Zásady pro dodávání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek

Česká pošta, s.p., (dále jen podnik) v tomto dokumentu podává základní informace o podmínkách, jejichž splnění je nezbytné pro řádné dodávání poštovních zásilek a poštovních poukázek v místě určeném v poštovní adrese a upozorňuje na volitelné možnosti při dodávání, které mohou být adresátem požadovány. Dokument obsahuje rovněž základní informaci o celní kontrole poštovních zásilek ze zahraničí a upozornění na nutné nebo možné způsoby součinnosti adresáta s podnikem při této kontrole, a dále upozornění na podmínky pro přijetí reklamace dodaných poštovních zásilek. Úplné informace o poštovních zásilkách obsahují Poštovní podmínky České pošty, s.p., - Základní poštovní služby.


Obecná ustanovení

 1. Podnik zajišťuje dodání v každý pracovní den, a to jednou denně.
 2. Způsob dodání je závazně určen tím, jakou poštovní službu zvolil odesílatel. Podnik je povinen jeho přání plně respektovat.
 3. Adresát může způsob dodání ovlivňovat jen tehdy, není-li to v rozporu se smlouvou, kterou odesílatel uzavřel s podnikem.
 4. Pokud podnik adresáta vyzývá, aby si vyzvedl poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku na poště nebo aby učinil jiný, pro dodání nezbytný úkon, uvede na příslušném dokladu poučení o tom, jak si má adresát počínat.
 5. Jestliže zdravotní stav adresáta neumožňuje, aby se dostavil osobně k poště, podnik na vyzvání zajistí v místě, kde se adresát zdržuje:
        a. dodání uložené poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky,
        b. převzetí žádostí uvedených v bodech 11, 15, 18, 19 a 22.
 6. Kterákoliv pošta na požádání sdělí, která pošta je pro danou adresu určena za adresní.

Dodávání do domovních schránek

 1. Podnik dodává poštovní zásilky a výplatní doklady k poukázaným peněžním částkám do domovní schránky, která je označena jménem a příjmením adresáta, nebo alespoň příjmením shodným s příjmením adresáta, případně názvem adresáta.
 2. Domovní schránka se umisťuje na řádně osvětleném místě poblíž vchodu do domu, ve stejném podlaží jako vchod, a to tak, aby byla bez větších obtíží přístupná poštovnímu doručovateli. Je nutné, aby byla dostatečně velká a v dobrém technickém stavu. Označení adresátů se na domovní schránce uvádějí čitelně a dostatečně velkým písmem tak, aby doručovatel mohl domovní schránku snadno a rychle nalézt. Podnik na požádání doporučí vhodný typ domovní schránky, vysvětlí případné nejasnosti apod. Dodržování uvedených zásad je nezbytné, má-li dodávání poštovních zásilek a výplatních dokladů k poukázaným peněžním částkám probíhat řádně a ke spokojenosti adresátů. Jejich nedodržení může zapříčinit vrácení poštovní zásilky nebo poštovní poukázky zpět odesílateli.
 3. Je zapotřebí, aby dům byl v době pokusu o dodání přístupný. Není-li možno tuto podmínku splnit, podnik doporučuje opatřit jeden, případně dva zvonky znakem České pošty, s.p. (samolepku se znakem lze obdržet zdarma na poště), jejichž prostřednictvím bude dům zpřístupněn. Podmínkou je trvalá přítomnost osoby, která po zazvonění dům zpřístupní (např. recepční, ostraha apod.). Přístup do domu může být rovněž zajištěn předáním klíčů od domu poště, která poštovní zásilky dodává. Pošta převezme tyto klíče zdarma.

Dodávání fyzickým osobám do bytu

 1. Poštovní zásilky, jejichž převzetí musí být potvrzeno příjemcem, dodává podnik do místa uvedeného v adrese adresáta, není-li sjednán jiný způsob dodání.
 2. Adresát si může u kterékoliv pošty vymínit, že jemu adresované poštovní zásilky a poukázané peněžní částky mají být dodávány jen jemu, nebo že mají být dodávány jen osobám zdržujícím se v jeho bytě.
 3. Pokud adresát nezvolí postup podle bodu 11 a pokud to neodporuje smlouvě uzavřené s odesílatelem, podnik může v případě jeho nepřítomnosti v bytě v době dodávání dodat poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku i jiné vhodné osobě starší 15 let, zejména sousedovi apod. V takovém případě vloží do adresátovy domovní schránky oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka nebo poštovní poukázka dodána.
 4. Je zapotřebí, aby v prostoru vedle domovních schránek byly umístěny informace usnadňující orientaci v domě (přehled jednotlivých bytů podle jejich umístění v jednotlivých podlažích apod.). Tyto informace nejsou nutné, jestliže je nalezení bytu snadné.

Dodávání fyzickým osobám na poště

 1. Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku, která byla uložena na poště, vydá podnik jen adresátovi. Pokud si však adresát přeje, aby je podnik vydal i jiné osobě, musí takovou osobu k tomuto písemně zmocnit. Zmocněním se rozumí „Průkaz příjemce" vydaný poštou nebo ověřená plná moc. O vydání Průkazu příjemce může adresát požádat na kterékoliv poště. Dodání zásilky jiné osobě než adresátovi nelze u poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních částek, které z rozhodnutí odesílatele smějí být dodány výhradně jen do vlastních rukou adresáta.
 2. Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku může podnik vydat jen osobě, která platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas vydaný v ČR, řidičský průkaz vydaný v ČR, osobní doklad cizince umožňující jeho pobyt v ČR) prokáže, že je adresátem, zmocněncem adresáta, zákonným zástupcem adresáta nebo zmocněncem zákonného zástupce adresáta. Jiné osobě než adresátovi není možné vydat poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, které z rozhodnutí odesílatele smějí být dodány pouze do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
 3. Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku lze vyzvednout jen ve lhůtě, která byla adresátovi oznámena. Tuto lhůtu lze na písemnou nebo ústní žádost adresáta prodloužit, s výjimkou poukázaných peněžních částek, až na jeden měsíc, nebrání-li tomu smlouva sjednaná s odesílatelem (odesílatel může při podání zásilky požádat o prodloužení nebo zkrácení úložní doby zásilky). Žádost lze uplatnit jednorázově u konkrétní, již uložené zásilky, nebo dlouhodobě pro všechny poštovní zásilky, které budou adresátovi docházet.
 4. Jestliže si adresát nemůže vyzvednout poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku na poště uvedené ve výzvě, může písemně nebo ústně ukládací poštu požádat, aby mu poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku připravila k vyzvednutí na jiné poště. Žádost může být uplatněna i trvale, pro všechny poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, které budou docházet na jeho poštovní adresu, a to písemně na kterékoliv poště.

Dodávání právnickým osobám

 1. Pro dodávání právnickým osobám platí obdobné zásady jako při dodávání fyzickým osobám. Česká pošta, s.p. doporučuje, aby pověřený zástupce právnické osoby v jejím zájmu projednal podrobnosti s adresní poštou.

Zvláštní způsoby dodávání

 1. Adresát se může s podnikem dohodnout, že si bude své poštovní zásilky a poukázané peněžní částky nebo výplatní doklady k poukázaným peněžním částkám vyzvedávat na zvolené poště. Taková dohoda může zahrnovat i pronájem poštovní přihrádky.
 2. Adresát může podnik písemně požádat, aby jemu adresované poštovní zásilky a poukázané peněžní částky byly dosílány do jiného místa než do místa uvedeného v poštovní adrese.
 3. V sídlech krajů a ve vybraných městech je stanovena nejméně jedna pošta, na které jsou poštovní zásilky a poukázané peněžní částky vydávány i o nedělích a státem uznaných svátcích. To se týká všech druhů uložených zásilek a zásilek, u kterých adresát požádal o změnu ukládací pošty podle bodu 19.

Celní kontrola poštovních zásilek ze zahraničí

 1. Celní kontrola je prováděna v souladu s mezinárodními předpisy a celními předpisy České republiky. Zpravidla se provádí bez přítomnosti adresáta.
 2. Je-li adresátova účast k provedení celního řízení nezbytná nebo je-li zapotřebí, aby adresát učinil nějaký úkon, obstaral nějaké dokumenty apod., podnik mu požadavky celních orgánů oznámí. Pokud adresát neučiní úkon požadovaný v takovém oznámení ve lhůtě do 1 měsíce, podnik vrátí zásilku odesílateli zpět do zahraničí. Tuto lhůtu podnik může na žádost adresáta prodloužit až na dva měsíce.

Reklamace poštovních zásilek

 1. Odesílatel nebo adresát může do jednoho roku od podání poštovní zásilky (kromě služby Balík Nadrozměr) u kterékoliv pošty reklamovat její dodání. Na základě reklamace podnik zjistí, zda a jak byla poštovní zásilka dodána. Podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálu nebo opisu podací stvrzenky.
 2. Pro reklamaci dodání poštovních zásilek adresovaných do zahraničí platí obdobné zásady s tím, že reklamace musí být uplatněna ve lhůtě do 6 měsíců od podání poštovní zásilky, kromě zásilek EMS adresovaných do zemí, u kterých je konkrétní lhůta stanovena v Zahraničních poštovních podmínkách pro zásilky EMS (pdf, 5MB)). Lhůty pro vyřízení reklamace nejsou závazně stanoveny.
 3. Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána.
 4. Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů (u služby Balík Nadrozměr do tří pracovních dnů) po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.
 5. Pro reklamace poštovních zásilek došlých ze zahraničí platí obdobné zásady.

Reklamace poukázaných peněžních částek

 1. Pro reklamace poukázaných peněžních částek platí obdobné zásady.