Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní

Česká pošta používá špičkové třídící zařízení firmy SIEMENS, které umožňuje výrazně rychlejší zpracování i Vámi podávaných listovních zásilek. Protože chceme, aby kvalita našich služeb byla stále vyšší, žádáme Vás o úzkou spolupráci při úpravě adresní strany Vámi podávaných listovních zásilek. Jedině tak bude maximálně využito všech možností třídícího zařízení.

1. POŠTOVNÍ OBÁLKY PRO MECHANIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ Technická norma pošt – TNP 2201

(výběr základních údajů)

Rozměry

Obálky smí být o rozměrech:

 • délka nejméně 140 mm, nejvíce 235 mm,
 • šířka nejméně 90 mm, nejvíce 120 mm,
 • tloušťka zásilky až 5 mm.

Dále je přípustný rozměr 162 mm x 229 mm.
Doporučené rozměry obálek

Označení Rozměry (šířka x délka) v mm
C6 114 x 162
DL 110 x 220
C6/C5 114 x 229
C5 162 x 229

Dovolená odchylka rozměrů je ±2 mm

Potisk adresní strany obálek

Základní potisk adresní strany obálek je uveden na následujících obrázcích 1 až 7 (zip, 115kB) . U obálek o šířce menší než 105 mm se potisk neprovádí. Rozdělení adresní strany obálek je na obrázku 8 (pdf, 26kB) , určuje využití jednotlivých oblastí. Tisk na obálkách musí být stejnosměrný, bez skvrn a nesmí se rozmazávat. Pro tisk nebo jinou povrchovou úpravu nesmí být použito luminiscenčních barev. Stavěcí značka a rámečky PSČ musí být vytištěny černou barvou. Dovoluje se mírný, červenohnědý nebo namodralý odstín tisku, pokud se dodrží signál kontrastu tisku nejméně 0,7.

Potisk nebo přítisk na adresní straně provedený výrobcem nebo uživatelem obálek (firemní znaky, reklama a podobně) smí být pouze v levé části obálky, to znamená vlevo od místa pro adresu a nesmí znemožnit umístění služebních poznámek nebo nálepek České pošty, s. p.

U obálek bez okénka může být potisk (přítisk) oddělen od místa pro adresu svislou dělicí čárou (viz obrázek 3), vzdálenou nejméně 74 mm od pravého okraje obálky a nejméně 10 mm od levého okraje adresního bloku, nebo je prostor pro adresu vymezen pouze rohovými značkami.

U okénkových obálek mezi levým okrajem okénka a potiskem (přítiskem) musí být mezera nejméně 10 mm.
Vpravo od okénka nelze žádný potisk ani přítisk provádět. V případě, že obálka je v pravém horním rohu opatřena potiskem nahrazujícím poštovní známku (např. nápisem „Placeno převodem" a číslem příslušné dohody), odpadá vyznačení prostoru pro nalepení známky.

Okénkové obálky

Okénko může být pouze na adresní straně obálky a je umístěno ve vzdálenosti:

 • nejméně 15 mm od pravého nebo levého okraje obálky;
 • nejméně 27 mm od spodního okraje obálky;
 • nejméně 40 mm od horního okraje obálky.

Příklad provedení je na obrázku 7 (pdf, 65kB) .

Okénko je obdélníkového tvaru a jeho delší strana je rovnoběžná s delší stranou obálky. Minimální rozměr okénka je 35 mm (výška) x 70 mm (délka), maximální rozměr okénka je 43 mm (výška) x 105 mm (délka); viz obrázek 7 (pdf, 65kB)

Okénko musí být umístěno v pravé nebo levé dolní části adresní strany obálky a smí být v něm viditelná pouze poštovní adresa adresáta. 
Okénkové obálky musí mít správně umístěnou stavěcí značku. Pokud je na obálce okénko vlevo, nesmí být vpravo od okénka žádný tisk, kromě stavěcí značky. Průhledná výplň okénka musí být bez barevného zabarvení, přilepená po celém obvodu na vnitřní straně obálky.
Okénko u okénkových obálek nesmí být orámováno barevným pruhem nebo rámečkem.

2. DOPISNICE A POHLEDNICE Technická norma pošt – TNP 2204

(výběr základních údajů)

Termíny a definice

dopisnice: kartonový lístek určený pro krátká sdělení, rozeznává se:

a) poštovní (nesprávně korespondenční lístek) – s vytištěnou poštovní známkou;
b) ostatní, pokud splňují ustanovení této normy, např.:

 • obchodní, odpovědní nebo propagační s přitištěnými údaji odesílatele nebo adresáta;
 • s blahopřejným nebo soustrastným textem

pohlednice: polygrafický výrobek s vytištěným obrazovým námětem na neadresní straně kartonového lístku a potiskem adresní strany, která je vyhrazena pro adresu a krátké sdělení

adresní strana: strana, na níž je umístěn adresní potisk

neadresní (lícní) strana: strana opačná proti adresní, na níž je vytištěn obrazový námět u pohlednic, u dopisnic čistá strana, popř. strana s obchodním, reklamním nebo jiným textem

Poznámka: Od 1. 7. 2000 není dopisnice samostatným druhem poštovní zásilky, v současné době je „dopisnice" zahrnuta ve službě „Obyčejné psaní nebo Doporučená zásilka".

Technické požadavky

Rozměry

Dopisnice a pohlednice jsou obdélníkového tvaru o rozměrech od 90 mm x 140 mm do 105 mm x 148 mm s dovolenou odchylkou ±2 mm. Dovolená odchylka pravoúhlosti je 0,5 mm na rozměr. Doporučuje se vyrábět dopisnice a pohlednice přednostně v rozměrech formátu A6, to znamená 105 mm x 148 mm, s dovolenou odchylkou ±2 mm.

Vlastnosti kartonů

Pro výrobu dopisnic a pohlednic je nutno používat druhy kartonů o minimální plošné hmotnosti 180 g/m2. Bělost kartonů je nejméně 78 %.
Dopisnice se vyrábějí z bezdřevých kartonů v barvě bílé nebo z kartonů světlých pastelových barev.
Pohlednice se vyrábějí zpravidla z bílého, jednostranně natíraného kartonu. Natíraná, popř. leštěná strana je vždy stranou neadresní. Pro výrobu pohlednic a dopisnic se nesmí používat takové druhy kartonů, které obsahují luminiscenční přípravky. Použití fluorescenčních zjasňovacích prostředků se však doporučuje pouze v minimálním množství.

Okraje dopisnic a pohlednic musí být rovné a hladké. Ve zvláštních případech, kdy dopisnice nebo pohlednice je součástí jiného polygrafického výrobku (např. vstupenky, se připouští jeden kraj nehladký (perforovaný).
Obě strany dopisnic i pohlednic musí být hladké. Nepřipouští se hluboká reliéfní ražba, ani jiné úpravy povrchu zhoršující manipulaci, např. lepení ozdobných materiálů a podobně. Stavěcí značka a rámečky pro PSČ se tisknou černou barvou podle obrázek 7 (pdf, 65kB) . Dovoluje se mírný červenohnědý nebo namodralý odstín tisku, pokud se dodrží signál kontrastu tisku nejméně 0,7.

Potisk adresní strany dopisnice se stanovuje v těchto provedeních:

 1. provedení podle obrázku 9 a 10 (pdf, 18kB) ;
 2. provedení podle obrázku 11 a 12 (pdf, 27kB) pro rukou psané adresy;
 3. provedení s předtištěnou adresou včetně PSČ při individuální výrobě dopisnic (např. odpovědní dopisnice). Toto provedení musí obsahovat též základní potisk podle obrázku 9 a 10 (pdf, 18kB) . Příklad provedení odpovědní dopisnice s předtištěnou adresou je na obrázku 13 (pdf, 12kB) .

Na kartonový lístek – dopisnici se smějí lepit výstřižky nálepky apod. z tenkého papíru, musí však být nalepeny celou plochou.
Levou část adresní strany pohlednic lze využít pro text, obrázky a podobně.
Potisk adresní strany pohlednic musí odpovídat obrázkům 11 a 12 (pdf, 27kB) . Podrobné kótování potisku je na obrázek 7 (pdf, 65kB) .

PSANÍ POŠTOVNÍCH ADRES NA ZÁSILKÁCH

Předpokladem co nejrychlejšího a bezproblémového doručení zásilky adresátovi je napsání poštovní adresy s odpovídající pozorností a pečlivostí.

Základním pravidlem je, že poštovní adresa poštovní zásilky se píše latinkou; používá-li se u poštovních zásilek do zahraničí v zemi určení jiného písma než latinky, adresa se napíše tímto písmem, přičemž místo a země určení se uvede i latinkou. Adresa musí být napsána čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li adresa psána strojem, na počítači apod., písmo (malá písma) nesmí být menší než 2,5 mm. Adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahující luminiscenční barvivo. Třídící stroje nejsou schopny tyto zásilky zpracovat. Je-li adresa psána rukou, píše se označení adresáta hůlkovým písmem. U vnitrostátní poštovní zásilky se poštovní směrovací číslo a název příslušné poštovní provozovny nesmějí podtrhávat. U poštovních zásilek do zahraničí se místo a země píší velkými písmeny a nesmějí se podtrhávat.

Úprava poštovní adresy na obálce pro strojem psané adresy

(s předtiskem stavěcí značky a orientačních značek)

PSČ a dodací místo je na posledním řádku adresy. Mezi trojčíslím a dvojčíslím PSČ je jedna mezera, mezi dvojčíslím PSČ a dodacím místem jsou dvě mezery, mezi dodacím místem a číslem pošty (obvodu) např. Praha 3, je jedna mezera.
Mezi řádky adresy jsou přibližně stejné rozestupy (min. 1 mm, max. 5 mm). Viz obrázek 14 (pdf, 13kB) .

Spodní okraj adresního bloku musí být výše než 27 mm od spodního okraje zásilky. Horní okraj adresního bloku musí být níže než 40 mm od horního okraje zásilky.

V adresním bloku nesmí být žádný podtisk!!!

písmo použité pro psaní adresy - doporučené

 • počítačový font Arial CE, velikost 12 – 14 (tj. velikost v mm 2,5 – 4), normální nebo tučné, proložení znaků – mezery normální.
 • počítačový font Verdana, velikost 12 – 14 (tj. velikost v mm 2,5 – 3,5), normální nebo tučné, proložení znaků – mezery normální.
 • počítačový font Courier New CE, velikost 12 – 14 (tj. velikost v mm 2,5 – 3,5), normální nebo tučné, proložení znaků – mezery rozšířené o jeden bod.
 • v případě klasického tisku typ Helvetika, velikost 3 – 5 mm, duktus střední, šířka střední
 • psací stroj (dotýkají-li se znaky, musí se oddělovat mezerou)

Čáry znaků musí být spojité, mezi znaky musí být mezera minimálně 0,2 mm. Nesmí se používat písmo zdobené, kaligrafické, lomené, proporcionální, spojité, kurzíva. Písmo musí být pouze černé, kontrastní,

Další podmínky:

 • na obálkách a štítcích v zóně pro adresu a v okénkách nesmí být žádný podtisk;
 • v okénkách obálek smí být vidět pouze poštovní adresa adresáta, při pohybu obsahu obálky musí být vždy viditelná celá adresa;
 • obálky musí být zalepeny po celé délce chlopně;
 • dopisnice musí mít potisk podle platné normy.

Listovní zásilky nevhodné ke strojnímu zpracování:

 1. větší než formát C5 (162 x 229 mm),
 2. s tloušťkou větší než 5 mm,
 3. neohebné, poškozené a pomačkané,
 4. obsahující pod PSČ jakékoliv číselné, písemné nebo grafické údaje,
 5. mající adresní stranu vytištěnu na jiném než bílém nebo světle žlutém papíře,
 6. s adresou vytištěnou málo kontrastní barvou nebo jinou než černou a modrou,
 7. nestejné tloušťky, nebo obsahující předměty (filmy, svitky, kazety, klíče, diskety, CD, apod.),
 8. s opravovanou nebo doplňovanou adresou, dosílané, vracené, nebo již opatřené čárovým kódem,
 9. z tenkého papíru (poukázky, apod.),
 10. odtrhávací dodejky, které byly součástí obálek, 
 11. slepecké zásilky,
 12. zásilky k sobě slepené,
 13. s adresou napsanou do mřížky.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů se prosím obraťte na kteroukoliv poštu, obchodního zástupce nebo na Call centrum České pošty, s.p. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Nabízíme Vám možnost vyzkoušení Vašich vzorových zásilek na třídících strojích používaných Českou poštou, s.p.