Další informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se ČP řídí zásadou zákonnosti, a tedy zpracovává osobní údaje v odpovídajícím rozsahu a za splnění nejméně jedné z těchto podmínek (právních titulů):

 1. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ČP vztahuje;
 3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 4. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ČP pověřena;
 5. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČP či třetí strany;
 6. Zpracování na základě uděleného výslovného souhlasu subjektu údajů.

nahoru

Účely a právní tituly zpracování

Účely zpracování osobních údajů jakož i informace o právních titulech včetně oprávněných zájmech správce nebo třetí strany, popřípadě informace o tom, zda je určité zpracování osobních údajů realizovatelné pouze na základě svobodného a aktivního souhlasu klienta, jsou vždy vyjádřeny v uzavřené smlouvě mezi ČP a klientem, popřípadě v obchodních podmínkách doplňujících danou smlouvu (např. poštovní podmínky umístěné na www.ceskaposta.cz, podmínky služby hybridní pošty, umístěné na www.postservis.cz, podmínky služeb certifikační autority umístěné na www.postsignum.cz).

V rámci uzavírané smlouvy mezi ČP a klientem dochází také ke zpracování osobních údajů za účelem plnění povinností ČP vyplývajících z právních předpisů (daňového řádu a případně dalších veřejnoprávních předpisů) a dále za účelem oprávněných zájmů ČP.

Oprávněným zájmem ČP je zejména předcházení podvodům nebo také vedení evidence klientů ČP, kteří byli kontaktováni obchodními zástupci ČP z důvodu nabídky na uzavření smlouvy s ČP. ČP eviduje také klienty uzavírající smlouvy přes internetové aplikace (eshop, pošta on-line, a případné další) a dále klienty uzavírající nájemní a kupní smlouvy. Pro evidenční účely zaznamenává ČP pouze základní identifikační údaje klientů. V případech, kdy ČP potřebuje zpracovat osobní údaje z důvodu výkonu a obhajoby právních nároků (reklamační řízení, uzavření splátkového kalendáře, řešení soudního sporu), jedná se také o zpracování osobních údajů za účely oprávněného zájmu ČP.

Kontaktní údaje zástupců smluvních stran, uzavírajících s ČP smlouvu, zaznamenáváme výhradně jako kontakty sloužící pro řešení smluvních záležitostí konkrétní uzavřené smlouvy. Zaznamenáváme také kontaktní údaje žadatelů o sponzorské dary ze strany ČP, a to po dobu nezbytnou pro prověření oprávněnosti žádosti a z hlediska platných právních předpisů, zejména Usnesení vlády č. 334/1999.

ČP dále na základě svého oprávněného zájmu zpracovává osobní údaje z e-mailové komunikace vedené s klienty, a to za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb. Doba uložení osobních údajů činí nejdéle 3 roky.   

Evidence návštěvníků provozoven ČP a ubytovacích zařízení ČP obsahuje pouze základní identifikační údaje klientů.

Ve všech případech, kdy ČP zpracovává osobní údaje na základě vyjádřeného oprávněného zájmu, je právem klienta podat proti takovému zpracování námitku. Po podání námitky ČP posoudí, zda na straně klienta existují práva a svobody, které by nad závažnými oprávněnými důvody pro zpracování osobních údajů převažovaly. V případě kladného posouzení ČP podané námitce klienta vyhoví. Typickým oprávněným zájmem ČP pro zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům, výkon a obhajoba právních nároků ČP, nábor nových zaměstnanců ale také přímý marketing.

Přímý marketing znamená zpracování osobních údajů stávajících zákazníků ČP pro účely jejich přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem ČP. Pokud zákazník podá u konkrétní služby námitku proti přímému marketingu, ČP bez dalšího přestane jeho osobní údaje pro tento účel zpracovávat a obchodní nabídky k dané službě posílat.

Pro účely kontroly nastavených technologických procesů, ochrany majetku a osob z důvodu bezpečnostního rizika při manipulaci s finančními prostředky, odhalování a preventivního zamezení páchání trestné činnosti a kontroly v rámci reklamačních řízení zpracovává ČP na základě oprávněného zájmu obrazové záznamy z kamerového systému umístěného v objektech a provozovnách ČP.

Všechny osobní údaje, které ČP zpracovává, jsou náležitě zabezpečeny za použití vhodných organizačně technických opatření.

nahoru

Příjemci osobních údajů

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, které jsou osobní údaje ze strany ČP poskytnuty. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu se zvláštními právními předpisy, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany osobních údajů pro dané účely zpracování. 

ČP předává osobní údaje zákazníka pouze těm příjemcům, kteří jsou uvedeni v uzavřené smlouvě mezi ČP a zákazníkem (nebo na smlouvou odkazovaném webu), a tedy je předání těchto údajů potřebné pro účely plnění smlouvy. Za příjemce je zejména považován zpracovatel osobních údajů, který pro ČP zpracovává osobní údaje dle uzavřené smlouvy.

Seznam zpracovatelů, kteří dle smlouvy s ČP zpracovávají osobní údaje, naleznete zde (pdf, 149kB).

nahoru

Předání osobních údajů do zahraničí

K předání osobních údajů do zahraničí může dojít pouze při podání zákazníka, který adresuje do zahraničí poštovní zásilku. V takovém případě je předání osobních údajů do zahraničí nezbytné pro splnění poštovní smlouvy mezi zákazníkem a ČP. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa jsou předávány také oprávněným zahraničním poštovním operátorům a celním orgánům pro účely celního řízení, v zemi určené zákazníkem, a to za účelem zlepšení a usnadnění zajištění provozní a národní bezpečnosti a vymahatelnosti práv v souladu s vnitrostátními právními předpisy a pravidly International Post Corporation.

nahoru

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů, popřípadě kritéria pro její stanovení, jsou vždy uvedeny v uzavřené smlouvě mezi ČP a klientem. Pro evidenční účely je dále nastavena doba ukládání jednoho roku od okamžiku jednání o smluvním vztahu (údaje o potenciálním klientovi), popřípadě je to doba deseti let, která započne běžet od okamžiku ukončení účinnosti smlouvy s klientem. V souladu s obecně platnými právními předpisy jsou osobní údaje klientů uchovávány podle zákona o archivnictví a spisové službě. V případě, kdy ČP ukládá údaje o klientovi, zaznamenává si také veškeré další informace, které jí tento klient předá o fyzických osobách, se kterými spolupracuje nebo jejichž údaje jsou pro plnění smluvního vztahu nezbytné. Tyto osoby je klient povinen obdobným způsobem informovat o předání jejich osobních údajů ČP.

nahoru

Zpracování osobních údajů v rámci zadávání veřejných zakázek

Česká pošta zpracovává osobní údaje za účelem zajištění administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i výběrových řízení realizovaných mimo režim ZZVZ dle interních předpisů zadavatele.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Identifikační údaje účastníků řízení a jejich poddodavatelů, členů jejich statutárních orgánů a členů realizačních týmů (jméno, příjmení, titul)
 • Kontaktní údaje výše uvedených osob (email, telefon)
 • Bankovní spojení účastníků řízení
 • Údaje evidované v obchodním rejstříku účastníků zadávacího řízení a jejich poddodavatelů
 • Údaje o nedoplatcích účastníků na sociálním zabezpečení a daních
 • Údaje o zápisech účastníků a členů jejich statutárních orgánů v rejstříku trestů
 • Údaje o vzdělání a odborné kvalifikaci, případně další údaje uvedené v životopisech členů realizačních týmů předložených v nabídkách účastníků řízení

Osobní údaje tvoří součást nabídek / žádostí o účast a obdobných souborů dokumentů včetně vysvětlení zadávací dokumentace a dalších dokumentů od dodavatelů, podaných / zaslaných v rámci zadávacích / výběrových řízení a jako takové jsou v souladu se ZZVZ u zadavatele archivovány po dobu 10 let. V případě přezkumu zadání veřejné zakázky mohou být osobní údaje poskytnuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo jinému správnímu či soudnímu orgánu s kontrolní pravomocí.

Některé osobní údaje jsou rovněž zveřejňovány v rozsahu stanoveném ZZVZ (identifikační a adresní údaje účastníků zadávacích řízení a vybraného dodavatele).

Zpracovávání údajů ve výše uvedeném rozsahu je nezbytné pro splnění právní povinnosti ČP jako správce údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

nahoru

Zpracování osobních údajů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy (Česká pošta vystupuje jako správní orgán - v působnosti kontaktních míst veřejné správy Czech POINT a dále v působnosti na úseku ověřování listin a podpisů na listinách)

Česká pošta (dále jen „ČP“) při poskytování agend kontaktního místo veřejné správy Czech POINT postupuje na základě zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a dalších právních předpisů. Uvedené informační systémy obsahují osobní a další údaje, které jsou ve správě jednotlivých orgánů státní správy, jedná se o ministerstva a další státní úřady (správce informačního systému veřejné správy nebo rejstříku, který poskytuje informačnímu systému Czech POINT výpisy či jiné výstupy).

ČP je podle uvedeného zákona pověřena poskytováním výstupů z informačních systémů veřejné správy na žádost subjektu údajů. Informační systém, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, spravuje Ministerstvo vnitra. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy. ČP neodpovídá za obsah poskytovaných služeb souvisejících s vydávání výpisů či jiných výstupů z tohoto systému a údaje z tohoto systému neshromažďuje a neukládá.

Na základě výše uvedeného ČP v případě žádosti o výkon práv podle GDPR neposkytuje žádné informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů v informačních systémech veřejné správy, neboť není správcem údajů, které se v těchto systémech nacházejí.

Písemné žádosti, které jsou podávány na provozovnách ČP subjekty údajů za účelem poskytnutí služeb ČP jako kontaktního místa veřejné správy a podle uvedených právních předpisů, jsou archivovány způsobem stanoveným v souladu s platnými právními předpisy a nejsou z nich tvořeny evidence osobních údajů.

Výstupy, poskytované na žádosti subjektů prostřednictvím Informačního systému veřejné správy Českou poštou a dalšími kontaktními místy veřejné správy, jsou uvedeny zde:

 • Výpisy z centrálního registru řidičů a registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, zákon č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Výpisy z Rejstříku trestů (zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů)
 • Žádosti a oznámení týkající se ISDS
  • Účelem zpracování osobních údajů kontaktním místem veřejné správy je vyřízení žádosti o zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů, přidání pověřené osoby, znepřístupnění datové schránky, opětovné zpřístupnění datové schránky, povolení a zrušení dodávání dokumentů v rámci soukromoprávní komunikace a oznámení o změně statutárního orgánu – dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Žádosti týkající se Základních registrů (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech)
  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Veřejný výpis údajů z registru osob
  • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
  • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • Záznam o využívání údajů v registru osob
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  • Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
  • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon))
 • Zprostředkování podání podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání (živnostenský zákon))
 • Další agendy poskytované kontaktním místem veřejné správy (upravené speciálními právními předpisy):
  • Výpis z veřejného rejstříku
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Snímek z katastrální mapy
  • Výpis z Rejstříku trestů pro právnické
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci

Vidimace (ověřování listin) a Legalizace (ověřování podpisů), Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak z elektronické do listinné podoby

Při tomto poskytování služeb postupuje ČP podle zákona, konkrétně dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování a dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. ČP neodpovídá za obsah dokumentů, které jsou subjektem údajů předloženy k poskytnutí daných služeb.

Evidence vidimací a legalizací se vede v ověřovací knize, jejíž součástí jsou podpisy žadatelů, které byly legalizovány. Součástí ověřovací knihy je také list podpisových vzorů ověřujících osob provádějících vidimaci a legalizaci. Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Po jejím uzavření je uložena u ČP po dobu 10 let.

ČP jako subjekt, který provádí konverzi, je povinna vést evidenci provedených konverzí se stanoveným obsahem záznamu o každé provedené konverzi. Subjekt provádějící konverzi má povinnost evidenci uchovávat po dobu 10 let od provedení konverze, a to z důvodu případné nutnosti prokázat důvěryhodnost konvertovaných dokumentů. Každá provedená autorizovaná konverze je zaznamenána do úložiště, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. V úložišti se neukládají konvertované dokumenty samotné, nýbrž jen doložky, označené jednoznačným identifikátorem, dle kterého je možné vzdáleně ověřit, zda byla taková konverze skutečně provedena. Aplikace je dostupná na adrese: https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/

nahoru

Zpracování osobních údajů držitelů Zákaznické karty ČP

Těmito informacemi doplňujeme informace již poskytnuté zákazníkům v nových formulářích k Zákaznické kartě, které jsou od 25. května k dispozici na provozovnách ČP. Stávající zákazníci, kteří obdrželi nové obchodní podmínky, účinné od uvedeného data, tímto informujeme, že rozsah osobních údajů zůstává stejný, jako tomu bylo doposud, s tím že cílem tohoto doplnění je přesnější konkretizace účelů, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány, a která na starších formulářích není uvedena.

Osobní údaje žadatele o zákaznickou kartu budou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty ČP v žádosti o zákaznickou kartu a po dobu využívání Zákaznického programu „Zákaznická karta České pošty“ žadatelem v souladu s Obchodními podmínkami dostupnými na www.zakaznicka-karta.cz, případně do doby odvolání souhlasu, byl-li poskytnut, nebo podání námitky proti zpracování.

Rozsah zpracovávaných údajů dle žádosti o Zákaznickou kartu ČP je tento: jméno, příjmení, adresa, telefon, e–mail, popřípadě, podle daného typu žádosti, dále datum narození, místo narození, osobní číslo zaměstnance České pošty, identifikační číslo fyzické osoby podnikající.

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

1/ Identifikace klienta a plnění smlouvy, správa zákaznické karty včetně posílání provozních informací ke službě.

Pro tento účel používáme plný rozsah Vámi poskytnutých adresních a kontaktních údajů. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

2/ Zasílání obchodních sdělení o produktech a službách ČP - fyzicky na adresu/emailem.

Pro tento účel, který je naším oprávněným zájmem, používáme údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a v případě elektronických obchodních sdělení, email. Můžeme Vám také zaslat cílenou obchodní nabídku produktů a služeb poskytovaných ČP, a to na základě automatizovaného zpracování uvedených osobních údajů včetně informací o Vaší transakční historii (preferenci služeb). Pro toto zpracování můžeme využít smluvní zpracovatele.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, využijte svého práva podat námitku.

3/ Realizace marketingových výzkumů a analýz

Za tímto účelem, který je naším oprávněným zájmem, používáme plný rozsah Vámi poskytnutých adresních a kontaktních údajů a dále údaje získané na základě informací o Vaší transakční historii (nákupních preferencích) v rámci zákaznického programu. Následně Vás můžeme oslovit v rámci výzkumů a analýz za účelem zkvalitnění našich služeb. Pro účely dotazování můžeme využít smluvní zpracovatele. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, využijte svého práva podat námitku.

4/ Zasílání obchodních sdělení o produktech a službách třetích stran – pouze se SOUHLASEM

Pokud jste na formuláři ČP uvedli svůj výslovný souhlas, můžeme Vám podle výše uvedeného účelu zpracování, spočívajícího v zasílání a cílení obchodních sdělení poštou/elektronicky, posílat a cílit také nabídku našich obchodních partnerů, kteří s ČP mají uzavřenou smlouvu o zasílání obchodních nabídek, kterým však

Vaše osobní údaje nepředáme. Pro tento účel pak zpracujeme údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, údaje o transakční historii (preferenci služeb).

5/ Realizace cílených obchodních nabídek, marketingových výzkumů a analýz za využití údajů získaných z výzkumů anebo z veřejně dostupných zdrojů – pouze se SOUHLASEM

Pokud jste na formuláři ČP uvedli svůj výslovný souhlas, používáme za tímto účelem plný rozsah Vámi poskytnutých adresních a kontaktních údajů, dále údaje získané na základě informací o Vaší transakční historii (nákupních preferencích), rovněž údaje z marketingových výzkumů a údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (internet). Na základě těchto údajů Vám můžeme adresovat cílenou obchodní nabídku ČP nebo třetí strany. Můžeme Vás také oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb ČP nebo jejích smluvních partnerů. Za účelem realizace těchto nabídek a oslovení můžeme využít smluvní zpracovatele.

SVÉ SOUHLASY JEDNODUŠE ODVOLÁTE, sdělením na adresu gdpr@cpost.cz. Na tuto adresu posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů.

Předpokladem pro zpracování těchto Vašich práv je Vaše jednoznačná identifikace, kdy je nezbytné, abyste u požadavku, který budete posílat emailem, uvedli totožné údaje, které ČP eviduje dle Vaší žádosti o zákaznickou kartu, tj. požadavek musíme obdržet z odpovídajícího emailu (evidovaného dle Vaší žádosti) a musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, a adresu, popřípadě též osobní číslo zaměstnance, tak, jak jste je uvedli v žádosti o zákaznickou kartu.

Seznam zpracovatelů, kteří dle smlouvy s ČP zpracovávají osobní údaje, naleznete zde (pdf, 149kB).

nahoru

Zpracování osobních údajů plátců SIPO

Informace o zpracování osobních údajů vychází z Obchodních podmínek SIPO pro Plátce, zveřejněných na https://www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo.

Vámi poskytnuté osobní údaje, vyplněné na formulářích SIPO, zpracováváme za těmito účely:

1/ Identifikace klienta a plnění smlouvy, správa a poskytování služby SIPO včetně zasílání provozních informací ke službě.

Pro tento účel používáme plný rozsah Vámi poskytnutých adresních a kontaktních údajů dle vyplněného formuláře. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.

2/ Zasílání obchodních sdělení o produktech a službách ČP - fyzicky na adresu/elektronicky (email/sms).

Pro tento účel používáme údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, využijte svého práva podat námitku.

3/ Zpracování informací o transakční historii Plátce včetně informací o konkrétních Příjemcích jeho plateb.

Pro tento účel používáme údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail včetně domény, transakční historie, kód banky a informace o příjemcích Vašich plateb. Tyto informace budou využity pro zpracování analytických výzkumů a segmentace Plátců. ČP tyto analýzy následně využije pro zkvalitnění poskytovaných služeb, například může Plátce oslovit s nabídkou poradenství při optimalizaci nákladů na domácnost. Jedná se o náš oprávněný zájem. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, využijte svého práva podat námitku.

4/ Případně, pokud jste k tomu dříve výslovně udělili souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem realizace marketingových výzkumů a cíleného zasílání obchodních nabídek ČP a jejích smluvních partnerů – pouze se SOUHLASEM

Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje poskytované v žádosti o službu SIPO a údaje získané na základě Vámi využívané služby SIPO, jako jsou informace o příjemcích Vašich plateb SIPO. Následně Vás můžeme podle vyhodnocení těchto údajů kontaktovat za účelem zkvalitnění námi poskytovaných služeb, případně za účelem zaslání obchodní nabídky, která by konkrétně Vás mohla oslovit. Můžeme Vám zaslat také obchodní nabídky našich smluvních partnerů, kteří s ČP mají uzavřenou smlouvu o zasílání obchodních sdělení, kterým však Vaše osobní údajů nepředáváme.

5/ Případně, pokud jste k tomu dříve výslovně udělili souhlas, předáváme Vaše osobní údaje příjemcům Vašich plateb SIPO – pouze se SOUHLASEM

Na nových formulářích SIPO (na poštách k dispozici od 1. listopadu 2020) máte možnost udělit výše zmíněné souhlasy a případně též podat námitky přímo na provozovně ČP.

SVÉ SOUHLASY JEDNODUŠE ODVOLÁTE, sdělením na adresu gdpr@cpost.cz. Na tuto adresu posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů. Předpokladem pro zpracování těchto Vašich práv je Vaše jednoznačná identifikace, kdy je nezbytné, abyste u požadavku, který budete posílat emailem, uvedli totožné údaje, které ČP eviduje dle Vaší žádosti o SIPO (vyplněného formuláře), tj. požadavek musí obsahovat Vaše spojovací číslo SIPO, jméno, příjmení, a adresu, tak, jak jste je uvedli na formuláři SIPO při žádosti o jeho zřízení či změnu.

Seznam zpracovatelů, kteří dle smlouvy s ČP zpracovávají osobní údaje, naleznete zde (pdf, 149kB).

nahoru

Zpracování osobních údajů zákazníků jako zájemců o produkty a služby ČSOB banky a dalších Finančních partnerů

Obecně je Česká pošta při poskytování finančních služeb zpracovatelem osobních údajů. Jejich správcem je daný Finanční partner, resp. skupina ČSOB. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytovanými službami získáte na webových stránkách skupiny ČSOB na adrese www.csob.cz.

Svou žádost podle GDPR můžete případně podat i na specializované přepážce České pošty, která ji obratem zašle ČSOB k přímému vyřízení.

 

Těmito informacemi doplňujeme informace o zpracování osobních údajů poskytnuté zákazníkům v rámci uskutečněného telefonického hovoru mezi zaměstnancem České pošty a zákazníkem jako zájemcem o poskytnutí produktů a služeb ČSOB banky a ostatních Finančních partnerů.

Nahrávání telefonických hovorů zájemce o produkt nebo službu nařizují České poště některé právní předpisy, např. MiFID (evropská Směrnice o trzích finančních instrumentů) a dále je nutné je pořídit pro zajištění kvalitního klientského servisu, zejména pak pro vyřizování požadavků či podnětů klientů. Česká pošta je pro tento účel správcem osobních údajů zákazníků.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména obecným nařízením GDPR. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Osobní údaje žadatele o produkt nebo službu budou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty ČP v rámci uskutečněného telefonického hovoru v souladu s Obchodními podmínkami vztahujícími se ke konkrétnímu produktu nebo službě.

Účely a povaha zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů za účelem nahrávání a uchovávání telefonických hovorů. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinností, které plynou České poště jako zprostředkovateli finančních služeb pro ČSOB banku a ostatní Finanční partnery přímo ze zákona a rovněž tak za účelem vyřizování reklamací a stížností klientů.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Pro tento účel používáme plný rozsah poskytnutých adresních a kontaktních údajů. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem podle konkrétního produktu nebo služby.

Rozsah zpracovávaných údajů dle žádosti o produkt nebo službu je tento: jméno, příjmení, adresa, telefon, e–mail, popřípadě, podle daného typu žádosti, dále datum narození, místo narození, identifikační číslo fyzické osoby podnikající.

Předmět a doba zpracování:

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let od jejich poskytnutí v rámci uskutečněného telefonického hovoru, pokud zákon nestanoví jinak.

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány především elektronicky a automatizovaným způsobem v rámci nahrávky telefonického hovoru.

Poskytování osobních údajů třetím stranám:

Osobní údaje zákazníků poskytnuté v rámci uskutečněného telefonického hovoru jsou předávány třetím osobám jen v případě, kdy tak České poště ukládá zákon, zejména ČNB v rámci výkonu dohledu a dále pouze těm příjemcům, kteří poskytují konkrétní produkt nebo službu, a tedy je předání těchto údajů potřebné pro účely plnění smlouvy.

Příjemcem osobních údajů je zejména ČSOB Banka jako zpracovatel osobních údajů pro účely záznamů telefonických hovorů, který na základě smluvního vztahu zajišťuje pro Českou poštu nahrávání a uchovávání telefonních hovorů, resp. společnost T-Mobile jakožto subzpracovatel osobních údajů.

ČP předává osobní údaje zákazníka pouze těm příjemcům, kteří jsou uvedeni v uzavřené smlouvě mezi ČP a zákazníkem (nebo na smlouvou odkazovaném webu), a tedy je předání těchto údajů potřebné pro účely plnění smlouvy. Za příjemce je zejména považován zpracovatel osobních údajů, který pro ČP zpracovává osobní údaje dle uzavřené smlouvy.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s posouzením bonity a důvěryhodnosti spotřebitele

Česká pošta, s.p. zpracovává osobní údaje svých zákazníků na základě podmínek uvedených v zákoně č. 634/1992 Sb.. o ochraně spotřebitele, a to za účelem posouzení schopnosti spotřebitele (fyzických osob podnikajících) plnit své závazky a k předcházení podvodnému jednání. Dle uvedené právní úpravy Česká pošta získává a poskytuje informace o bonitě spotřebitelů, jejich platební morálce a jejich důvěryhodnosti, a to výměnou v rámci informačních registrů vzniklých podle uvedeného zákona.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů na straně České pošty je dán zákonem č. 634/1992 Sb.:

 • Identifikační údaje spotřebitele,
 • údaje o finančních závazcích spotřebitele ze smluv mezi spotřebitelem a prodávajícími užívajícími registr, a dále
 • časové určení období, ke kterému se údaje vztahují.

 

Příjemcem osobních údajů jsou v daném případně subjekty označované jako provozovatelé registru podle zákona č. 634/1992 Sb., tito jsou samostatnými správci osobních údajů.

Aktuálně Česká pošta spolupracuje s Registrem REPI. Další informace týkající se Registru REPI, včetně informací o právech klientů v souvislosti s Registrem REPI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Registru REPI, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách: www.repi.cz

nahoru

Identifikace a kontrola klienta v oblasti předcházení legalizace výnosu z trestné činnosti a financování terorismu

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7665 (ČP), je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., o zajištění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML) a s ohledem na tuto skutečnost pro ni vyplývají z tohoto zákona určité povinnosti.

Na základě výše uvedeného zákona je ČP jako správce osobních údajů oprávněna získávat a zpracovávat informace a osobní údaje o klientech (subjektech údajů) a případně také o jejich zástupcích (týká se zákonného zástupce, zmocněnce na základě plné moci a opatrovníka), přičemž s těmito údaji je dále nakládáno za účelem zajištění povinností vyplývajících ČP ze zákona AML, a to v souladu s pravidly Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Osobní údaje podléhají nejvyšší možné míře organizačního a technického zabezpečení jejich ochrany.

Osobní údaje subjektů údajů mohou být dále předávány Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) jakožto dohledovému státnímu orgánu v oblasti AML.

Rozsah zpracování osobních údajů, tj. jaké informace je ČP oprávněna získávat a zaznamenávat?

U fyzických osob (z předloženého průkazu totožnosti)

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Rodné číslo/datum narození
 • Místo narození
 • Údaje o průkazu totožnosti (druh a číslo průkazu, kdy byl vydán, do kdy je platný, kým byl vydán) s tím, že pracovník ČP současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti
 • Státní občanství
 • Trvalý pobyt
 • Zda se jedná o politicky exponovanou osobu*
 • U podnikajících fyzických osob rovněž místo podnikání a IČ
 • Zdroj použitých peněžních prostředků
 • Účel platby

U právnických osob (z předloženého dokladu o existenci právnické osoby u osoby, která jedná jejím jménem v daném obchodu)

 • Obchodní firma nebo název
 • Sídlo
 • Údaje o skutečném majiteli (jméno, příjmení, datum narození, státní občanství)
 • Údaje o statutárních orgánech (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození)
 • Údaje o osobě, která jedná jménem právnické osoby v daném obchodu (ve stejném rozsahu jako u fyzických osob).
 • Zdroj použitých peněžních prostředků
 • Účel platby

ČP může pro naplnění účelu zákona AML pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace.

ČP uchovává osobní údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem a tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl uskutečněn poslední známý úkon obchodu.

Subjekt údajů má právo požadovat od ČP přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování. V daném případě je uplatnění práva subjektu údajů na výmaz omezeno, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely plnění povinností vyplývajících z výše uvedených právních předpisů po stanovenou dobu. Subjekt údajů má současně právo podat stížnost u dozorového orgánu.

* Politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. se rozumí:

 1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
 2. fyzická osoba, která je
 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).