Nábor zaměstnanců České pošty, s.p.

ČP zpracovává pro účely náboru zaměstnanců a realizace výběrového řízení osobní údaje uchazečů o zaměstnání, a to v rozsahu, ve kterém byly v rámci výběrového řízení požadovány a následně uchazečem poskytnuty (zpravidla identifikační a kontaktní údaje), včetně dalších údajů poskytnutých uchazečem v průběhu výběrového řízení (zejména životopis), a na základě právního titulu, kterým je přijetí opatření před uzavřením pracovní smlouvy (případně dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). 

Osobní údaje neúspěšného uchazeče o zaměstnání jsou uchovávány nejdéle po dobu 6 měsíců, pakliže nesvolil ke stanovené delší době jejich uchování pro účely oslovení s případnou další nabídkou zaměstnání - součástí výběrového řízení je specializovaný formulář s náležitostmi podle GDPR, dle kterého je uchazeč požádán o vyslovení souhlasu s tím, aby jím poskytnuté údaje pro účely výběrového řízení byly zpracovávány nad rámec výše uvedené doby 6 měsíců, a to po dobu nejdéle 5 let od udělení tohoto souhlasu. Účelem takového zpracování osobních údajů je zařazení uchazeče o zaměstnání do databáze uchazečů o zaměstnání. Na základě toho pak může ČP uchazeče informovat o volných pozicích dle jejich předpokladů pro uvolněné pracovní místo.

ČP může v průběhu náborového procesu využívat při zpracování osobních údajů uchazečů automatizované rozhodování, a to výlučně v souvislosti s posouzením toho, zdali uchazeč splňuje požadavky, které jsou pro výkon dané pracovní pozice naprosto nezbytné (např. vlastnictví řidičského průkazu pro pozici motorizovaného doručovatele). V jiných případech k automatizovanému rozhodování nedochází. Automatizované rozhodování se provádí formou (postupem) logických a/nebo algoritmických operací. Smyslem (významem) automatizovaného rozhodování je ověření, zdali uchazeč splňuje nezbytné požadavky pro výkon dané pracovní pozice. Důsledkem automatizovaného rozhodování je rozhodnutí ohledně dalšího pokračování uchazeče ve výběrovém řízení.

ČP dále může osobní údaje uchazečů o zaměstnání (resp. budoucích zaměstnanců) zpracovávat za účelem provádění zaměstnaneckých průzkumů (cílem zaměstnaneckých průzkumů je zlepšit onboardingové procesy, zmapovat zážitky uchazečů o zaměstnání s výběrovým řízením, provést nové zaměstnance adaptační dobou, průběžně u zaměstnanců ověřovat jejich spokojenost a potřeby atd.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů, IP adresy, případně dalších údajů poskytnutých uchazečem o zaměstnání v rámci zaměstnaneckého průzkumu. Právním titulem pro takové zpracování je oprávněný zájem ČP. Doba uchování osobních údajů činí 25 měsíců. Proti tomuto zpracování lze podat námitku.

Pokud ČP používá v rámci realizace výběrového řízení smluvní zpracovatele, jsou uvedeni v seznamu zpracovatelů zde (pdf, 151kB). 

Uplatnit práva podle GDPR může uchazeč o zaměstnání stejným způsobem jako zákazník, jak je uvedeno v záložce „Práva zákazníka a formulář pro podání žádosti o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro inzeráty na portále tvojebudoucnost.jobs.cz s nabídkou na zařazení do databáze zájemců o zaměstnání u ČP (absolventi SŠ, absolventi VŠ, interní trh práce):

Za účelem zařazení Vaší osoby do databáze zájemců o zaměstnání u České pošty, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, Nové Město (dále jen „Česká pošta“), a případné nabídky vhodné pracovní pozice, bude Česká pošta, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 264 41 381, prostřednictvím svých elektronických systémů. 

Odpovědí na inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem zařazení Vaší osoby do databáze zájemců o zaměstnání u České pošty a případné nabídky vhodné pracovní pozice. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu pro tento účel po dobu 5 let. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům České pošty, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost osobních údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Další informace o zpracování osobních údajů Českou poštou jsou dostupné na www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr. Další informace o zpracování osobních údajů společností Alma Career Czechia s.r.o., poskytuje pověřenec pro ochranu osobních, e-mail: DPO-CZ@almacareer.com, resp. jsou dostupné na almacareer.com/gdpr.