Roznáška informačních/propagačních materiálů

Prezentace firmy širokému okolí a efektivní oslovení potenciálních zákazníků.

nahoru

Popis služby

Jedná se o jednoduchou a spolehlivou službu neadresného rozesílání hromadně podávaných informačních a propagačních materiálů, které nejsou určeny konkrétním adresátům a jejichž obsah není v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zájmy České pošty. Takto podané materiály se dodávají do domovních schránek, dodávacích schrán domácností, firem včetně úřadů a institucí nebo P.O.Boxů na celém území České republiky.

V rámci zefektivnění roznosu informačních a propagačních materiálů můžete využít službu České pošty Cílený leták. Jejím prostřednictvím dokážete oslovit stávající i potencionální zákazníky, určit, odkud k Vám přicházejí, a optimalizovat tak roznos pomocí na míru vytvořeného distribučního plánu. V případě potřeby naleznete detailnější informace na produktové stránce Cílený leták.

Co můžete posílat?

Informační materiály (RIM)

např. materiál, který obsahuje informaci od veřejnoprávního subjektu, politických stran a hnutí, státní instituce, zpravodaj obecního nebo krajského úřadu, informační leták ministerstva, který informuje obyvatele o možné nákaze nebo informační leták o změně sídla.

Propagační materiály (RPM)*

např. letáky, katalogy, ukázky zboží, oznámení či jiné prezentace, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky atd.

nahoru

Benefity služby

Příznivá cena – nejekonomičtější způsob hromadného neadresného oslovení zákazníků.

Termín distribuce je přizpůsoben požadavkům a přáním zákazníka.

Oslovení cílové skupiny – zákazník si určí oblast distribuce letáků.

Kreativita – informační a propagační materiály nabízejí velký tvůrčí prostor – výběr barev, tvarů, formátů apod.

Struktura distribuční sítě – vlastní distribuční síť s celorepublikovým pokrytím.

Měřitelnost – tento způsob plošné komunikace lze poměrně přesně měřit a téměř okamžitě lze vidět efekt kampaně.

nahoru

Parametry služby

Roznáška informačních/propagačních materiálů
Parametr Popis
Podací doklady

Elektronický podací arch (xlsx, 594kB) nebo Datový soubor
Návod na použití elektronického podacího archu ePa RIPM, CL pro datové podání (pdf, 55kB)

Maximální hmotnost 100 g (včetně ukázky zboží)
Minimální rozměry 5 x 9 cm
Maximální rozměry 35,3 x 25 x 2 cm
Doplňkové služby Ne

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (část B.II).

nahoru

Ceník

Ceny RIPM a souvisejících služeb jsou uvedeny bez DPH. K ceně služby bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních přepisů.

Ceník je platný k 1. 2. 2020.

Hmotnost do
 
Standardní dodání v rozmezí 3 až 5 pracovních dnů po dni podání
(v g) Pásmo A 1)
(v Kč za kus)
Pásmo B 2)
(v Kč za kus)
2 g 0,92 1,14
4 g 0,94 1,18
6 g 0,95 1,20
8 g 0,96 1,24
10 g 0,99 1,28
14 g 1,02 1,37
18 g 1,10 1,49
20 g 1,13 1,56
25 g 1,17 1,62
30 g 1,22 1,71
35 g 1,28 1,78
40 g 1,35 1,86
45 g 1,42 1,96
50 g 1,48 2,04
55 g 1,56 2,15
60 g 1,62 2,28
65 g 1,70 2,40
70 g 1,79 2,55
75 g 1,89 2,68
80 g 2,01 2,84
90 g 2,23 3,18
100 g 2,49 3,71

Ceny jsou stanoveny podle hmotnosti materiálu a podle pásma, do kterého patří (pásmo A, pásmo B).

1) Pásmo A - pro domácnosti ve vybraných obcích a P.O.Boxy (viz příloha č. 3 Obchodních podmínek služby Roznáška informačních/propagačních materiálů „Seznam obcí zařazených do pásma A“)

2) Pásmo B - pro domácnosti v ostatních obcích a firmy

nahoru

Způsob platby

V hotovosti při podání, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb, kreditem nebo na základě faktury (převodem z účtu, poštovní poukázkou A nebo inkasem z účtu zákazníka).

nahoru

Podání

  • Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné smlouvy nebo vyplněné objednávky.
  • Minimální počet materiálu určených k dodání v obvodu jedné dodávací pošty je 40 kusů pro domácnosti a 20 kusů pro firmy a P.O.Boxy a zároveň minimální počet materiálu určených k doručení v části obce v obvodu jedné dodávací pošty je 10 kusů. Všechny informační/propagační materiály podávané jako jedna zakázka musí mít shodnou hmotnost a termín roznášky a musí být shodného obsahu.
  • Ke službě RIPM nelze zvolit doplňkové služby.

nahoru

Dodání

  • U služby RIPM příjemce dodání materiálů nepotvrzuje.
  • Materiály musí být určeny skupině příjemců, kterou již není třeba dále zjišťovat.
  • Informační/propagační materiály se dodávají zpravidla do pěti pracovních dnů po dni podání.
  • Materiály by měly být upraveny tak, aby je bylo možné dodat do standardních domovních schránek.
  • Pošta nedodá propagační materiály do domovních schránek, dodávacích schrán nebo P.O.Boxů adresátů, kteří dali zřetelným způsobem najevo, že propagační materiály odmítají.
  • Letáky informačního charakteru jsou dodány všem adresátům, i těm, kteří materiály odmítají.

Smluvní vztah mezi podavatelem a Českou poštou, s.p. je blíže vymezen „Objednávkou roznášky informačních/propagačních materiálů“ nebo „Smlouvou“ a „Obchodními podmínkami“ pro Roznášku informačních/propagačních materiálů“, které jsou k dispozici na každé poště.
Soubor s informací o počtu domácností a firem v působnosti dodávací pošty v částech obcí, včetně počtu domácností a firem, které odmítají neadresné propagační materiály, je k dispozici v sekci Ke stažení. Ve stejné sekci si rovněž můžete stáhnout tzv. Certifikát zákaznického výstupu s popisem struktury souboru. 

nahoru

Alternativní služby

Pro adresné oslovení je ideální alternativou služba Obchodní psaní.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

* Obsah propagačních materiálů nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění. Reklama dle tohoto zákona nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivy strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

Formou propagačních materiálů nesmí být také rozšiřována reklama činnosti pohřebnictví.

nahoru

Ke stažení 

Produktový list - Roznáška informačních/propagačních materiálů (pdf, 194kB)
Kompletní ceník (pdf, 1MB)
Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)
Vzor adresního štítku RIM - informační materiály  (pdf, 158kB)
Vzor adresního štítku RPM - propagační materiály (pdf, 138kB)

Smluvní zákazníci
Vzor adresního štítku RIM - informační materiály  (pdf, 161kB)
Vzor adresního štítku RPM - propagační materiály (pdf, 137kB)