Zpět

Hradní stráž slavnostně převzala na České poště novou známku

Česká pošta představila ve středu 5. prosince 2018 v prostorách hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze novou příležitostnou písmenovou poštovní známku s názvem Hradní stráž. Na slavnostní akci si proto z rukou Romana Knapa, generálního ředitele České pošty symbolicky převzali známku právě zástupci hradní stráže. Autorem příležitostné známky s nominální hodnotou zastoupenou písmenem A je výtvarník Petr Minka. Autorem rytiny na tzv. obálce prvního dne (FDC) je rytec Jaroslav Tvrdoň.

Námětem známky je voják Hradní stráže. Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu. Je organizována na velení a štáb, 1. prapor, 2. prapor, Hudbu Hradní stráže a rotu zabezpečení. Velení Hradní stráže je orgánem přímého řízení a velení jednotkám, odborům a oddělením, koordinuje a řídí jejich součinnost. Štáb komplexně zabezpečuje chod jednotlivých struktur útvaru, a to prostřednictvím operačního odboru a odboru podpory. Strážní roty 1. a 2. praporu jsou určeny k provádění vnější ostrahy areálu Pražského hradu, areálu zámku v Lánech a dalších objektů, které jsou dočasnými sídly prezidenta republiky a jeho hostů. Slouží také k zabezpečení jejich obrany při krizových situacích. Dále slouží k zabezpečení reprezentačních a protokolárních akcí.

Hudba Hradní stráže hudebně zabezpečuje veškeré protokolární akty v přímé souvislosti s výkony pravomocí prezidenta republiky, mimo jiné hudebně zabezpečuje pietní akty na území České republiky. Rota zabezpečení podporuje jednotky Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů. K tomuto účelu je tato jednotka členěna na Dopravní četu, Skupinu doprovodné a ochranné služby, Četu zabezpečení a Četu psovodů. Dne 7. prosince 1918 byla nařízením Velitelství branné moci republiky Československé zřízena pro vojskovou ochranu Pražského hradu pěší setnina, která spadala do působnosti 28. pěšího pluku v Praze. Jednalo se o vůbec první vojenskou jednotku, určenou ke střežení Pražského hradu. Dne 31. ledna 1990 byl přijat Federálním shromážděním zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR s platností od 1. února 1990. Nejpodstatnější změnou bylo to, že Hradní stráž přešla z podřízenosti rezortu ministerstva vnitra opět do rezortu ministerstva národní obrany, s přímou velitelskou podřízeností náčelníku Vojenské kanceláře prezidenta republiky, a že jí byly poprvé zákonem stanoveny úkoly. Hradní stráž se podílí každoročně v květnu a říjnu na zabezpečení Dne otevřených dveří Pražského hradu, dále se také významnou měrou podílí na výstavách Českých korunovačních klenotů na Pražském hradě. Od roku 2007 se také stalo tradicí pravidelné pořádání přehlídkových vystoupení na III. nádvoří Pražského hradu a koncertů Hudby Hradní stráže u Prašné věže. 

Známka byla vytvořena technikou plnobarevného ofsetu a vychází spolu s obálkou prvního dne (FDC), jejímž námětem je část ze seskupení Hudby Hradní stráže. Nominální hodnota známky je zastoupena písmenem A, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní do 50 g. Vychází v nákladu 750 tisíc kusů a 14 tisíc známkových sešitků. Zájemci ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových stránkách České pošty a dále na vybraných poštách.