Jak poslat zásilku do zahraničí?

Zásilky do zahraničí můžete podat na každé poště. Do poštovní schránky můžete vhodit jen obyčejné zásilky (psaní) s nalepenými poštovními známkami.

Pravidla pro opatřování zásilek celním prohlášením CN 22 nebo CN 23

Celní prohlášení do zemí mimo EU NEMUSÍ BÝ POUZE U LISTOVNÍCH ZÁSILEK S OBSAHEM PÍSEMNÉHO SDĚLENÍ DO HMOTNOSTI 50 g. Všechny ostatní zásilky musí mít celní prohlášení vždy.

Opatřete zásilku správně vyplněným celním prohlášením a předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, komplikace při doručování, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Prosíme naše klienty o zvýšenou pozornost při vyplňování poštovních celních prohlášení (pdf, 617kB), a integrovaných celních prohlášení ve formulářích pro zásilky EMS, Standardní a Cenný balík do zahraničí. Je nutné vyplnit podrobný popis zboží včetně HS kódu a hodnotu zboží. Pro zásilky s hodnotou obsahu vyšší než 300 DTS (pdf, 217kB) (8 959 CZK pro rok 2024) použijte formulář CN 23. V případě nevyplnění celního prohlášení korektně je toto důvodem k nepřijetí zásilky do přepravy.
 

nahoru

Chcete vyvézt zboží v rámci Evropské unie?

Do těchto zemí Evropské unie můžete posílat zásilky obsahující zboží obchodní povahy bez předchozího celního projednání:

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Kypr (včetně území britských základen Akrotiri a Dhekelia)
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko

 

 • Malta
 • Monako
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko (včetně Madeiry a Azor)
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Severní Irsko*
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

*Severní Irsko není zemí EU, ale na veškeré zboží vstupující na území Severního Irska (nebo z něj odcházející) se vztahuje celní kodex Unie.

Výjimkou jsou celní a daňová území – u nich musíte zásilku před posláním celně projednat:

 • u Dánska je to Grónsko a Faerské ostrovy
 • u Francie jsou to francouzská zámořská teritoria, Francouzská Guyana, Guadaloupe, Martinik, Svatý Martin, Mayotte a Reunion, 
 • u Itálie je to Livigno a území Campione d´Italia
 • u Německa je to Helgoland a Büsingen
 • u Nizozemska jsou to Nizozemské Antily
 • u Řecka je to území hory Athos
 • u Španělska jsou to Kanárské ostrovy a enklávy Ceuta a Melila
 • u Švédska jsou to Álandské ostrovy

  Více informací:

 • celní území (pdf, 34kB) (pdf, 34kB)  (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013, Celní kodex, čl. 4)
 • daňová území (pdf, 422kB) (pdf, 422kB)  (Zákon o DPH, §3 územní působnost).

nahoru

Chcete vyvézt zboží do zemí mimo Evropskou unii?

nahoru

Co musíte udělat?

   V praxi to znamená provést dva zásadní kroky:

 1. Nejdříve zboží celně projednáte do režimu vývozu prostřednictvím příslušného Celního úřadu

    Jakým způsobem lze projednat zboží do režimu vývoz?

 • Můžete využít služeb komerčního deklaranta – který vaším jménem elektronicky podá celní prohlášení na vývoz zboží, k tomu bude potřebovat seznam vyváženého zboží (počet nákladových kusů tj. počet poštovních zásilek, přesný obsah, zemi určení, jakož i obchodní údaje o vaší společnosti);
 • nebo využijete možnosti projednat zboží sami pomocí odkazu na stránkách Celní správy (dále CS).
 • V případě, že je zboží projednáno v režimu vývozu musíte obdržet Vývozní doprovodný doklad (pdf, 162kB) (dále VDD), který přiložíte k zásilce.
 • U zboží podléhající spotřební dani (pivo, víno, tabákové výrobky, líh, a minerální oleje) se spolu s VDD přikládá k zásilce doklad „Obchodní průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků podléhajících spotřební dani v režimu podmíněného osvobození od daně"

    Co je účelem propuštění zboží na vývozu?

 • Tím, že je zboží propuštěno do režimu vývozu, znamená, že zboží opustí celní a daňové území EU, ale jeho vlastní výstup musí být potvrzen výstupní autoritou, což je v tomto případě ČP;
 • ČP potvrzuje výstup zboží výhradně elektronickou cestou ve spolupráci s CS tak, že ke každé poštovní zásilce propuštěné do režimu vývozu přiřadí číslo z VDD tzn. MRN (movement reference number). Úspěšné uzavření celního vývozního řízení je závislé na jednoznačném způsobu předání informací (MRN čísla z VDD k podaným zásilkám) přijímajícímu pracovníkovi.
 • V případě, že je řádně potvrzen výstup zboží můžete u tohoto nárokovat odpočet DPH.
 1.    Po celním projednání zboží následuje samotné podání zásilek u ČP  

            Jak podat u ČP celně projednané zásilky na vývozu?

 • Jako zásilky zapsané – Standardní balík, Cenný balík, Obchodní balíkzásilka EMS, Cenné psaní a Doporučená zásilka (zásilky celně projednané na vývozu nelze podat jako obyčejnou listovní zásilku!)
 • odděleně od ostatních zásilek (celně neprojednaných);
 • se službou 44 – Zboží s VDD;
 • ke každé celně projednané zásilce je třeba uvést do poznámky v podacích dokladech číslo MRN, v případě jednoho VDD pro více zásilek je třeba uvést MRN ke každé jednotlivé zásilce s pořadovým číslem (1/3, 2/3 atd.);
 • upozornit přijímajícího pracovníka na zásilky celně projednané na vývozu do zemí mimo EU.

nahoru

Postup ČP po přijetí zásilky do přepravy:

 • Přijímající pracovník ČP zadá službu 44 – Zboží s VDD do systému a zapíše k podacímu číslu jednotlivé zásilky číslo MRN z příslušného VDD, respektive z podacích dokladů.  
 • Zásilku viditelně označí poštovní nálepkou „zásilka s celním dokladem". 
 • Zkontroluje přiložení celního dokladu VDD k zásilce, případně vloží VDD do průhledné lepící fólie „kapsy" a připojí k zásilce. 

nahoru

Povinnost vyplňování celních prohlášení CN22,CN23 i u zásilek s vývozním doprovodným dokladem

 1. Vývozní doprovodný doklad (dále jen VDD) je doklad sloužící jako podklad Celní správě České republiky (dále CS ČR) pro ukončení režimu vývozu.
  U zboží, které firma chce vyvést mimo Evropskou unii a nárokuje si odpočet DPH při výstupu zboží, musí od CS ČR mít zboží propuštěno do režimu vývozu – firma sama nebo její zástupce/deklarant podá celní prohlášení elektronicky CS ČR s tím, aby mu toto zboží propustila do režimu vývozu – pokud se tak stane, CS ČR zboží propustí a zašle data o propuštění žadateli/navrhovateli propuštění. Tento klient CS ČR si poté vytiskne VDD s čárovým kódem a číslem MRN, který při výstupu z Evropské unie naskenuje pracovník Celní správy hraničního území Evropské unie a tímto je režim vývozu ukončen (nebo v případě výstupu prostřednictvím České pošty je režim vývozu ukončen viz https://www.ceskaposta.cz/sluzby/celni-rizeni/jak-poslat-zasilku-do-zahranici#2 ). V systému CS ČR se informace spojí a pracovníci Finančního úřadu mají k dispozici informaci o výstupu zboží z Evropské Unie a firma si může nárokovat odpočet DPH. Z toho jednoznačně vyplývá, že podklady z VDD slouží jedině pro potřeby SC ČR a Finančního úřadu v ČR. Úředním jazykem v ČR je čeština – dokument je veden v češtině.
 2. Naproti tomu CN22, CN23 slouží pro poskytnutí informace schválenému poštovnímu operátorovi a celní správě v cílové destinaci zásilky, kde probíhá standardní celní řízení – dle informací uvedených právě na základě informací z CN22, CN23 – v blízké budoucnosti budou tato data pořizována a poskytována i v elektronické podobě. Z Akt Světové poštovní unie vyplývá povinnost opatřit zásilku formulářem CN22, CN23 – tedy nevyplnění/neopatření zásilky formulářem může mít za následek odmítnutí zásilky. CN22, CN23 má být vyplněna v jazyce dle Zahraničních poštovních podmínek, to je jazykem země určení nebo v angličtině.

 

nahoru

Možné komplikace:

 • V případě nedodržení výše uvedených postupů nedojde ke spárování poštovního podacího čísla a čísla MRN z VDD, nedojde k potvrzení výstupu této zásilky a budete vyzváni CS k prokázání výstupu zboží jiným způsobem - alternativním důkazem (alternativním důkazem o vystoupení zboží mimo EU může být řádně vyplněný podací doklad s uvedeným MRN potvrzený ČP).
 • Zásilka je na výstupní poště zadržena z důvodu namátkové kontroly Celní správou, a proto můžete být vyzváni k součinnosti.
 • V případě výpadku systému nedojde k automatickému ukončení režimu vývoz a můžete být vyzváni CS k součinnosti.

nahoru

Důležitá upozornění:

 • Celním deklarantem při vývozu zboží je odesílatel.
 • Závazné informace o celních předpisech a vývozu zboží podávají zaměstnanci celních orgánů.
 • Česká pošta, s.p., neodpovídá za škody vzniklé vývozem věcí, jejichž je dovoz v zemi určení zakázán.

Česká pošta, s. p., upozorňuje klienty, že nepřijímá k přepravě zásilky s obsahem zboží, které podléhá celnímu dohledu v režimu TRANZIT a je dopravováno na podkladě dokladů T1, T2, karnetu TIR, karnetu ATA, Rýnského manifestu a tiskopisu 302 v rámci Úmluvy ze dne 19. 6. 1951.