Balení poštovních zásilek

Vážený zákazníku,

pro Vaši informovanost uvádíme zásady pro balení zásilek. Jejich dodržování není samoúčelné, ale má přispět především k Vaší spokojenosti s našimi službami.

 

Obecné zásady pro balení zásilek

 1. Poštovní zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah
  1. nemohly ohrozit lidské zdraví a bezpečnost,
  2. nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy,
  3. nemohly poškodit jiné poštovní zásilky nebo zařízení používaná podnikem.
 2. Poštovní zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop.
 3. Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené
  1. povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah,
  2. způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky,
  3. způsobu, jakým se s poštovní zásilkou bude během poskytování poštovní služby manipulovat, včetně případného třídění za pomoci mechanických zařízení.
 4. Vnější a vnitřní balení musí být
  1. dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a nárazem),
  2. dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů.
 5. Věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou navzájem.
 6. Poštovní zásilka musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci. Pokud je hmotnost poštovní zásilky vyšší než 15 kg, poštovní zásilka musí být upravena tak, aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby.
 7. Nezabalená věc může být poštovní zásilkou jen tehdy, jestliže je dostatečně tuhá a jestliže
  1. je to v dalším textu výslovně předepsáno, nebo
  2. ke splnění požadavků podle odstavců 1 až 6 není nutno věc zabalit a nehrozí nebezpečí, že by se při běžném zacházení s poštovní zásilkou mohla část přepravované věci oddělit.
 8. Vnější obal poštovní zásilky nesmí nést stopy předchozího použití při službě poskytnuté podnikem.
 

Zvláštní požadavky na balení

Obyčejné zásilky

 • kartónový lístek (pohlednice, korespondenční lístek): zasílá se bez obalu,
 • obyčejné psaní: zalepená obálka s vloženým obsahem

Doporučené zásilky

Obsah předmětu služby je uzavřený obal s vloženým obsahem nebo nesložený kartónový lístek.

Cenné psaní

Cenné psaní musí být zabaleno v uzavřeném obalu. Jako obal lze použít pouze zvláštní obálku nebo zvláštní obal, které prodává podnik.
Zvláštní obal prodávaný podnikem se uzavře podle pokynů připojených k prodávanému obalu.

Cenný balík

Cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč, nebo s udanou cenou do 30 000 Kč pokud neobsahuje peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty:

 • běžně zabalená zásilka

Cenný balík s udanou cenou vyšší než 30 000 Kč nebo cenný balík s udanou cenou od 10 000 Kč do 30 000 Kč s obsahem peněz, drahých kovů a kamenů, cenných papírů, šperků a obdobně cenných předmětů: 

 • musí být přelepen papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm; není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku, 
 • není-li možno uzavřít spoje obalu tímto způsobem, převážou se pevným nenavazovaným motouzem. Konce motouzu se opatří plombou se znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele. Motouz se v místech, kde se křižuje, zasmyčkuje; musí být utažen tak, aby jej nebylo možno bez porušení plomby sejmout. 

Toto se nevztahuje, pokud se jedná o nezabalenou věc.

Jak správně zabalit zásilku

Stručný návod na balení zásilek (pdf, 871kB)