Zpět

Česká pošta zastupuje od 1. dubna své zákazníky při celním řízení

Zákazníky, kteří si objednají zboží ze zemí mimo Evropské společenství (tzv. třetí země), čeká od 1. dubna důležitá změna. Česká pošta se nově stává vůči celním orgánům deklarantem, zastupuje tedy příjemce zásilky (pouze fyzické osoby) v celním řízení.

Na základě legislativních požadavků Evropské unie a také pro zkvalitnění celního řízení při dovozu zboží ze třetích zemí Česká pošta od počátku dubna zastupuje svoje klienty při jednání s orgány celní správy.

Při příchodu zásilky odešle Pošta upozornění klientovi, že zásilka je v České republice, společně s plnou mocí pro zastupování zákazníka v celním řízení. Po jeho souhlasu (zákazník odešle podepsanou plnou moc zpět, popřípadě ji pošle v elektronické podobě) se Pošta stane partnerem pro veškerou komunikaci s celní správou, uhradí celní správě vyměřený celní dluh, který při dodání zásilky vybere od příjemce, včetně případných správních poplatků a také poplatku za poskytnutí služby celního deklaranta. Zákazníka pak zastupuje i v případě použití opravných prostředků v rámci celního řízení, jakými jsou odvolání, obnova celního řízení apod.

V případě neudělení plné moci České poště může zákazník využít deklarantských služeb jiné společnosti, popřípadě se celního řízení osobně zúčastní na celním úřadu, kde podá celní prohlášení na předmětnou zásilku.  

Za kvalitu se platí

Deklarantská činnost vyžaduje nemalé finanční náklady zejména na personální a technické vybavení. Česká pošta je v postavení podnikatelského subjektu, který není dotován státem, výnosy z deklarantské činnosti tak musí minimálně pokrýt náklady na tuto službu, stejně tak to činí i další vyspělé evropské poštovní správy.

V případě propuštění zásilky do volného oběhu bez vyměření cla a DPH se neúčtuje za předložení k celnímu řízení žádný poplatek. Pokud zásilku nelze celně odbavit - z důvodu nedostatečných nebo nesprávných údajů na poštovní celní prohlášce nebo při absenci potřebných dokladů, je umístěna v dočasném skladu, tak Pošta účtuje zákazníkovi poplatek 96 Kč (vč. DPH) za zvýšenou pracnost při předkládání k celnímu řízení. Když je na zásilku vyměřeno clo/DPH, pak účtuje 180 Kč (vč. DPH). Nadstandardní služby (např. garantované odbavení zásilky během 12 hodin na žádost klienta, uskladnění zboží v dočasném skladu apod.) jsou účtovány podle platného ceníku.

Touto novou službou se Česká pošta uceleným koncepčním řešením vyrovnává s nadnárodními poštovními společnostmi operujícími na českém trhu s jednou podstatnou výjimkou – ceny za služby deklaranta jsou pro její klienty výrazně příznivější.

Od 1. dubna se mění také zákon o DPH 

V současné době jsou osvobozeny od dovozního cla a také daně z přidané hodnoty zásilky tzv. „zboží nepatrné hodnoty" odesílané ze třetích zemí, jejichž vlastní hodnota nepřevyšuje 150 EUR.

Od tohoto data se mění zákon o DPH, který uvádí, že od daně je osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků, které jsou limitovány množstvím, nikoli hodnotou.

Zájem o zboží ze zahraničí neustále roste

Vzhledem ke změně zákona o DPH se za poslední měsíc počet zásilek z třetích zemí – při meziročním srovnání - zvýšil v řádu desítek procent. Od 1. dubna Česká pošta očekává, že počet zásilek určených k proclení se několikanásobné zvýší. U listovních zásilek pak může jít až o desetinásobný nárůst. Což je patrné i z následující tabulky, ve které jsou uvedeny počty zásilek, které procházely celním řízením za posledních pět let, kdy došlo od 1. 12. 2008 ke změně bezdaňového limitu z 22 eur na 150 eur.

Počty listovních a balíkových zásilek z třetích zemí, které prochází celním řízením:

Leden - březen Balíky + EMS (z ciziny k RTG kontrole CELKEM Vyclené balíky + EMS Listovní zásilky (z ciziny) k RTG kontrole CELKEM Vyclené listovní zásilky
2007(platil limit do 22 eur) 34 561 9 400 82 159 4 100
2008 (platil limit do 22 eur) 50 864 13 900 131 430 6 600
2009 (limit do 150 eur) 52 100 6 300 160 232 1 200
2010 (limit do 150 eur) 62 449 7 500 245 356 2 000
2011(limit do 150 eur – do 31. 3. 2011)  65 900 7 900 266 498 2 200

Mgr. Marta Selicharová
Tisková mluvčí, ČP, s.p.
e-mail: selicharova.marta@cpost.cz