranám, vně pošty. Zejména vůči obchodním partnerům a zákazníkům je certifikace potvrzením toho, že etické a compliance závazky realizujeme na vysoké úrovni a máme tak opodstatněné očekávání, že naši obchodní partneři a dodavatelé budou vyznávat obdobné hodnoty a přístupy.

Smluvní doložky

Korektní jednání vyžaduje Česká pošta také po svých dodavatelích a dalších určených právnických a fyzických osobách, se kterými uzavírá obchodní či jiné smluvní vztahy. V  compliance a protikorupčních doložkách, které jsou součástí těchto smluv, Česká pošta požaduje po výše uvedených subjektech takové chování, aby nevznikalo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být smluvnímu partnerovi či samotné České poště přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění. Alianční a vybrané smluvní partnery navíc zavazuje smluvní etickou doložkou k dodržování Etického kodexu České pošty, s.p. v rámci činností, které partner/smluvní partner na základě smlouvy s Českou poštou vykonává. V případě porušení ustanovení doložek bude mít ČP možnost odstoupit od smlouvy.

 1. Compliance (trestněprávní) doložka – závazky vyplývající ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a trestního zákoníku

  1. Právnická osoba včetně územního samosprávného celku (obec v případě Pošty Partner/Výdejního místa) (pdf, 299kB)

  2. Fyzická osoba (pdf, 175kB)

 2. Protikorupční doložka (pdf, 177kB) – týká se korupce obecně se zdůrazněním úplatkářství (stejné znění pro právnické i fyzické osoby)
 3. Etická doložka
  1. Osoby jednající jménem ČP (Zástupce) (pdf, 182kB)
  2. Obchodní partneři ČP vč. aliančních partnerů, kteří nejednají jménem ČP (pdf, 180kB)

Kodex dodavatele České pošty

Kodex dodavatele sumarizuje základní hodnoty a standardy jednání, které Česká pošta uznává a kterými se řídí. Česká pošta prostřednictvím tohoto dokumentu vyjadřuje své očekávání, že dodavatelé vzešlí z procesu veřejných zakázek a další určené externí subjekty (smluvní partneři, jejichž zboží či služby ČP prodává prostřednictvím sítě svých poboček či jinými způsoby) se s Kodexem dodavatele seznámí a budou jej dodržovat. Ustanovení o Kodexu dodavatele ČP je součástí smluvní dokumentace.

Kodex dodavatele v aktuálním znění (verze účinná od 1. 6. 2021)  je přístupný zde (pdf, 265kB).