Důchodová služba

Česká pošta, s.p., (ČP) provádí hotovostní výplaty důchodů na základě Mandátní smlouvy o výkonu důchodové služby uzavřené s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). ČP výplatu dávek důchodů pro ČSSZ pouze zprostředkovává. Hotovostní výplatu důchodů ČP zajišťuje prostřednictvím dokladů „Důchody – výplatní doklad“ na základě dispozic předaných plátcem důchodu, tj. ČSSZ.

Splatnost důchodů/Výplatní den

Splatnosti důchodů vyplácených v hotovosti jsou ČSSZ stanoveny od 2. do 24. dne v měsíci, vždy v sudé dny;

 • připadne-li splatnost důchodu na sobotu, je výplatním dnem předcházející pracovní den,
 • připadne-li splatnost důchodu na den pracovního volna nebo klidu (neděle, svátky), je výplatním dnem následující pracovní den.

Jiné přesuny výplatního dne jsou prováděny ČP výhradně na základě požadavku ČSSZ. O takových přesunech informuje veřejnost jen ČSSZ prostřednictvím tiskové zprávy na jejích webových stránkách.

Obecná pravidla k prokázání totožnosti

K prokázání totožnosti a k oprávnění k převzetí důchodu příjemce předkládá:

 • Občan ČR - platný občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný v ČR.
 • Občan cizího státu - platný doklad o povolení k pobytu cizince, který obsahuje fotografii a přidělené rodné číslo nebo cizozemský osobní doklad, obsahující fotografii a zároveň tuzemský doklad obsahující rodné číslo (např. potvrzení o přechodném pobytu občana EU, doklad o rodném čísle nebo průkaz zdravotního pojištění).
 • Občan Slovenské republiky narozený před rokem 1993 - platný slovenský osobní doklad s fotografií a rodným číslem.

Pro důchodovou službu se připouští pouze tyto výše uvedené doklady.

Způsoby výplaty

První splátka důchodu – je vždy ve výplatní den doručována do místa bydliště příjemce a vyplacena jen do vlastních rukou příjemce. Nelze-li důchod v místě bydliště v tento den vyplatit, je uložen na příslušné ukládací poště, kde si ho lze následně vyzvednout. Oznámení o uložení důchodu ČP v domovní schránce nezanechává.

Doručný důchod – důchod je doručován příjemci důchodu poštovním doručovatelem, na adresu uvedenou na výplatním dokladu. Pokud není příjemce důchodu zastižen, je důchod uložen na příslušné ukládací poště.

Odnosný důchod – důchod si příjemce důchodu vyzvedává na přepážce pošty (vč. Pošt Partner), kterou si příjemce důchodu sám zvolí.

Změny ve způsobu výplaty

Příjemce důchodu může na kterékoli poště (vč. Pošt Partner) požádat o tyto změny:

 • změnu způsobu výplaty (doručný/odnosný důchod),
 • změnu adresy trvalého bydliště,
 • dosílku důchodu na adresu přechodného pobytu,
 • vyloučení druhého z manželů z přijímání důchodu.

Pro provedení změny je nutné, aby příjemce důchodu doložil svůj osobní doklad a ústřižek pro příjemce z některého z předchozích výplatních období.

Výplata důchodu jiné osobě než důchodci:

Jinou osobou může být:

 • zákonný zástupce – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
 • opatrovník – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
 • člen domácnosti, který důchodce zastupuje podle § 49 a § 50 občanského zákoníku – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“.
 • zvláštní příjemce (ustanovený rozhodnutím obecního úřadu) - musí být vyznačen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,
 • manžel-manželka důchodce (pokud důchodce předem svého manžela/manželku z převzetí důchodu písemně nevyloučil).

 

Výplata důchodu jiné osobě než příjemci důchodu uvedenému na výplatním dokladu v poli „Důchodce“ je možná jen při splnění určitých podmínek, vztahujících se k výše uvedeným případům.

Období pro vyzvednutí důchodu

Důchod ČP vyplatí nejdéle za tři po sobě jdoucí splatnosti (výplatní měsíce). V případě, že důchod nebude vyzvednut ani v termínu třech po sobě jdoucích výplatních měsíců, je tato skutečnost sdělena ČSSZ, která zašle důchodci Oznámení o zastavení výplaty důchodu. Výplatu ČSSZ uvolní na základě písemné žádosti důchodce. Písemnou žádost o uvolnění výplaty je nutné zaslat na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Důchodci je po zpracování jeho žádosti zasláno Oznámení o uvolnění výplaty důchodu.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ, jakožto správce osobních údajů příjemců důchodů:

https://www.cssz.cz/web/cz/gdpr-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

Náklady za výplatu důchodu v hotovosti činí 29,- Kč a hradí jej příjemci důchodu, kterým byl důchod přiznán po 31. 12. 2009.

Další informace k důchodové službě Vám za ČP rádi zodpovíme na:

 • kterékoli provozovně ČP (vč. Pošt Partner)
 • zákaznické lince ČP: 800 104 410
 • emailu ČP: info@cpost.cz