Compliance v České poště

Podnikový compliance program proti korupci a dalším formám nekalého jednání

Česká pošta chce být úspěšnou, ale také odpovědnou firmou a prohlašuje, že netoleruje jakékoliv jednání, ať už svých zaměstnanců nebo osob oprávněných jednat jejím jménem, které by při jejích činnostech bylo v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo dobrými mravy.

Aby Česká pošta podpořila naplňování výše uvedených zásad, realizuje Podnikový compliance program proti korupci a dalším formám nekalého jednání, který představuje základní nosnou složku systému compliance v České poště a je zároveň systémovým nástrojem pro realizaci Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva vnitra.

V rámci programu Česká pošta zavádí compliance opatření, jejichž cílem je chránit podnik proti vzniku nekalého jednání včetně korupčního jednání, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení České pošty podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit pověst podniku.

Interní protikorupční program České pošty, s.p. (pdf, 1MB)

Etický kodex

Pro splnění svého závazku a podpoření prostředí, kde se o etických dilematech otevřeně diskutuje, Česká pošta stanovila principy žádoucího a neakceptovaného jednání v Etickém kodexu České pošty, s.p. (pdf, 348kB), který rovněž obsahuje kontakty na Compliance linku. Na ni mohou zaměstnanci, případně smluvní partneři, oznamovat (i anonymně) podezření na nekalé jednání, které by mohlo způsobit trestněprávní odpovědnost České pošty jako právnické osoby, či jinak poškodit její pověst.

Smluvní doložky

Korektní jednání vyžaduje Česká pošta také po svých dodavatelích a dalších určených právnických a fyzických osobách, se kterými uzavírá obchodní či jiné smluvní vztahy. V  compliance a protikorupčních doložkách, které jsou součástí těchto smluv, Česká pošta požaduje po výše uvedených subjektech takové chování, aby nevznikalo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být smluvnímu partnerovi či samotné České poště přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění. Alianční a vybrané smluvní partnery navíc zavazuje smluvní etickou doložkou k dodržování Etického kodexu České pošty, s.p. v rámci činností, které partner/smluvní partner na základě smlouvy s Českou poštou vykonává. V případě porušení ustanovení doložek bude mít ČP možnost odstoupit od smlouvy.

 1. Compliance (trestněprávní) doložka – závazky vyplývající ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a trestního zákoníku

  1. Právnická osoba včetně územního samosprávného celku (obec v případě Pošty Partner/Výdejního místa) (pdf, 299kB)

  2. Fyzická osoba (pdf, 175kB)

 2. Protikorupční doložka (pdf, 177kB) – týká se korupce obecně se zdůrazněním úplatkářství (stejné znění pro právnické i fyzické osoby)
 3. Etická doložka
  1. Osoby jednající jménem ČP (Zástupce) (pdf, 182kB)
  2. Obchodní partneři ČP vč. aliančních partnerů, kteří nejednají jménem ČP (pdf, 180kB)

Kodex dodavatele České pošty

Kodex dodavatele sumarizuje základní hodnoty a standardy jednání, které Česká pošta uznává a kterými se řídí. Česká pošta prostřednictvím tohoto dokumentu vyjadřuje své očekávání, že dodavatelé vzešlí z procesu veřejných zakázek a další určené externí subjekty (smluvní partneři, jejichž zboží či služby ČP prodává prostřednictvím sítě svých poboček či jinými způsoby) se s Kodexem dodavatele seznámí a budou jej dodržovat. Ustanovení o Kodexu dodavatele ČP je součástí smluvní dokumentace.

Kodex dodavatele v aktuálním znění (verze účinná od 1. 1. 2019)  je přístupný zde (pdf, 181kB).