Udržitelnost a ESG

Udržitelnost je dnes velmi skloňované slovo. Pro nás pošťáky to, ale není jen slovo, pro nás je udržitelnost o přístupu a příležitostech k tomu, jak být lepší, efektivnější a prospěšnější.  A to nejen v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti, ale i k řízení firmy a etickému podnikání. V rámci České pošty se nejen intenzivně připravujeme na naši transformaci, ale i na vytvoření strategie ESG a z ní plynoucích dobrovolných závazků, které v této oblasti přijmeme. 
 

Rozcestník Udržitelnost a ESG

Odpovědnost k životnímu prostředí Sociální odpovědnost Odpovědná správa a řízení

Ke stažení

   

Česká pošta se hrdě hlásí k 17 cílům udržitelného rozvoje OSN, které představují program rozvoje pro lepší svět do roku 2030. Tam, kde je to v našich silách se je snažíme naplňovat a rozvíjet. V našem přístupu k udržitelnosti vnímáme jako prioritní tyto cíle: 

3 - ZDRAVÍ A KVALITNÍ ŽIVOT

Zdraví našich zaměstnanců a jejich nejbližších je pro nás důležité, a proto o něj pečujeme. Víme, že zdraví není samozřejmost, a proto se věnujeme i preventivním zdravotním programům například rakoviny prsu  a varlat.

4 - KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

Víme, že bez kvalitního vzdělání se žádná moderní společnost neobejde. I proto dlouhodobě spolupracujeme se středními a vysokými školami. 

5 - ROVNOST MUŽŮ A ŽEN

Stejný přístup k mužům i ženám je pro nás samozřejmostí. 

6 - PITNÁ VODA  A KANALIZACE

Při svém podnikání dbáme na ochranu vod a jejich zdrojů.

7 - DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE

Dlouhodobě se snažíme o ochranu životního prostředí, a to i díky optimálním úsporám energií a využívání zelených energií. 

8 - DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST

Důstojná práce pro všechny naše zaměstnance je pro nás samozřejmostí. Naším cílem je také ekonomický růst, který nám umožní další rozvoj našeho podnikání. 

10 - MÉNĚ NEROVNOSTÍ

Jsme signatářem Evropské Charty diverzity. Charta vznikla v Evropě roku 2013 jako závazek rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí. A to je také náš cíl. 

11 - UDRŽITELNÁ MĚSTA A OBCE

Naše podnikání ovlivňuje životní prostředí i kvalitu života ve všech městech a obcích po celé republice. Proto se snažíme co nejvíce spolupracovat s jejich představiteli, podílíme se na rozvoji jejich spolkového života. A snažíme se omezit naše působení na jejich životní prostředí například využíváním alternativních pohonů u aut či hospodárného nakládání s odpady.  

12 - ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA

Naše podnikání je stále více v souladu s udržitelným rozvojem, a tomu se snažíme přizpůsobovat i naše služby a produkty.  Odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti je naším mottem do dalších let. 

16 - MÍR, SPRAVEDLNOST A SILNÉ INSTITUCE

Chováme se odpovědně a transparentně. Ctíme základní práva a svobody a náš právní řád. Jsme součástí kritické infrastruktury státu a známe naši odpovědnost vůči společnosti.  

17 - PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

Vnímáme přání našich stakeholderů a vedeme s nimi dialog. Víme, že jen prostřednictvím spolupráce se nám podaří cíle naplnit.