Obchodní podmínky pro poskytování služby Pohlednice Online

Čl. I – Obecná ustanovení

1.1 Obchodní podmínky služby Pohlednice Online (dále jen „Obchodní pod- mínky“) upravují vztah mezi Českou poštou, s.p. (dále jen „ČP“), a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Zákazník“) při poskytování služby Pohlednice Online (dále jen „Služba“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky vydává ČP v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.3 Služba umožňuje výrobu a podání papírové pohlednice (dále jen „Pohlednice“) jménem Zákazníka. O motivu na líci a textu na rubu Pohlednice rozhoduje Zákazník (dále jen „Vizuál Pohlednice“), není-li v těchto Obchodních pod- mínkách dále uvedeno jinak. Zákazník prostřednictvím prostředku komu- nikace na dálku (zpravidla chytrým telefonem, tabletem nebo počítačem) vyplní objednávku (dále jen „Objednávka“) na platformě mobilní nebo webové aplikace Pohlednice Online (dále jen „Aplikace“). K Objednávce připojí i Vizuál Pohlednice a provede platbu v souladu s těmito Obchodními podmínkami. ČP zajistí výrobu Pohlednice a její podání tak, aby byla odeslána na Zákazníkem zvolenou adresu. Práva a povinnosti z poštovní smlouvy uzavřené podáním zásilky, kdy Zákazníkem zvolená adresa je v ČR, vyplývají z Poštovních pod- mínek služby Firemní psaní1 platných v den podání zásilky. Práva a povinnosti z poštovní smlouvy uzavřené podáním zásilky, kdy Zákazníkem zvolená adresa je mimo ČR, vyplývají z Poštovních podmínek České pošty, s.p. – základní poštovní služby – Obyčejné psaní (taktéž označované jako Poštovní zásilky do zahraničí) platných v den podání zásilky. Aktuální znění poštovních podmínek je k dispozici ve všech provozovnách ČP a na internetových stránkách ČP www.ceskaposta.cz.

1.4 V Objednávce bude uvedeno, v jakém formátu má být Pohlednice vyrobena a zda se má jednat o zásilku vnitrostátní nebo mezinárodní. Prostřednictvím Služby lze odesílat pouze zásilky do 50 g. Pokud je místem dodání jakékoli místo v ČR, má se za to, že Zákazník zvolil vnitrostátní zásilku; pokud je místo dodání v zahraničí, má se za to, že zákazník zvolil mezinárodní zásilku. Jiné poštovní služby, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Obchodních pod- mínkách, nemůže Zákazník prostřednictvím Služby využít.

1.5 Formáty Pohlednice, ze kterých si Zákazník může vybírat:

běžná Pohlednice – formát A6, rozměry 105mm × 148mm;

velká Pohlednice – formát A5, rozměry 148mm × 210mm;

dlouhá Pohlednice – formát DL, rozměry 101mm × 210mm.

 

Čl. II – Vznik smluvního vztahu a způsob platby

2.1 Smlouva mezi ČP a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy je ČP doručena kompletní Objednávka a potvrzení o platbě (dále jen „Smlouva“). Za kompletní Objednávku se považuje Objednávka obsahující Vizuál Pohlednice a všechny povinně vyplňované údaje.
 
2.2 Bude-li doručena kompletní Objednávka a potvrzení o platbě, začne ČP následující pracovní den vyrábět Pohlednici. Podání zásilky bude uskutečněno neprodleně po vyrobení Pohlednice, podle okolností je to obvykle také následu- jící pracovní den nebo druhý pracovní den po dni doručení potvrzení o platbě.

2.3 Pokud Objednávka nebude doplněna o potvrzení o provedené platbě nejpozději do 5 dní od okamžiku doručení Objednávky, pak ČP Službu neposkytne a Objednávku nenávratně smaže.

2.4 Zákazník může platbu za Službu provést přímo prostřednictvím ONLINE plateb- ních nástrojů nebo využitím předplaceného voucheru:

při platbě pomocí ONLINE platebních nástrojů bude potvrzení o provedené
platbě doručeno na e-mail, který Zákazník uvede v Objednávce;

při platbě pomocí voucheru bude potvrzení o provedené platbě zobrazeno přímo v Aplikaci a v rekapitulaci Objednávky, která je odesílána na e-mail Zákazníka;

voucher pro úhradu služby Pohlednice Online lze zakoupit v elektronickém obchodě ČP, který je součástí Aplikace nebo případně na internetových stránkách: www.pohledniceonline.cz, www.postshop.cz;

dárkovou podobu voucheru lze zakoupit pouze na pobočkách ČP dle jejich
skladových kapacit;

prostřednictvím voucheru Zákazník získává oprávnění k výrobě a podání Pohlednice – počet Pohlednic, které na základě zakoupeného voucheru Zákazník získá, se řídí Ceníkem, který je platný a účinný ke dni zakoupení voucheru, pozdější změny Ceníku nemají na již zakoupené vouchery (počet Pohlednic) vliv;

voucher, který byl zakoupen v elektronickém obchodě ČP nebo na inter- netových stránkách: www.pohledniceonline.cz a www.postshop.cz má vyznačenou časovou platnost a lze jej po tuto dobu využít, pakliže po tutéž dobu bude ČP tuto Službu poskytovat;

dárková podoba voucheru zakoupená na pobočkách ČP má vyznačenou časovou platnost na voucheru a lze jej po tuto dobu využít, pakliže po tutéž dobu bude ČP tuto Službu poskytovat;

voucher, který nebyl zakoupen v elektronickém obchodě ČP, na pobočce ČP nebo na internetových stránkách: www.pohledniceonline.cz a www. postshop.cz a byl získán například na základě určité promo akce nebo marketingového eventu, případně byl zakoupen v jiné distribuční síti, může mít odlišné specifické parametry, resp. podmínky použití. Vouchery mohou obsahovat možnost objednat různý počet Pohlednic a Pohlednice z nich vyrobené mohou být na Vizuálu Pohlednice doplněny reklamním textem či obrázkem. Také jejich doba platnosti a využití může být omezena nebo jinak specifikována. Přesné parametry takto získaného voucheru musí být- Zákazníkovi sděleny při jeho distribuci;
 
voucher může být použít pouze pro předem (při nákupu) zvolenou geogra- fickou destinaci: ČR nebo Evropa nebo mimo Evropu;

voucher je přenosný a lze jeho prostřednictvím zaplatit za Objednávky
zadané z různých prostředků komunikace na dálku;

peníze za zakoupený voucher se nevrací;

Zákazník může platbu za voucher provést prostřednictvím ONLINE plateb- ních nástrojů;

při platbě pomocí ONLINE platebních nástrojů bude potvrzení o provedené
platbě doručeno na e-mail, který Zákazník uvede v Objednávce voucheru;

dárkovou  podobu  voucheru  zakoupenou  na  pobočkách ČP  lze  uhradit  dle  podmínek  příslušné  pobočky,  potvrzení o provedené platbě bude vydáno na místě.

2.5 Cena Služby je uvedena v Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných ČP (v Obchodních podmínkách uvedena jako „Ceník“). Zákazník hradí cenu, která se skládá: z ceny za zhotovení Pohlednice, která se hradí s připočítanou DPH v zákonné výši, a z ceny za vnitros- tátní poštovní službu Firemní psaní v prioritním režimu dodání ponížené o 29,80 %, která se hradí s připočítanou DPH v zákonné výši (v případě, že se zvo- lená adresa nachází na území ČR), nebo z ceny za mezinárodní poštovní službu Obyčejná zásilka do 50 g pro evropské země a Obyčejná zásilka do 50 g prioritní pro mimoevropské země (v případě, že se zvolená adresa nachází v zahraničí). Cena poštovní služby Obyčejná zásilka je osvobozena od DPH. Zpoplatnění provedení platby za Služby se řídí podmínkami poskytovatele platebních služeb Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že elektronická komunikace může být zpoplatněna poskytovatelem telefonického připojení nebo posky- tovatelem služeb informační společnosti (včetně služeb připojení k internetu), se kterým má Zákazník uzavřenou smlouvu. Cena dárkové podoby voucheru je navýšena o náklady spojené s fyzickou výrobou a distribucí daného voucheru.

2.6 ČP výslovně upozorňuje Zákazníka, že Služby objednané na základě uzavřené Smlouvy nelze zrušit (tzn. od Smlouvy nelze odstoupit), protože se jedná o zboží zhotovené na míru dle požadavků/přání Zákazníka.

Čl. III – Práva a povinnosti ČP

3.1 ČP je povinna:

tisknout Pohlednice z Aplikace v kvalitě, která odpovídá Vizuálu Pohlednice,
v barevnosti CMYK;

doručené Objednávky zpracovat tak, aby byla Pohlednice vyrobena a odeslána obvykle následující pracovní den nebo další pracovní den (tedy druhý pracovní den) po doručení kompletní Objednávky dle odst. 2.1 těchto Obchodních podmínek, včetně doručení potvrzení o platbě;

zajistit v rámci poskytování Služby odpovídající bezpečnost elektronické komunikace s přihlédnutím k rizikům obvykle předvídaným v čase posky- tování této Služby a s vynaložením komerčně přiměřených nákladů.

3.2 ČP je oprávněna:

omezit nebo odložit poskytování Služby v případě, že je potřeba provést plánovanou nebo mimořádnou údržbu platformy, na které je Služba posky- tována;

doplnit Vizuál Pohlednice reklamním nebo propagačním textem či obrázkem;

omezit rozsah a kvalitu Vizuálu z technických důvodů, kdy Vizuál vložený klientem přesahuje technické možnosti zpracování (např. ořez, délka textu, barevná věrnost, rozlišení detailů atd.);

jednostranně rozhodnout o tom, že Služba už nebude od konkrétního dne
poskytována;

archivovat kompletní Objednávku, nebo její část, a potvrzení o provedené
platbě po dobu 10 let ode dne, kdy byl smluvní poměr uzavřen.

Čl. IV – Povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník:

musí být připojen k veřejné síti internet v čase odesílání Objednávky;

mobilní aplikace je dostupná pro prostředky komunikace na dálku
využívající operační systémy:
Android od verze 6.0, ke stažení na Google Play, nebo
iOS od verze 8.0, ke stažení na App Store;

webová aplikace je optimalizována pro následující prohlížeče:
Chrome – 90+
Safari 14.0+ pouze pro Mac iOS
Firefox 88+
Edge 90+
Samsung internet – 14+
Android webview – 90+
Opera – 76+
Internet Explorer – 11+
s nutnou podporou Javascriptu a Cookies;

plně odpovídá za bezpečnost prostředku komunikace na dálku (software a hardware), který používá při uzavírání Smlouvy (včetně nákupu vouche- ru);

plně odpovídá za kvalitu Vizuálu Pohlednice, přičemž doporučené min- imální rozlišení pro jednotlivé velikosti pohlednic jsou následující:
běžná Pohlednice formátu A6 – 2 Mpx,
velká Pohlednice formátu A5 – 4 Mpx,
dlouhá Pohlednice formátu DL – 3 Mpx;

plně odpovídá za umístění Vizuálu tak, aby podstatná část byla minimálně 3 mm od okrajů pohlednice, protože tento prostor může být oříznut při tvorbě papírové podoby;

plně odpovídá za textovou a adresní část Pohlednice, tj. že bude vyplněna latinkou. Zákazník bere na vědomí, že jiné typy písem, jako např. čínské znaky, azbuka, cyrilice apod., nebudou korektně zpracovány a vytištěny;

plně odpovídá za Vizuál Pohlednice (tj., za to, co je uvedeno na rubu i na líci Pohlednice), zejména plně odpovídá za získání veškerých souhlasů nezbytných pro to, aby byl oprávněn Vizuál Pohlednice na Pohlednici prostřednictvím ČP zobrazit.

4.2 ČP je oprávněna odmítnout poskytnout Služby dle svého uvážení, zejména však v případech, kdy Vizuál Pohlednice obsahuje:

znaky obcí nebo měst;

státní symboly ČR;

extrémistické a rasistické symboly včetně svastiky;

pornografii;

Olympijskou symboliku;

jiná vyobrazení, která by dle vyhodnocení ČP mohla pohoršit adresáta
Pohlednice, např. vyobrazení obnaženého lidského těla;

urážlivý, hanlivý či jiný text, který je v rozporu s dobrými mravy a/nebo
veřejným pořádkem.

4.3 ČP je dále oprávněna odmítnout poskytnout Službu v případě, že má podezření, že Vizuál Pohlednice porušuje

autorská práva třetích osob,

jiná práva vyplývající z duševního vlastnictví třetích osob, než jsou autorská práva (tj. například práva k ochranné známce nebo průmyslovému vzoru), pokud je jím poskytována ochrana v souladu s vnitrostátním, evropským nebo mezinárodním právem,

osobnostní práva třetích osob, případně ochranu osobních údajů třetích
osob.

4.4 ČP je oprávněna odmítnout poskytnout Služby i v případě, kdy ČP nemůže ověřit, že souhlasy s užitím Vizuálu Pohlednice byly poskytnuty.
 

Čl. V – Reklamace

5.1 Reklamaci Služby může Zákazník uplatnit po dobu jednoho roku ode dne uzavření Smlouvy. To neplatí, je-li Zákazník spotřebitelem, v takovém případě se použijí promlčecí lhůty upravené v občanském zákoníku.

5.2 ČP vyřizuje reklamace týkající se Služby doručené elektronicky na e-mail: mobilniaplikace@cpost.cz.

5.3 Reklamaci poštovní služby lze provést v případech a za podmínek tanovených štovními podmínkami uveřejněnými na internetových stránkách ČP: www. ceskaposta.cz.
 

Čl. VI – Záruky, omezení odpovědnosti

6.1 ČP vynaloží odpovídající úsilí k tomu, aby mohla poskytnout Službu v souladu
s těmito Obchodními podmínkami.

6.2 ČP nenese odpovědnost za drobné odlišnosti mezi Vizuálem Pohlednice
a Pohlednicí.

6.3 ČP neodpovídá za vady při poskytování Služby, které jsou mimo rozsah její působnosti, zejména v přenosové části sítě internet, v síti mobilního operátora nebo v prostředku komunikace na dálku Zákazníka.

6.4 ČP dále výslovně neodpovídá za provedení plateb.

6.5 V souladu s Poštovními podmínkami ČP neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou,
poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky.
 

Čl. VII – Porušení práv třetích osob

7.1 V případě, že Vizuál Pohlednice porušuje práva třetích osob (například práva vyplývající z duševního vlastnictví nebo osobnostní práva), pak Zákazník odpovídá za veškerou způsobenou škodu (majetkovou i nemajetkovou újmu). V případě, že se porušení dle předchozí věty prokáže, je ČP oprávněna od Zákazníka požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení práva třetí osoby. Uplatněním smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy) ani na náhradu nákladů soud- ního, nebo obdobného, řízení.

7.2 Zákazník je na požádání ČP povinen poskytnout ČP veškerou součinnost v případě, že vůči ní bude uplatněno jakékoli právo třetí osoby, které souvisí s Vizuálem Pohlednice, Objednávkou nebo provedením platby.
 

Čl. VIII – Nakládání s osobními údaji Zákazníků

8.1 Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).
8.2 ČP je správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely:

8.2.1 Realizace nákupu Pohlednice na internetových stránkách ČP a plnění Smlouvy. Pro tyto účely zpracovává ČP osobní údaje o Zákaznících v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, případně i podobiznu, kon- taktní adresy, (v případě nákupu Pohlednice Zákazníkem, který je dítětem mladším 16 let a jemuž udělil zákonný zástupce souhlas k nákupu Pohlednice, je povinen získaný souhlas vyjádřit zaškrtnutím příslušné údaje v Aplikaci; rodičovský souhlas může být případně vyjádřen jiným prokazatelným způsobem), email, telefon, popř. údaje o obchodní firmě, včetně IČO a DIČ, dále adresní údaje pro doručení Pohlednice, tj. jméno, příjmení a kontaktní adresu, které Zákazník uvedl jako doručovací adresu v Objednávce (tyto údaje budou uvedeny i na rubu Pohlednice), a infor- mace vztahující se k předmětu Smlouvy (např. specifikace Pohlednice, způsob její úhrady, apod.). Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné a bez tohoto poskytnutí nelze Službu realizovat.

8.2.2 Oprávněných zájmů ČP, spočívajících v přímém marketingu (zasílání obchodních sdělení, a to jak fyzicky na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, tak elektronicky emailem). Pro účel zasílání obchodních sdělení fyzicky na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení a adresa. Pro účel zasílání obchodních sdělení elektronicky emailem je používána pouze emailová adresa Zákazníka uvedená v Objednávce. Pokud s uvedeným zpracováním Zákazník nesouhlasí, má právo podat proti němu námitku dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek.

8.2.3 Pro účely oprávněných zájmů ČP spočívajících v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků ČP a pro účely zařazení Zákazníka do evi- dence zákazníků ČP jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, (případně i identifikační údaje zákonného zástupce Zákazníka v případě Zákazníka do věku 16 let), e-mail, telefon, popř. obchodní firma včetně IČO a DIČ, adresní údaje pro doručení zboží, a dále informace vztahující se k předmětu Smlouvy (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady, apod.). Pokud s uvedeným zpracováním Zákazník nesouhlasí, má právo podat proti němu námitku dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek.

8.3 ČP bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání účinnosti Smlouvy a dále po dobu nejdéle 10 let, případně po dobu delší, bude-li v daném případě odůvodněna právními předpisy.

8.4 Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, kterým je ČP, a dále prostřednictvím zpracovatele na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden na internetových stránkách ČP www.ceskaposta.cz v sekci Ochrana osobních údajů – GDPR. Třetím osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

8.5 Zákazník má za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osob- ním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

8.6 Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů ČP, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončí ČP na základě námitky Zákazníka zpracování osobních údajů pro tyto účely.

8.7 Způsob, jakým může Zákazník výše uvedená práva uplatnit, je uveden na internetových stránkách ČP www.ceskaposta.cz v sekci Ochrana osobních údajů – GDPR a také na vyžádání v písemné formě na ČP. Na internetových stránkách jsou k dispozici také další informace o zpracování osobních údajů, o Pověřenci pro ochranu osobních údajů ČP a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností.

8.8 Zákazník souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje může ČP zpracovávat s využitím výpočetní techniky, tedy i automatizovaně, a dále je zpracovávat a sdělovat v rámci ČP, jakož i osobám, ve kterých má ČP majetkovou účast, nebo které mají v ČP majetkovou účast.

8.9 Jediným zdrojem osobních údajů jsou přímo Zákazníci. Zákazník je povinen zajistit i souhlas se zpracováním osobních údajů třetí osoby v případě, že je třetí osoba vyobrazena na Vizuálu Pohlednice. V takovém případě třetí osoba musí prokazatelně vyjádřit souhlas s vyobrazením své podobizny na Pohlednici a s jejím odesláním adresátovi. Nesplní-li Zákazník tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu. ČP je navíc oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý případ, kdy Zákazník poruší povinnost dle tohoto odstavce. Uplatněním smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy).
 

Čl. IX – Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní poměr mezi Zákazníkem a ČP se řídí českým právním řádem. Soudem příslušným pro rozhodování sporů budou vždy soudy ČR.

9.2 Zákazník a ČP se vzájemně zavazují, že v případě soudních sporů nebo správních řízení, souvisejících se Službou, budou uznávat auditní záznam, tj. historický přehled o přenášených datových zprávách pořízený v systému ČP, jako plnohodnotný důkazný materiál, pokud se neprokáže opak.

9.3 Zákazník a ČP se dále zavazují, že nenapadnou platnost a závaznost vzájemné elektronické komunikace pouze z důvodu elektronické formy této komunikace.

9.4 ČP si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky v návaznosti na vývoj právního řádu a svou obchodní politiku měnit, doplňovat, nebo je rušit vydáním nových obchodních podmínek. Jakákoliv změna týkající se Obchodních podmínek bude uveřejněna na internetových stránkách: www.ceskaposta.cz, pohled- niceonline.cz nejméně 30 dní přede dnem účinnosti Obchodních podmínek. To se nepoužije v případě, že se jedná o změnu výhradně ve prospěch Zákazníka.

9.5 Nedílnou součástí Obchodních podmínek jsou i tzv. Předsmluvní informace, které je dle občanského zákoníku ČP povinna poskytnout spotřebiteli. Je-li smluvní stranou podnikatel, pak se ustanovení uvedená v Předsmluvních informacích na tento smluvní poměr nepoužijí.

9.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi spotřebiteli a ČP
je příslušná Česká obchodní inspekce www.coi.cz.

9.7 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on–line, lze případný spotřebitelský spor vzniklý v souvislosti s plněním poskytovaným na základě smlouvy uzavřené on–line řešit také prostřednictvím k tomu určené evropské on–line platformy pro mimosoudní řešení sporů (ODR platforma).

9.8 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2022.
 
Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČO: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.
 
1) Při poskytování Služby je využívána i poštovní služba Firemní psaní. Název poštovní služby Firemní psaní nemá vliv na právní postavení spotřebitele, ani na práva, které mu právní předpisy přisuzují.