Zpět

Nové funkcionality Poštovní datové zprávy

Novela zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí mj. změny týkající se soukromoprávní komunikace prostřednictvím Informačního systému datových schránek (tuto službu poskytuje Česká pošta pod názvem Poštovní datová zpráva).

Doručení Poštovní datové zprávy

  • Poštovní datová zpráva byla dosud považována za doručenou až poté, kdy adresát potvrdil, že zprávu obdržel. Nově bude poštovní datová zpráva považována za doručenou již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky.

Odpovědní datová zpráva

  • Jedná se o obdobu odpovědní listovní zásilky
  • Odesílatel, který má uzavřenou smlouvu s ČP na odesílání poštovních datových zpráv, odešle datovou zprávu, na kterou bude možné zdarma odpovědět (platí odesílatel původní zprávy).
  • Možnost odeslání odpovědní datové zprávy je časově ohraničena na 90 dnů od dodání do datové schránky.

Dotovaná datová zpráva

  • Informační systém datových schránek umožňuje zadání jedné nebo více datových schránek, za kterou mají být hrazeny všechny PDZ odeslané z dotované datové schránky.
  • Aktivaci služby je možné provést v nastavení datové schránky.
  • Pro dotovanou datovou schránku je možné nastavit datum platnosti dotování (expirace služby) a max. počet dotovaných PDZ.
  • Dle § 18a zákona 300/2008 Sb. je vlastník dotující datové schránky povinen předložit poskytovateli písemný souhlas osoby, jejíž datovou schránku bude dotovat. Podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně ověřen. Souhlas je možné doručit buď v listinné podobě na adresu uvedenou v níže uvedeném vzoru souhlasu, nebo elektronicky do datové schránky České pošty (písemný souhlas musí být převeden do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů).

Více informací k Datovým schránkám na www.datoveschranky.info