Práva zákazníka a formulář pro podání žádosti o zpracování osobních údajů

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná evropským nařízením (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Zákazník může svá práva uplatnit na základě formuláře, který získá zde (pdf, 45kB) a nebo na poště. Tyto formuláře může zákazník vyplnit a předat na poště nebo vyplnit elektronicky a zaslat stanoveným komunikačním kanálem (ideálně buď na gdpr@cpost.cz, kdy musí být zákazník identifikovatelný podpisovým certifikátem, nebo do datové schránky ČP - ID datové schránky: kr7cdry). V případě, kdy zákazník daného formuláře nevyužije, je nezbytné, aby byl při podání žádosti dle jím zvolené formy řádně identifikovatelný, a tedy, aby veškeré identifikační údaje, které jsou uvedeny v návrhu formuláře na úvodní straně, do svého podání doplnil.

Zákazník má právo požádat ČP o sdělení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, které se jej týkají. Dále má zákazník v konkrétním případě právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo odvolat udělený souhlas a právo vznést námitku proti zpracování. V případě, kdy dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě souhlasu nebo uzavřené smlouvy, má zákazník právo na přenositelnost údajů, je-li to technicky proveditelné.

ČP vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti, kterou lze podat na kontaktní údaje Pověřence, uvedené výše.

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud ČP na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením ČP nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

INFORMACE K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PRO UPLATNĚNÍ PRÁV U ČP PODLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Formulář, který slouží k uplatnění práv podle Nařízení (pdf, 45kB), lze Pověřenci ČP doručit těmito způsoby:

  1. Datovou schránkou: ID datové schránky: kr7cdry
  2. Emailem s certifikovaným podpisem na: gdpr@cpost.cz
  3. Dopisem s úředně ověřeným podpisem na žádosti na adresu Pověřence: Mgr. Jitka Drábková, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  4. Osobním vyplněním listinné podoby formuláře na pobočkové provozovně ČP a nebo Pošty Partner po předchozí identifikaci žadatele.

Doporučujeme Vám zvolit elektronickou formu komunikace s Pověřencem z důvodu urychlení odpovědi na Vaši žádost.

Lhůta pro odpověď na žádost

ČP Vám do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti.  S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informování.

Zpoplatnění žádosti

Podání žádosti je pro vás zcela zdarma. Pokud však budete požadovat více kopií písemné odpovědi, můžeme Vaši žádost zpoplatnit. Stejně tak v případě, pokud bude žádost shledána jako nedůvodná nebo nepřiměřená. V takovém případně jsme oprávněni za vyřízení žádosti požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením poplatku Vás ČP informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

Zamítnutí žádosti

V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, ČP Vás informuje nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotí-li ČP žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů (viz odstavec výše).
O výsledku projednání Vaší žádosti Vás vždy informujeme.

Informace pro vyplnění formuláře:

1/ Identifikace žadatele

Tiskopis formuláře obsahuje na první straně pole pro vyplnění osobních údajů žadatele. Vyplnění osobních údajů žadatele je povinné. Pokud jste zaměstnancem ČP, vyplňte také své osobní číslo. Pokud jste bývalým zaměstnancem ČP, osobní číslo nepožadujeme. Bez vyplnění povinných polí (neoznačených hvězdičkou) nelze žádost přijmout. Žadatel je povinen vyplnit údaje, které odpovídají údajům vyplývajícím z platného osobního dokladu, jímž se na poště identifikuje. Je-li žádost podávána v listinné podobě na provozovně, je poštovní pracovník povinen zkontrolovat identifikační údaje žadatele náhledem na jím předložený osobní doklad.

Pro co největší usnadnění komunikace Vám doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo (nepovinný údaj), na které Vás bude moci přímo kontaktovat Pověřenec nebo jeho zástupce pro řešení případných nejasností ve věci Vaší žádosti.

2/ Zástupce žadatele

V případě, že je žadatel při podání žádosti zastoupen, musí zástupce žadatele předložit plnou moc nebo jiný doklad, na kterém jsou uvedeny veškeré povinné identifikační údaje žadatele dle tiskopisu žádosti. Zástupce žadatele vyplní veškeré požadované osobní údaje v předloženém tiskopise na základě jeho platného osobního dokladu. Poštovní pracovník je povinen vyplněné identifikační údaje žadatele a jeho zástupce náhledem na předložený osobní doklad žadatele a současně náhledem na plnou moc/jiný doklad o zastoupení předložený zástupcem žadatele, zkontrolovat.

Žádost dítěte mladšího 15 let

Podává-li žádost dítě mladší 15 let, musí být zastoupeno zákonným zástupcem (rodičem/opatrovníkem), v takovém případě není doklad o zastoupení vyžadován a postačí ústní prohlášení zástupce dítěte o správnosti vyplnění povinných polí žadatele (dítěte). Zástupce dítěte vyplní své údaje do pole „osobní údaje zástupce“ a předloží svůj platný osobní doklad pracovníkovi pošty ke kontrole správnosti jím vyplněných osobních údajů v kolonce pro zástupce.  

3/ Komunikace s ČP

Pokud nevyberete Vámi preferovaný způsob komunikace (dopisem/emailem/datovou schránkou), bude odpověď na Vaši žádost zaslána dopisem na Vaši kontaktní nebo trvalou adresu (s výjimkou případu, kdy byla Vaše žádost zaslána ČP emailem nebo prostřednictvím datové schránky, kdy bude zodpovězena stejnou cestou).

Pro optimální komunikaci Vám doporučujeme využít emailu nebo datové schránky. Žadatel, který podal žádost na provozovně, a tedy již byl při podání žádosti identifikován a v podané žádosti zvolil jako vybraný komunikační kanál email, již pro další komunikaci s ČP prostřednictvím emailu nepotřebuje certifikovaný podpis. (Na rozdíl od žadatele, který žádost posílá přímo emailem. V takovém případě je vyžadován email s certifikovaným podpisem žadatele. – Viz informace v úvodu.)

4/ Služby a produkty ČP

Pokud uvedete v předepsaných polích seznam produktů, nebo služeb, ke kterým se Vaše žádost vztahuje, budeme schopni reagovat přímo na Vaše konkrétní požadavky. Není nutné vyplnit přesný název služby a její ID, pokud tak však učiníte, budeme moci Vaši žádost snadněji vyřídit.

5/ Uplatnění práv

Pole formuláře č. 1 a 2 jsou Vám k dispozici pro uplatnění Vašich práv. U těchto polí jsou vysvětlivky, které by Vám měli usnadnit orientaci při vyplňování. Níže pouze ve stručnosti uvádíme přehled dalších užitečných informací. Základem pro možnost uplatnění jakýchkoli práv je Vaše řádná identifikace. Pro co největší usnadnění komunikace Vám doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo (nepovinný údaj), na které Vás bude moci přímo kontaktovat Pověřenec nebo jeho zástupce pro řešení případných nejasností ve věci Vaší žádosti.

Právo na přístup – čl. 15 Nařízení

Vyberte informace, které k dané službě požadujete, pokud výběr neučiníte, poskytneme Vám informace v celém uvedeném rozsahu, pokud k jejich zpracování dochází, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie je bezplatná, další mohou být zpoplatněny.

Právo na opravu – čl. 16 Nařízení

Pokud dle nastavených pravidel u konkrétní služby prokážete, že Vaše údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, zařídíme vše pro to, abychom je opravili.

Právo na výmaz – čl. 17 Nařízení

Existují pravidla, kdy výmaz nemůžeme zajistit, to především tehdy, pokud Vaše údaje pro poskytování dané služby ještě potřebujeme, neboť bez nich bychom Vám zkrátka nemohli  požadovanou službu poskytnout.

Právo na omezení zpracování – čl. 18 Nařízení

Po dobu, po kterou opravujeme Vaše údaje nebo zjišťujeme oprávněnost jejich dalšího zpracování, dojde k dočasnému omezení zpracovávaných osobních údajů. O omezení a zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás informovat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud nám sdělíte, jaký souhlas si přejete odvolat (ideálně jeho popisem u konkrétní služby), zajistíme, aby pro daný účel, ke kterému byl souhlas odvolán, nebyly již Vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů – čl. 20 Nařízení

Pokud je zpracování osobních údajů realizováno automatizovaným způsobem (tj. zcela nebo z části za použití výpočetní techniky), a to na základě smlouvy nebo výslovného souhlasu, tak máte právo na to, aby osobní údaje, které jste nám předal/a, byly předány Vámi označenému správci.  Uvedené právo se realizuje tak, že Vaše osobní údaje (které jsme od Vás obdrželi a které se týkají pouze Vás) předáme v běžně používaném strojově čitelném formátu buď přímo Vám, nebo jinému správci, pokud uvedete jeho kontaktní údaje.

Právo podat námitku – čl. 21 Nařízení

Pokud označíte konkrétní důvod zpracování dle služby Vám poskytované, proti kterému podáváte námitku, tak tuto Vaši námitku důkladně zvážíme a porovnáme, zda je Vaše námitka důvodná (Vaše práva převažují nad důvody pro zpracování na straně ČP), nebo bude ve zpracování pokračováno. Pokud podáte námitku proti reklamě, je to Vaše právo a okamžitě s jejím zasíláním u Vámi označené služby nebo u veškerých služeb, podle Vašeho požadavku, přestaneme. V každém případě Vás o výsledku vyřízení námitky informujeme.

Právo na lidský zásah proti automatizovanému rozhodování – čl. 22 Nařízení

Berte na vědomí, že pokud bychom jakékoli automatizované rozhodování činili, dozvíte se to již při uzavření služby. V takovém případě máte právo se proti rozhodování, realizovanému automatizovaně, bránit a požádat nás o lidský přezkum takto učiněného rozhodnutí.