SIPO pro fyzické osoby

Certifikovaný platební nástroj ISO/IEC 27001

Popis služby

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Pro více informací můžete kontaktovat Zákaznické centrum České pošty: 840 111 244, nebo pište na e-mailovou adresu info@cpost.cz (Volání na tzv. bílou linku je zpoplatněno tarifem dle ceníků telekomunikačních operátorů).

Náš tip! Se Zákaznickou kartou České pošty máte platbu SIPO na přepážce levněji! Zažádejte si o Zákaznickou kartu ještě dnes zdarma na www.zakaznicka-karta.cz a začněte naplno využívat její výhody.

nahoru

Výhody služby

SIPO vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný přehled jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který vám šetří čas, starosti a peníze.

Dobrá dostupnost

 • Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli poště. Spojovací číslo obdrží na počkání.
 • Na kterékoli poště můžete požádat o trvalé nebo časově omezené zřízení tzv. kontaktní adresy, na kterou vám budeme doklady SIPO zasílat (např. do místa přechodného bydliště).
 • Na kterékoli poště můžete požádat o vystavení náhradního nebo částečného platebního dokladu SIPO (potřebujete libovolný doklad SIPO, kde je vaše spojovací číslo uvedeno).

Osobní spojovací číslo

 • Spojovací číslo je vázáno na vaši osobu. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Informace o aktuální platbě

 • Každý měsíc obdržíte přehled soustředěných plateb.
 • Plátci v hotovosti obdrží Platební doklad SIPO - Hotovost.
 • Kdo hradí SIPO inkasem ze svého bankovního účtu, obdrží informativní doklad Platební doklad SIPO - Bezhotovost. Tento doklad můžete obdržet v papírové podobě nebo vám jej zašleme e-mailem. V případě překročení limitu na SIPO nastaveného ve vaší bance obdržíte Platební doklad SIPO - hotovost v papírové formě, který  můžete nestandardně uhradit v hotovosti na poště nebo prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě.

Potvrzení o uhrazených platbách SIPO na přání

 • Na kterékoliv poště vám na požádání vyhotovíme jednorázové měsíční Potvrzení o uhrazených platbách SIPO s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a organizací, která je příjemcem vaší platby.
 • Dále můžete na kterékoliv poště požádat o pravidelné zasílání měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních Potvrzení o uhrazených platbách.
 • Toto potvrzení můžete obdržet v papírové podobě, nebo vám jej zašleme e-mailem.

Vyšší rychlost

 • Například změny související s platbou rozhlasových a televizních poplatků budou promítnuty do SIPO již od následujícího měsíce.

Platební flexibilita

 • Platbu SIPO můžete zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro který je doklad vystaven. Obsahuje-li platební doklad platby, které mají stanovené splatnosti, je nutno platbu uhradit v takovém termínu, aby byly doby splatnosti dodrženy.

Méně papírování

 • Platební doklady SIPO - Hotovost, jsou jednodílné a obsahují rozpis vašich plateb i příkaz k zaplacení. S tímto dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení vám bude potvrzený doklad vrácen.
 • U Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost je platba automaticky inkasována z Vašeho bankovního účtu.

Platby v bance

 • Platbu SIPO můžete uhradit i jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ) podaným ve své bance ve prospěch čísla účtu 156080780/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO - Hotovost pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte), specifický symbol = vaše spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části platebního dokladu SIPO). Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden.

nahoru

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla vyplňte prosím formulář SIPO (pdf, 81kB), a odevzdejte jej osobně na kterékoliv poště. Prázdný formulář si také můžete vyzvednout přímo na místě.
Vyplňte pole Příjmení a jméno a dále vyplňte Adresu pobytu. Pokud si budete přát zasílat platební doklad nebo Potvrzení o uhrazených platbách SIPO na jinou adresu než adresu pobytu, pak vyplňte i pole Adresa kontaktní. Dále si můžete na formuláři zvolit tyto služby:

 • Aktivace zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
 • Interval zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO (možnosti: měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně)
 • Způsob zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO (poštou nebo e-mailem)
 • Zasílání Platebního dokladu SIPO - Bezhotovost na e-mailovou adresu

Vyplněný formulář doneste na kteroukoliv poštu v ČR. Spojovací číslo vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo platí po celou dobu vašeho setrvání v systému SIPO a není možné jej změnit. V případě, že spojovací číslo není 4 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

nahoru

Zapojení plateb do SIPO

Poplatky za rozhlas a televizi (ČRo + ČT)

Zapojení rozhlasových a televizních poplatků (televizní poplatek 135 Kč, rozhlasový poplatek 45 Kč), jejich zrušení a změny za vás zařídí pošta. K přihlášení a zrušení ČRo a ČT a k osvobození od placení poplatků potřebujete zvláštní tiskopisy a jakýkoli doklad se svým spojovacím číslem. Tiskopisy získáte na kterékoli poště a kterákoli pošta s vámi přihlášku, odhlášku nebo osvobození projedná. Předpis poplatků, jejich zrušení nebo osvobození od placení poplatků se promítne do vašeho SIPO již následující měsíc. Od 1. 2. 2007 nejsou na neuhrazené rozhlasové a televizní poplatky zasílány upomínky SIPO, ale neuhrazené poplatky jsou automaticky zahrnuty do SIPO na následující měsíc pod kódy poplatků 317 -  ČRo neuhrazený minulý měsíc, 319 - ČT neuhrazený minulý měsíc.

nahoru

Způsob placení SIPO

SIPO lze platit následujícími způsoby:

V hotovosti na poště

SIPO můžete zaplatit na kterékoli poště prostřednictvím Platebního dokladu SIPO – Hotovost. Cena za hotovostní úhradu je 21 Kč (se Zákaznickou kartou 15 Kč) Po zaplacení vám pošta na doklad vytiskne podací znaky podací pošty a celý doklad vám vrátí.

V hotovosti u Vašeho doručovatele

Platební doklad SIPO - Hotovost a peníze předáte proti potvrzení svému doručovateli. Celková cena za hotovostní úhradu a zprostředkování hotovostní úhrady doručovatelem je 26 Kč. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky podací pošty Vám doručovatel vrátí následující pracovní den.

V hotovosti na samoobslužném zařízení – Poštomatu

Platební doklad SIPO – Hotovost můžete zaplatit prostřednictvím samoobslužného zařízení – Poštomatu, tam kde je tato služba zavedena. Po provedení platby SIPO vám Poštomat vystaví Potvrzení o platbě SIPO.

Jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ)

Platbu SIPO lze uhradit také jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Jako variabilní symbol uvedete identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO - Hotovost pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte) a jako specifický symbol své spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části Platebního dokladu SIPO - Hotovost). Předepsanou částku (najdete v kolonce č. 3 horní části Platebního dokladu SIPO - Hotovost) nelze měnit. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně platebního dokladu. Cena za tento způsob úhrady je 10 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO. Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden. Platbu, obdrženou po ukončení inkasního měsíce, s chybnou částkou nebo chybným symbolem nemůže Česká pošta, s.p., zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce. S žádostí o podání bližších informací k vrácené platbě SIPO je možno se obrátit na e-mailovou adresu: sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz.

Bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR

Svojí bance dáte svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z vašeho účtu platbu SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta, s.p., poplatky nevybírá.

Seznam bank (xls, 8kB)

Ceny hrazené klienty SIPO

Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Ceny jsou platné od 1. 2. 2018

Služba

Cena

Platba SIPO na přepážce

21,00 Kč

Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou 15,00 Kč

Platba SIPO Samoobslužným zařízením - Poštomatem

21,00 Kč

Platba SIPO u doručovatele

26,00 Kč

Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě

10,00 Kč

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby

5,00 Kč

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO - Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu

13,00 Kč

Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO

 

- měsíčního

10,00 Kč

- čtvrtletního

15,00 Kč

- pololetního

25,00 Kč

- ročního

50,00 Kč

Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou

  13,00 Kč

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou

13,00 Kč

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost poštou

obsaženo v ceně služby

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem

obsaženo v ceně služby

nahoru

Platby organizacím

Platby organizacím lze hradit pouze uzavřela-li organizace smlouvu s Českou poštou, s.p. - seznam organizací (zip, 1MB), seznam organizací (xls, 7MB). Pokud chcete platit organizaci pomocí SIPO, přihlásíte se u příslušné organizace a sdělíte jí své spojovací číslo. Bude-li po vás organizace požadovat dokument s prokazatelným přidělením vašeho osobního spojovacího čísla, můžete předložit poslední Platební doklad SIPO - Hotovost nebo Bezhotovost, případně formulář SIPO. Organizace poté může předepsat platbu a tento předpis předá poště. Bez Vašeho svolení nebo vědomí nemůže organizace do Vašeho SIPO platbu předepsat, a to ani v případě, že zná Vaše spojovací číslo. Předpis platby se promítne do Vašeho SIPO nejdříve následující měsíc. Případnou reklamaci předepsané/nepředepsané platby uplatňujte přímo u organizace, která Vám platbu předepisuje.

nahoru

Často kladené otázky

Co mám dělat, když

 • se stěhuji?

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přineste vyplněný formulář SIPO (pdf, 81kB) nebo si formulář vyžádejte na poště. Ve  formuláři uvedete své spojovací číslo a v poli Adresa trvalého pobytu svou novou adresu. Spojovací číslo zůstane stejné a platební doklady Vám budeme od následujícího měsíce posílat na novou adresu.

 • se stěhuji pouze dočasně?

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přineste vyplněný formulář SIPO (pdf, 81kB) nebo si formulář vyžádejte na poště. Ve formuláři uvedete své spojovací číslo a v poli kontaktní adresa svou dočasnou adresu. Spojovací číslo zůstane stejné a platební doklady Vám budeme ve Vámi zvoleném období, posílat na dočasnou kontaktní adresu.

 • jsem ztratil nebo poškodil platební doklad na daný inkasní měsíc?

Navštivte kteroukoli poštu, rádi vám bezplatně vystavíme náhradní doklad. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo.

 • chci vyřadit některé platby?

Navštivte kteroukoliv poštu, vystavíme Vám jednorázově částečný doklad na vybrané platby. Potřebujete k tomu jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo. Za tuto službu zaplatíte 5 Kč, a to za každý vystavený částečný doklad. Rozhlasové a televizní poplatky a ceny za Vámi zvolené služby placené poště (např. cena za zasílání Platebního dokladu SIPO) nelze ze SIPO vyřadit. Částečný doklad nelze vystavit, pokud Vám bude platba SIPO inkasována z účtu v rámci nastavené služby v bance.

 • neproběhlo inkaso nastavené v bance

Pokud neproběhlo inkaso ve Vaší bance v 1. inkasním termínu (do 15. dne v měsíci) ani v 2. inkasním termínu (do 23. dne v měsíci), navštivte kteroukoli poštu. Rádi Vám bezplatně vystavíme náhradní doklad nebo zpoplatněný částečný doklad. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo. Doklad lze uhradit prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (JPÚ) a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden nebo hotovostně na kterékoli poště i poslední pracovní den měsíce.

 • chci změnit banku, u které mám nastavenou službu „Svolení k inkasu SIPO"

V nové bance požádáte o zřízení služby „Svolení k inkasu SIPO". Banka tuto informaci předá České poště a od následujícího inkasního měsíce bude banka inkasovat SIPO z nového účtu. Ve stejném měsíci požádáte původní banku o zrušení služby „Svolení k inkasu SIPO". Informaci o účinnosti služby získáte v bankách.

 • chci změnit účet v rámci jedné banky, u které mám nastavenou službu „Svolení k inkasu SIPO"

Veškeré informace o změně služby získáte v bance.

 • chci jednorázový měsíční přehled o zaplacených platbách?

Navštivte kteroukoliv poštu, vytiskneme vám v Potvrzení o uhrazených platbách SIPO za zvolený měsíc s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a organizací, která je příjemcem vaší platby. Doklad lze vystavit pouze v rozmezí posledních 36 měsíců. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. Za tuto službu zaplatíte 10 Kč, a to za každé vystavené Potvrzení.

 • chci mít pravidelný přehled o zaplacených platbách?

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO (pdf, 81kB) nebo si formulář vyžádejte na poště.  Ve formuláři uveďte své spojovací číslo a aktivujte zasílání potvrzení o uhrazených platbách SIPO v požadovaném intervalu (měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně) a formě (e-mailem zdarma nebo poštou ve formě dopisu (13 Kč)). V případě zasílání na e-mail nezapomeňte vyplnit pole E-mail.

 • chci zrušit měsíční službu zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO?

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO (pdf, 81kB) nebo si formulář vyžádejte na poště. V žádosti vyplňte své spojovací číslo a do pole Zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO uveďte  „NE.“ Za měsíc, ve kterém službu rušíte, již Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  neobdržíte. Zašleme Vám pouze Potvrzení o uhrazených platbách SIPO za uplynulý inkasní měsíc, které zaplatíte následující měsíc v SIPO.

 • chci dostávat Platební doklad SIPO – Bezhotovost e-mailem

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO (pdf, 81kB) nebo si formulář vyžádejte na poště. Ve formuláři uveďte své spojovací číslo a zaškrtnutím volby „Zasílání platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem“ aktivujte zasíláni Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem. Nezapomeňte současně uvést svůj E-mail v části Kontaktní údaje. Zasílání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem je zdarma. Podmínkou pro zasílání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost je nastavení služby „Svolení k inkasu SIPO" ve Vaší bance.

 • chci reklamovat zaplacené platby

Na kterékoli poště předložíte doklad, kterým byla platba zaplacena, tzn. že doklad musí být oražen podacími znaky podací pošty. S Vaším souhlasem Vám pošta může nejprve vytisknout detailní potvrzení o uhrazených platbách SIPO  za reklamovaný měsíc (cena potvrzení je 5 Kč). Pokud o něj nebudete mít zájem, nebo bude nesrovnalost nadále přetrvávat,  zahájí pošta reklamační řízení, o jehož výsledku Vás bude informovat do 15 dnů.

 • nebyl e-mailem doručen Platební doklad SIPO – Bezhotovost

Standardně Platební doklad SIPO – Bezhotovost e-mailem Česká pošta zasílá cca 6. den v měsíci. Pokud zjistíte, že Vám Platební doklad SIPO – Bezhotovost e-mailem nebyl zaslán, zašlete požadavek na opětovné zaslání požadovaného dokladu na adresu: sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz.

 • chci reklamovat předepsané/nepředepsané platby   

Obraťte se na organizaci, která za platbu zodpovídá.

 • chci provést úhradu platby SIPO obsahující pouze poštovní poplatky

Úhradu platby SIPO proveďte prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (JPÚ) dle pokynů uvedených na příslušném dokladu SIPO a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden nebo v hotovosti na kterékoliv poště i poslední pracovní den měsíce.  Úhrada platby SIPO obsahující pouze poštovní poplatky je při platbě prostřednictvím JPÚ zdarma. Úhrada platby SIPO obsahující pouze poštovní poplatky je při platbě v hotovosti na poště za cenu 21 Kč (se Zákaznickou kartou 15 Kč).

 

nahoru

Dokumenty ke stažení

Ceník České pošty (pdf, 2MB)

SIPO – žádost (plátci) (pdf, 81kB)

Obchodní podmínky SIPO pro Plátce s účinnosti od 1. 3. 2018 (pdf, 266kB)

Obchodní podmínky SIPO platné do 28. 2. 2018 (pdf, 414kB)