Zpět

Česká pošta spouští e-tržiště

Česká pošta od 1. listopadu spustila do ostrého provozu Centrum veřejných zakázek, tzv. e-tržiště, které umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

Elektronické tržiště Česká pošta provozuje na internetové adrese www.centrumvz.cz. Jeho použití je pro zadavatele i dodavatele bezplatné. Provoz celého systému uhradí v plném rozsahu Ministerstvo pro místní rozvoj, které vytvořilo projekt NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek), jehož cílem je postupně vybudovat nástroj pro zadávání veřejných zakázek včetně potřebné infrastruktury pro použití pro budoucí jednotlivé zadavatele.

Zavedení nového systému e-tržišť přináší řadu výhod. Státní správa dosáhne výrazných finančních úspor, zejména díky nižší ceně nakupovaných komodit. Zásadně se podpoří transparentnost zadávání veřejných zakázek a zrychlí se komunikace v rámci životního cyklu veřejné zakázky. Sníží se také transakční náklady spojené s procesem zadávání veřejných zakázek, a to nejen na straně zadavatelů, ale i dodavatelů. Zlepší se přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám a dojde k urychlení procesu vyhodnocování jednotlivých nabídek.

Prostřednictvím tržiště se zadávají veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky. Povinnost používat elektronické tržiště se řídí druhem zadavatele, předmětem zakázky a její předpokládanou hodnotou.  Povinné je využívání aplikace pro ústřední orgány státní správy a podřízené organizace, pro vybrané komodity v určitém rozsahu plnění. Dobrovolné je naopak pro ostatní veřejné a dotované zadavatele, města, obce či příjemce dotací.

Regulaci nového systému elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, usnesení vlády č. 451 ze dne 15. 6. 2011 a usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222, k Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště. V ostatních případech bude využívání aplikace dobrovolné, tedy na zvážení jednotlivých účastníků výběrových řízení.