Zpět

Zásilky ze třetích zemí mnohdy čekají na Poště zbytečně

Od 1. dubna došlo k zásadní změně, která má vliv na aktuální odbavování zásilek odesílaných ze zemí mimo Evropské společenství. Změna zákona o DPH, která snížila limit na osvobození od dovozního cla a také daně z přidané hodnoty ze 150 EUR na 22 EUR, zapříčinila několikanásobné zvýšení počtu zásilek, které musí projít celní deklarací.

Na základě legislativních požadavků Evropské unie od počátku dubna Česká pošta zastupuje svoje klienty při jednání s orgány celní správy. I přesto, že Pošta má na tuto práci 40 zaměstnanců a 50 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti, dochází v současné chvíli přibližně ke čtrnáctidennímu zpoždění odbavení zásilek.

Aby zásilka přišla včas

Česká pošta posiluje kapacity zaměstnanců na celní deklaraci, ale zásadní vliv na zpoždění při celním odbavení má i nedostatečně vyplněná dokumentace, potřebná k celnímu proclení.

„U každé druhé zásilky, na kterou podle příslušných předpisů navrhujeme celní správě celní určení s návrhem vyměření celního dluhu, se setkáváme s tím, že klienti České pošty nejsou připraveni na dodání potřebné dokumentace či zasílají dokumentaci neúplnou," říká vedoucí SPU - vyměňovací pošty Přemysl Šámal a dodává, že zajištění těchto dokladů vyžaduje opakovanou telefonickou či emailovou komunikaci mezi poštou a zákazníkem, což zbytečně zdržuje celý proces deklarace a je především pro samotné zákazníky nepříjemné.  

Česká pošta by proto velmi přivítala, kdyby zákazníci:

 • dokládali dokumentaci potřebnou k celní deklaraci včas a úplnou,
 • dokumenty, které jsou připojeny jako soubory v emailové komunikaci posílali v obvyklých formátech - .jpg a .pdf,
 • doložili prohlášení o tom, že zboží v zásilce je neobchodního charakteru,
 • v dokladu o hodnotě zboží byly rozlišeny jednotlivé položky, tedy včetně ceny za dopravu. Doprava se započítává do výměry celního dluhu (cla nebo DPH).

 

Čísla, která nelze přehlédnout 

Do 1. dubna bylo z jednoho tisíce balíkových zásilek propuštěno bez cla až 90 procent zásilek, dneska je to pouhých 10 – 15 procent. U listovních zásilek bylo z průměrných 4 000 kusů denně bez cla zhruba 98 procent zásilek, dnes je to maximálně 70 procent.

Česká pošta pro zrychlení celého procesu přijímá pro celní deklaraci další nové pracovníky. „Protože za současného stavu pracujeme opravdu ve 24 hodinovém režimu včetně dnů pracovního volna, kapacity prostě posílit musíme. Po jejich zapracování očekáváme zrychlení v odbavování zásilek," říká vedoucí pošty Přemysl Šámal.

Časté otázky k celnímu řízení

 1. Co znamená, že Česká pošta vykonává funkci celního deklaranta?Dříve vyměřovala clo týkající se poštovních zásilek sama celní správa, bez návrhu od celního deklaranta. Protože tento postup byl v rozporu s platnou legislativou ES (Celní kodex), byla tato činnost uvedena do souladu s platnými právními předpisy s účinností od 1. 4. 2011.
  V zásadě se jedná o to, že pošta zastoupí adresáta (na základě jím udělené plné moci) a projedná s celní správou podmínky dovozu zásilky.  Nebude-li se na zásilku vztahovat clo, bude propuštěna do volného oběhu s osvobozením od cla / DPH a pošta ji doručí. Nejedná-li se o zásilku osvobozenou od cla a DPH, která je propuštěná do volného oběhu, je na ní vyměřeno clo / DPH, které uhradí za adresáta Česká pošta přímo celní správě a při doručení vybere od adresáta clo / DPH společně s poplatkem za služby celního deklaranta.
 2. Je služba celního deklaranta poskytována jen občanům (fyzickým osobám-nepodnikajícím) nebo i právnickým osobám?
  Tato služba je v současné době poskytována jen fyzickým osobám, které dovážejí zboží pro svoji potřebu (zboží neobchodní povahy). Typický je případ dovozu zboží ze zemí mimo Evropské společenství prostřednictvím internetových obchodů. O tom, jedná-li se o zboží neobchodní povahy, rozhoduje celní úřad na základě doprovodné dokumentace. V případě nejasností je zásilka uložena na dočasný sklad a Česká pošta si vyžádá od klienta - adresáta doplňující údaje.
 3. Dříve pošta zásilky z ciziny doručovala a klient zaplatil pouze clo bez dalších poplatků. Proč má klient od 1. 4. 2011 platit další poplatky? Přitom konkurenční přepravci službu celního deklarantství poskytují bezplatně.
  S výkonem funkce celního deklaranta vznikají České poště nezanedbatelné náklady, které dříve neměla, protože většinu souvisejících procesů vykonávala Celní správa. Protože je Česká pošta podnikatelský subjekt, musí tyto náklady kompenzovat alespoň částečnými výnosy, proto jsou deklarantské služby zpoplatněny a jsou vyúčtovány konečnému zákazníkovi - adresátovi.
  U nadnárodních společností může být tato služba zpoplatněna již při podání, v rámci odlišné struktury ceníku služeb. V takovém případě je vhodné porovnat celkovou cenu účtovanou jinými přepravci s celkovou cenou účtovanou veřejnými poštovními operátory (poštou), kteří spolupracují při podání, přepravě a dodání zásilky.
 4. Kdy nemusím poplatek za celní odbavení jedné zásilky ve výši 96 Kč platit?
  Pokud hodnota dováženého zboží pro osobní potřebu ze zemí mimo ES nepřesáhne 22 EUR a je splněna podmínka úplnosti a správnosti doprovodné dokumentace, je možné zásilku s minimální administrativou navrhnout na osvobození zásilky od cla nebo DPH a tím i její propuštění do další přepravy, a proto není účtován poplatek za služby celního deklarantství celnímu řízení. 
 5. Jaké poplatky musí zaplatit adresát za dodání zásilky v hodnotě mezi 22 a 150 EUR?
  Je-li hodnota zásilky mezi 22 a 150 EUR, je osvobozena od cla, a klient/adresát zaplatí pouze vyměřené DPH (20 %) společně s poplatkem za službu pošty.
 6. Česká pošta požaduje po klientech/adresátech  před dodáním zásilky udělení plné moci k celnímu řízení. Musí klienti/adresáti tuto plnou moc podepisovat znovu při každém dovozu?
  Plná moc je platná do odvolání a tedy i pro další dovozy. Česká pošta její vydání eviduje pro každého jednotlivého klienta. V případě dalších dovozů již její opětovné udělení není požadováno.
 7. Jaké náklady vzniknou adresátům, kteří odmítnou převzít zásilku, na kterou bylo vyměřeno clo?
  Takovou zásilku nemusí adresát přijmout/převzít a zásilka je vrácena odesílateli na náklady pošty nebo s ní je naloženo dle pokynů odesílatele. Adresát samozřejmě za nedoručenou zásilku neplatí nic.
 8. Jak stanovuje Česká pošta hodnotu zásilky, která má být proclena?
  Česká pošta nestanovuje hodnotu zásilky. Hodnotu zboží obsaženého v zásilce prokazuje příjemce zásilky-adresát. Jedná se o tzv. celní hodnotu zboží, kterou tvoří hodnota zaplacená za zboží včetně poplatku za dopravu. Nelze-li tuto hodnotu zjistit, nebo je uvedená cena na zásilce evidentně nízká, je určena skutečná hodnota zásilky celními orgány v rámci daňového řízení (kdy probíhá stanovení či zpochybňování celní hodnoty při využití zákonem stanovených metod).

Mgr. Marta Selicharová
Tisková mluvčí, ČP, s.p.
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz