SIPO pro plátce

Popis služby

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Pro více informací můžete volat Kontaktní centrum České pošty: 840 111 244 (Volání na tzv. Bílou linku je zpoplatněno tarifem dle Ceníků telekomunikačních operátorů.) – nebo pište na e-mailovou adresu info@cpost.cz.

nahoru

Výhody pro plátce SIPO

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný přehled jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který vám šetří čas, starosti a peníze.

 Dobrá dostupnost

 • Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli poště. Spojovací číslo obdrží na počkání.
 • Na kterékoli poště můžete požádat o trvalé nebo časově omezené zřízení tzv. kontaktní adresy, na kterou vám budeme doklady SIPO zasílat (např. do místa přechodného bydliště).
 • Na kterékoli poště můžete požádat o vystavení náhradního nebo částečného platebního dokladu SIPO (potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je vaše spojovací číslo uvedeno).

Osobní spojovací číslo

 • Spojovací číslo, které máte nebo nově získáte, již nebude vázáno na adresu a místo bydliště, ale na vaši osobu. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Informace o aktuální platbě

 • Každý měsíc obdržíte přehled soustředěných plateb.
 • Plátci v hotovosti obdrží Platební doklad SIPO.
 • Kdo hradí SIPO inkasem ze svého bankovního účtu, obdrží informativní doklad - Rozpis bezhotovostní platby SIPO. Tento Rozpis můžete obdržet v papírové podobě nebo vám jej zašleme e-mailem. V případě překročení limitu na SIPO nastaveného ve vaší bance obdržíte Platební doklad SIPO v papírové formě, který slouží k úhradě v hotovosti na poště nebo k úhradě prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě.

Výpisy zaplacených plateb na přání

 • Na kterékoliv poště vám na požádání vyhotovíme jednorázový měsíční výpis zaplacených plateb s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a organizací, která je příjemcem vaší platby.
 • Dále můžete požádat o pravidelné zasílání měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních výpisů uskutečněných plateb.
 • Výpisy zaplacených plateb můžete obdržet v papírové podobě a nebo vám jej zašleme e-mailem.

Vyšší rychlost

 • Změny související s platbou rozhlasových a televizních poplatků budou promítnuty do SIPO již od následujícího měsíce.

Platební flexibilita

 • Platbu SIPO můžete zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro který je doklad vystaven. Obsahuje-li platební doklad platby, které mají stanovené splatnosti, je nutno platbu uhradit v takovém termínu, aby byly doby splatnosti dodrženy.

Méně papírování

 • Platební doklady, určené k úhradě SIPO v hotovosti, jsou jednodílné a obsahují rozpis vašich plateb i příkaz k zaplacení. S tímto dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení vám bude potvrzený doklad vrácen.

Platby v bance

 • Platbu SIPO můžete uhradit i jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ) podaným ve své bance ve prospěch čísla účtu 156080780/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte), specifický symbol = vaše spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části platebního dokladu SIPO). Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden.

nahoru

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla vyplňte prosím formulář SIPO - žádost (plátci) (pdf, 85kB), a odevzdejte jej osobně na kterékoliv poště. Prázdný formulář si také můžete vyzvednout přímo na místě.
Vyplňte pole Příjmení a jméno a dále vyplňte Adresu pobytu. Pokud si budete přát zasílat platební doklad nebo výpisy zaplacených plateb na jinou adresu než adresu pobytu, pak vyplňte i pole Adresa kontaktní. Dále si můžete na formuláři zvolit tyto služby:

 • Zasílání výpisu zaplacených plateb (volba: ANO / NE)
 • Interval zasílání výpisu zaplacených plateb (volba: měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně)
 • Způsob zasílání výpisu zaplacených plateb (volba: poštou / e-mail, při volbě e-mailem nutno vyplnit e-mailovou adresu) 
 • Zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO na e-mail adresu (volba ANO / NE, při volbě ANO nutno vyplnit e-mail adresu)

Vyplněný formulář doneste na kteroukoliv poštu v ČR. Spojovací číslo vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo už máte nastálo a po dobu vašeho setrvání v systému SIPO se nezmění. V případě, že spojovací číslo není 4 roky využíváno, je automaticky zrušeno.

nahoru

Zapojení plateb do SIPO

Poplatky za rozhlas a televizi (ČRo + ČT)

Zapojení rozhlasových a televizních poplatků, jejich zrušení a změny (výše poplatků činí u televizního poplatku 135 Kč) za vás zařídí pošta. K přihlášení a zrušení ČRo a ČT a k osvobození od placení poplatků potřebujete zvláštní tiskopisy a jakýkoli doklad se svým spojovacím číslem. Tiskopisy získáte na kterékoli poště a kterákoli pošta s vámi přihlášku, odhlášku nebo osvobození projedná. Předpis poplatků, jejich zrušení nebo osvobození od placení poplatků se promítne do vašeho SIPO již následující měsíc. Od 1 2 2007 nejsou na neuhrazené rozhlasové a televizní poplatky zasílány upomínky SIPO, ale neuhrazené poplatky jsou automaticky zahrnuty do SIPO na následující měsíc pod kódy poplatků 317 ČRo neuhrazený minulý měsíc, 319 ČT neuhrazený minulý měsíc.

nahoru

Způsob placení SIPO

SIPO lze platit následujícími způsoby:

V hotovosti na poště

SIPO můžete zaplatit na kterékoli poště prostřednictvím platebního dokladu. Cena za hotovostní úhradu je 15 Kč. Po zaplacení vám pošta na doklad vytiskne podací znaky podací pošty a celý doklad vám vrátí.

V hotovosti u Vašeho doručovatele

Platební doklad a peníze předáte proti potvrzení svému doručovateli. Celková cena za hotovostní úhradu a zprostředkování hotovostní úhrady doručovatelem je 20 Kč. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky podací pošty vám doručovatel vrátí následující pracovní den.

Jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ)

Platbu SIPO lze uhradit také jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Jako variabilní symbol uvedete identifikační číslo (najdete v kolonce č. 1 horní části platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte) a jako specifický symbol své spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části platebního dokladu SIPO). Předepsanou částku (najdete v kolonce č. 3 horní části platebního dokladu SIPO) nelze měnit. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně platebního dokladu. Cena za tento způsob úhrady je 5 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO. Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden. Platbu, obdrženou po ukončení inkasního měsíce, s chybnou částkou nebo chybným symbolem nemůže Česká pošta, s.p., zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce. S žádostí o podání bližších informací k vrácené platbě SIPO je možno se obrátit na e-mailovou adresu: sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz.

Bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR

Svojí bance dáte svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z vašeho účtu platbu SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta, s.p., poplatky nevybírá.

Seznam bank (xls, 9kB)

Ceny hrazené plátcem SIPO

Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Název ceníkové položky Cena
Hotovostní platby SIPO Platebním dokladem SIPO 15 Kč
Hotovostní platby SIPO Platebním dokladem SIPO - Upomínkou 15 Kč
Za zprostředkování příjmu hotovostní platby SIPO doručovatelem 5 Kč
Za zprostředkování příjmu hotovostní platby SIPO - Upomínka doručovatelem 5 Kč
Platba SIPO uhrazená jednorázovým příkazem k úhradě 5 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO na částečnou platbu 5 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO - Upomínka na částečnou platbu 5 Kč
Vyhotovení náhradního Platebního dokladu SIPO v ceně služby
Vyhotovení náhradního Platebního dokladu SIPO - Upomínka v ceně služby
Vyhotovení měsíčního Výpisu plateb SIPO 5 Kč
Vyhotovení čtvrtletního Výpisu plateb SIPO 10 Kč
Vyhotovení pololetního Výpisu plateb SIPO 20 Kč
Vyhotovení ročního Výpisu plateb SIPO 40 Kč
Zaslání Výpisu plateb SIPO poštou 10 Kč
Zaslání Výpisu plateb SIPO elektronicky na e-mailovou adresu v ceně služby
Zaslání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO elektronicky na e-mailovou adresu v ceně služby
Zaslání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO poštou 5 Kč
Vystavení Platebního dokladu SIPO z důvodu překročení inkasního limitu 5 Kč

nahoru

Platby organizacím

Platby organizacím lze hradit pouze uzavřela-li organizace smlouvu s Českou poštou, s.p. - seznam organizací (zip, 1MB), seznam organizací (xls, 7MB).
Pokud chcete platit organizaci pomocí SIPO, přihlásíte se u příslušné organizace a sdělíte jí své spojovací číslo. Bude-li po vás organizace požadovat dokument s prokazatelným přidělením vašeho osobního spojovacího čísla, můžete předložit poslední Platební doklad SIPO, resp. Rozpis bezhotovostní platby SIPO (případně formulář "SIPO – spojovací číslo (změna)", pokud máte SIPO nově zřízeno). Organizace poté může předepsat platbu a tento předpis předá poště. Bez vašeho svolení nebo vědomí nemůže organizace do vašeho SIPO platbu předepsat, a to ani v případě, že zná vaše spojovací číslo. Předpis platby se promítne do vašeho SIPO nejdříve následující měsíc. Reklamaci předepsané/nepředepsané platby uplatňujte přímo u organizace, která Vám platbu předepisuje.

nahoru

Často kladené otázky

Co mám dělat, když

 • se stěhuji?

Navštívíte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (plátci) (pdf, 85kB) nebo si formulář vyžádáte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a v poli Adresa pobytu svou novou adresu. Spojovací číslo zůstane stejné a platební doklady vám od následujícího měsíce budeme posílat už na novou adresu.

 • se stěhuji pouze dočasně?

Navštívíte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (plátci) (pdf, 85kB) nebo si formulář vyžádáte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a v poli Adresa kontaktní svou dočasnou adresu. Spojovací číslo zůstane stejné a platební doklady vám budeme v období, které si zvolíte v kolonkách Od a Do, posílat na dočasnou kontaktní adresu.

 • jsem ztratil nebo poškodil platební doklad na daný inkasní měsíc?

Navštivte kteroukoli poštu, rádi vám bezplatně vystavíme náhradní doklad. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedené vaše spojovací číslo.

 • chci vyřadit některé platby?

Navštivte kteroukoliv poštu, vystavíme vám částečný doklad. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, na kterém je vedeno vaše spojovací číslo. Za tuto službu zaplatíte 5 Kč, a to za každý vystavený částečný doklad. Nemůžete však bez předchozího odhlášení vyřadit rozhlasové a televizní poplatky a ceny za Vámi zvolené služby placené poště (např. zasílání výpisu zaplacených plateb). V případě, že vám bude platba SIPO inkasována z účtu v rámci nastavené služby v bance, o vystavení částečného dokladu nežádejte.

 • neproběhlo inkaso nastavené v bance

Pokud neproběhlo inkaso ve vaší bance v 1. inkasním termínu (do 15. dne v měsíci) ani v 2. inkasním termínu (do 23. dne v měsíci), navštivte kteroukoli poštu, rádi vám bezplatně vystavíme náhradní doklad nebo zpoplatněný částečný doklad. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedené vaše spojovací číslo. Doklad lze uhradit prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (JPÚ) a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden nebo hotovostně na kterékoli poště i poslední pracovní den měsíce.

 • chci změnit banku, u které mám nastavenou službu „Svolení k inkasu SIPO"

V nové bance požádáte o zřízení služby „Svolení k inkasu SIPO". Banka tuto informaci předá České poště a od následujícího inkasního měsíce bude banka inkasovat SIPO z nového účtu. Ve stejném měsíci požádáte původní banku o zrušení služby „Svolení k inkasu SIPO". Informaci o účinnosti služby získáte v bankách.

 • chci změnit účet v rámci jedné banky, u které mám nastavenou službu „Svolení k inkasu SIPO"

Veškeré informace o změně služby získáte v bance.

 • chci jednorázový měsíční přehled o zaplacených platbách?

Navštivte kteroukoliv poštu, vytiskneme vám výpis zaplacených plateb za zvolený měsíc s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a organizací, která je příjemcem vaší platby. Výpis zaplacených plateb lze provést pouze za období posledních 48 měsíců. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno vaše spojovací číslo a osobní doklad. Za tuto službu zaplatíte 5 Kč, a to za každý vystavený výpis.

 • chci mít pravidelný přehled o zaplacených platbách?

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (plátci) (pdf, 85kB) nebo si ho vyžádejte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a označíte volbu ANO v poli Zasílání výpisu zaplacených plateb. V poli Interval zasílání výpisu zvolíte periodicitu zasílání výpisu měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně. Vyhotovení výpisu je zpoplatněno podle zvoleného intervalu zasílání – měsíčně 5 Kč / čtvrtletně 10 Kč / pololetně 20 Kč / ročně 40 Kč. Cenu zaplatíte následující měsíc v SIPO po obdržení výpisu. V poli Způsob zasílání výpisu si zvolíte buď zasílání poštou v obálce za cenu 10 Kč, nebo zdarma na e-mail. V případě zasílání na e-mail nezapomeňte vyplnit pole E-mail adresa.

 • chci zrušit měsíční službu zasílání výpisu zaplacených plateb?

Navštivte kteroukoliv poštu a s sebou si přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (plátci) (pdf, 85kB) nebo si ho vyžádejte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a označíte volbu NE v poli Zasílání výpisu zaplacených plateb. Za měsíc, ve kterém službu rušíte, výpis zaplacených plateb neobdržíte. V tomto měsíci vám bude zaslán pouze výpis zaplacených plateb za minulý inkasní měsíc, který zaplatíte následující měsíc v SIPO.

 • chci Rozpisy bezhotovostní platby SIPO zasílat na e-mail

Navštívíte kteroukoliv poštu a s sebou přinesete vyplněný formulář SIPO - žádost (plátci) (pdf, 85kB) nebo si formulář vyžádáte na poště. V žádosti uvedete svoje spojovací číslo a označíte volbu ANO v poli Zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO prostřednictvím sítě internet na e-mail adresu. Nezapomeňte vyplnit pole E-mail adresa. Za zasílání rozpisů na e-mail nic neplatíte. Podmínkou pro zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO je nastavení služby „Svolení k inkasu SIPO" ve vaší bance.

 • chci reklamovat zaplacené platby

Na kterékoli poště předložíte doklad, kterým byla platba zaplacena, tzn. že doklad musí být oražen podacími znaky podací pošty. S vaším souhlasem vám pošta za reklamovaný měsíc vytiskne zpoplatněný výpis zaplacených plateb (cena výpisu je 5 Kč). Pokud nebudete souhlasit a nebo nelze výpis vytisknout, zahájí pošta reklamační řízení, jehož výsledek se musíte dozvědět do 15 dnů.

 • chci reklamovat předepsané/nepředepsané platby   

Obraťte se na organizaci, která Vám platbu předepisuje.

nahoru

Informace pro plátce

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (plátci) (pdf, 169kB)

Ceník SIPO (pdf, 298kB)