Právní předpisy v ČR

Aktuální znění předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.

Nejdůležitější obecné předpisy upravující činnost České pošty:

zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Nejdůležitější předpisy týkající se činností vykonávaných Českou poštou:

zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zákon 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti

zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování

zákon č. 38/2004 S., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Nejdůležitější podzákonné právní předpisy relevantní pro činnost České pošty:

nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

vyhláška č. 433/2012 Sb., o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby